LAS Kauno skyrius

KAUET posėdis 2021-02-10

KAUNO ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS EKSPERTŲ TARYBOS POSĖDŽIO

1. VETERINARIJOS KLINIKOS UŽNEMUNĖS G. 3 KAUNE ARCHITEKTŪRINIO KONKURSO SĄLYGOS
2. DĖL KREIPIMOSI Į KAUNO M. ARCHITEKTŪROS IR MIESTŲ PLANAVIMO SKYRIŲ DĖL DAUGIABUČIO BALTŲ PR. 59A
3. DĖl TERITORIJOS, SUSIJUSIOS SU ĄŽUOLYNU (ĮSITERPUSIO SKLYPO, VYDŪNO AL. 4 KAUNE) PLANUOTINOS KONVERSIJOS

ĮVYKUSIO 2021-02-10 NUOTOLINIU BŪDU

PROTOKOLAS NR.147

 POSĖDŽIO DALYVIAI:

Sąlygų  autorius: Vaidas Kuliešius.

KAUET nariai: Vilius Adomavičius, Gintaras Balčytis, Gražina Janulytė- Bernotienė (dalinai), Neringa Blaževičienė, Natalija Danielienė-Tsebriy, Jolita Kančienė, Asta Kiaunienė, Vygintas Merkevičius, Rimgaudas Miliukštis, Gintaras Prikockis, Nerijus Stanionis.

Kiti dalyviai:

Užsakovo (LSMU) atstovas Darius Taparauskas, architektė Gintarė Marozaitė.

Posėdžio pirmininkas: Vygintas Merkevičius.

Posėdžio sekretorius:  Jūratė Merkevičienė.

  1. DĖL KREIPIMOSI Į KAUNO M. ARCHITEKTŪROS IR MIESTŲ PLANAVIMO SKYRIŲ DĖL DAUGIABUČIO BALTŲ PR. 59A.

J.Merkevičienė: Kol Vaidas bando įjungt garsą, siūlau aptarti Daugiabučio Baltų pr. 59 a projektinių pasiūlymų klausimą. Į KAUET krepėsi dvi Šilainių gyventojos su motyvuotais prašymais – suprantu, kad tai pagalbos šauksmas, nes niekas kitas į juos neatsiliepia. Jų prašymai visiems buvo persiųsti el. paštu. Nuodugnius komentarus atsiuntė Natalija- prašau pristatyti.

N.Danielienė- Tsebriy: Prašymuose rašoma, kad „patvirtinti projektiniai pasiūlymai, kur pastatai  nėra tinkamai suderinti su gretimybėmis, projektiniai pasiūlymai yra agresyvūs ir keliantys socialinę įtampą. Apskritai, nors šis projektas ir patenkina Bendrojo plane numatytą leistiną užstatymo intensyvumą, įvertinus kontekstą matyti, jog siūlomas užstatymas per intensyvus. Dar viena galima konfliktinė situacija – parkingas, t.y., šiuo metu de facto gyventojai stato automobilius valstybinės žemės teritorijoje, kuria nuo seno naudojasi,  šalia žemės sklypo Baltų pr. 59A ribos. Į šį esamą faktą projektinių pasiūlymų rengėjai turi atsižvelgti, ir atitraukti projektuojamą pastatą (gyvenamųjų namų langus) pagal STR „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, 123 p. reikalavimus.“

Aš savo pastabas išdėsčiau el. laiške, pabrėšiu tik pagrindines:

  1. Pagal Teritorijų planavimo normas ( https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cb52bff0783311e38f91e655960bc309/asr )  yra rekomenduojama nustatyti teritorijų naudojimo tipą, užstatymo tankį ir užstatymo intensyvumą. „29. Užstatymo intensyvumo (toliau – UI) ir užstatymo tankio (toliau – UT) rodikliai priklauso nuo teritorijos naudojimo tipo, taip pat nuo planuojamos teritorijos ir jos gretimybių užstatymo principų ir erdvinės struktūros.“  Todėl duotuoju atveju Savivaldybė turėtų pasinaudoti Teritorijų planavimo normų rekomendacijomis ir BP 17 p. privalomosiomis nuostatomis ir pareikalauti parengti žemės sklypo Baltų pr. 59A detalųjį planą, jame, be kitko, nustatant teritorijos naudojimo tipą, UT ir UI. Kitu atveju, t.y., nerengiant detalaus plano, siūlyti išlaikyti projektuojamo pastato (pastatų) sklypui užstatymo tankį, neviršijantį 1.2 (kaip gretimybių, su kuriomis betarpiškai ribojamasi, UI), kartu pateikiant gretimų teritorijų, kuriose yra daugiabučiai  Baltų pr. 57 ir 59, nekomplikuoto naudojimo galimybes
  2. Projektiniuose pasiūlymuose pateiktas UI 1,63, t.y., ženkliai didesnis, nei gretimų teritorijų leistinas UI (1,2).
  3. turi būti LR teisės aktų nustatyta tvarka parengti teritorijų planavimo dokumentai, kuriuose, be kitko, būtų numatyti ir problemų sprendimo būdai, darniai vystant teritoriją.“…
  4. STR „Gyvenamieji pastatai“ nustatyta:  „192. Gyvenamieji pastatai ir su jais susiję (jiems tarnaujantys) tame pačiame sklype statomi statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad būtų įgyvendinti teisės aktais nustatyti šiame sklype statomų bei esančių pastatų patalpų insoliacijos bei natūralaus apšvietimo reikalavimai, taip pat šiame sklype esančių ar įrengiamų vaikų žaidimo aikštelių insoliacijos reikalavimai.  Statinių išdėstymas sklype taip pat neturi pažeisti ir gretimų sklypų ir pastatų patalpų insoliacijos bei natūralaus apšvietimo reikalavimų

J.Merkevičienė: Matau, kad dabar Asta nori pasisakyti.

A.Kiaunienė: Suprantam, kad projektų svarstymai KAUETe praėjus objekto viešam susirinkimui turi mažai teisinių galių. Natalija pastebėjo, kad šiuo atveju būtina rengti detalųjį planą- apie tai turime parašyti.

Pritariu, kad tai ne skundo svarstymas, o viešo intereso gynimas. Ne vienam kyla abejonių dėl pateiktų projektinių pasiūlymų.

N.Danielienė- Tsebriy: Naujai projektuojamas objektas turi skaitytis su esama situacija. Iš tiesų problema tame, kad sklypas buvo formuojamas, neatsižvelgiant į šalia esančių sklypų poreikius. Pagal Bendrojo plano 17 punktą esamoj situacijoj privaloma rengti detalųjį planą.

R.Miliukštis: Sklypai buvo suformuoti juridiškai neteisingai. Reikėtų bent sustabdyt grąžinimą, kuris vyksta ir toliau.

R.Palys (rašytinė nuomonė): Dėl juridinio teisėtumo turi pasakyti tie, kurie žino normatyvus ir įstatymus. Ar tas griozdas nedengia žmonėms vizualinės erdvės, pasakyti sunku, nes projekte nepateikta aplinka. Dėl paties pastato turiu dvi svarbias pastabas: Pirma – blokas prieš bloką 5 metrų atstumu yra absurdas. Langai prieš langus. Dauguma butų per savo langus matys kito bloko sieną, tai kaip su vaizdais? Antra, pastatas ant postamento-  stilobato išsikišusio į šonus, mano nuomone, primins paminklo pagrindą ir atrodys baisiai. Nedraugiškas aplinkai. Trečia, sklypo  aptvėrimas tvora nepriimtinas kaip svetimkūnis – atrodys iššaukiančiai esamame suformuotame laisvo planavimo rajone. Tai nehumaniška ir asocialu aplinkinių gyventojų atžvilgiu. Siekis labiau individualizuoti erdves galimas tik bendrai suplanuojant visą rajoną.

 J.Merkevičienė: Bandysim parengt kreipimąsi kartu su LAS KS, pasiremdami kolegų komentarais.

V.Merkevičius: Pereinam prie konkurso sąlygų pristatymo.


  1. VETERINARIJOS KLINIKOS UŽNEMUNĖS G. 3 KAUNE ARCHITEKTŪRINIO KONKURSO SĄLYGOS

 

V.Kuliešius: Konkurso  užsakovas – LSMU, perkančioji organizacija – VšĮ KAUET. Užsakovai  numato 364 876,03 eur be PVM  biudžetą projektavimui. Konkurso uždaviniai: atrinkti geriausius šio konkurso sąlygas, projektavimo užduotį atitinkančius, racionaliausius ir efektyviausius LSMU Veterinarijos ligoninės funkcinius sprendinius bei labiausiai prie aplinkos derančią, tačiau kartu savitą ir originalios meninės išraiškos architektūrinę – urbanistinę  idėją.

Viešųjų pirkimų procedūros standartinės.

Objekto vieta –  sklypas Aleksoto seniūnijoje Užnemunės g. 3 prie naujojo Kėdainių tilto. Šiame sklype yra 2 medžiai. Pagal potvynių grėsmės žemėlapį šioje teritorijoje yra 10 % potvynių tikimybė.

Planuojamas LSMU Veterinarijos ligoninės preliminarus bendras plotas – 6 500 kvadratinių metrų. Smulkiųjų gyvūnų klinikos kaip mokslo ir studijų bazės įkūrimas sąlygos žmogiškųjų išteklių rengimo kokybę, užtikrins naujausių mokslo žinių ir technologijų panaudojimą, glaudžiai integruojant studijas, mokslą ir klinikinę .

Paveldosaugos reikalavimai nekeliami, nes  sklypo teritorija nepatenka į Kauno senamiesčio apsaugos zonos vizualinės apsaugos pozonį.

Planuojamas LSMU Veterinarijos ligoninės pastatas vaidins svarbų vaidmenį Kauno panoramose bei siluetuose, žvelgiant nuo dešiniojo Nemuno kranto, taip pat nuo Užnemunės g. link senamiesčio. Privaloma pateikti planuojamo LSMU Veterinarijos ligoninės vizualizacijas nuo duotų apžvalgos taškų.

Sąlygose pateikta vertinimo komisijos sudėtis.

Konkurso laimėtojams apdovanoti iš viso skiriama 18 000 eurų, prizinį fondą išskirstant tokia seka:

I vietos laimėtojui – 10 000,00 eurų;

II vietos laimėtojui – 5 000,00 eurų;

III vietos laimėtojui – 3 000,00 eurų;

    Sklypas suformuotas žemės pertvarkymo projektu, o ne detaliuoju planu. Iš konkurso dalyvių prašysim panagrinėti projektuojamo pastato ryšį su Nemuno pakrante, spręsti transportinę schemą.  Įvažiavimas numatomas iš D kategorijos įvažiavimo  vakarinėje  sklypo dalyje.

Iš dalyvių bus prašoma viso teritorijos suvarkymo sprendinių, prašoma įjungti projektuojamą objekta į esamą urbanistinę aplinką.

Užsakovas aiškiai pateikė tikslus, uždavinius bei technologines schemas, kas retai pasitaiko.

KLAUSIMAI

 J.Kančienė: Prašau smulkiau pristatyti potvynių problemą.

V.Kuliešius: Sklypo altitudė yra apie 4 m žemiau Užnemunės gatvės, kuri jau nėra užliejama. Konkurso dalyviai turėtų pateikti sprendinius, kaip pakelti užliejamo sklypo altitudę.

N.Stanionis: Pagal specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymus esant 10 % potvynių tikimybei- tai yra didelės grėsmės teritorija – iš principo gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų statyti negalima.

Vienintelė galimybė- sukelti gruntą iki gegužės 5 d. ir pateikti duomenis aplinkos apsaugos agentūrai. Kitu atveju statyti nebus galima 5 metus, nes potvynių žemėlapiai koreguojami kas 5 m.

N.Danielienė- Tsebriy: Bendrojo plano (toliau- BP) 20 aiškinamojo rašto punkte rašoma, ką daryti, kai teritorija gali būti užliejama – pateikti viso kvartalo sprendinius potvynių atveju. Šie Bendrojo plano teiginiai- tai ne rekomendacijos, o privalomosios nuostatos.

Reikėtų patikslinti 11 priedą.

G.Balčytis: Be potvynių problemos sprendimo projektuot neįmanoma. Toks konkursas būtų lėšų išmetimas. Visą teritoriją pakelti iki upių uosto lygio kainuotų didelius pinigus.

R.Miliukštis: Gaila, kad nutraukus konkursą dalyviams matyt nebus atlyginta, sprendžiant pagal konkurso sąlygas.

D.Taparauskas: Mes matėm, kad mūsų sklypas yra užliejamas, bet per daug nedetalizavom.

V.Adomavičius:  Sąlygose nurodyta, kad pastatas būtų ne aukštesnis 1.6 karto už gyvenamosios paskirties gretimybes – pastatui nelieka vietos.

V.Kuliešius: Tai standartinė formuluotė iš Aukštybinių pastatų išdėstymo Kauno miesto savivaldybės teritorijoje specialiojo plano, kuris pripažintas sudedamąja BP dalimi.

V.Adomavičius:  Manau, šiuo atveju turėtų būti  nurodytas pastato aukštis.

V.Kuliešius: Taip ir bus.

G.Balčytis: Dabar detalieji planai yra vėl aktualūs. Šiuo atveju detalusis planas būtinas – gal tai galėtų būti konkurso tikslu?

N.Danielienė- Tsebriy: Dabar sklypo altitudė- virš 24, gatvės- 28.

N.Stanionis: Reikia kreiptis į hidrometereologijos tarnybą ir gauti pjūvius. Jei sklypas užliejamoj teritorijoj- nieko negalima statyt.

G.Balčytis: Gal pirma suformuoti dambą nuo potvynio – po to skelbti konkursą?

Arba sąlygose nurodyt, kad dirbti pagal potvynių žemėlapį, nesilaikančius atmesti.

N.Stanionis: Remiantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (2019 m. birželio 6 d. Nr. XII 2166) dešimtojo skirsnio “Potvynių grėsmės teritorijos ir jose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos” straipsniais 203 ir 204,  statyba šiame sklype negalima.

A.Kiaunienė: Manau, kad ne konkurso dalyvių uždavinys yra nustatyti būdus pakelti žemės lygį, ir net ne užsakovo.

Sklypas nesiriboja su upe betarpiškai – turi būti apibrėžta, kaip teritorija bus tvarkoma. Jei bus numatyti brangūs sprendimai dėl tereno pakėlimo, konkursas neįvyks. Aišku, kad bus svarbi poveikio aplinkai projekto dalis.

 PASISAKYMAI

R.Miliukštis: Kelia abejonių kriterijų vertinimas procentais: siūlyčiau 50,30,10,10.

Pirma panorama neapima viso sklypo- reikėtų praplėsti vaizdą.

Nepritariu teiginiams:

– Sąlygose rašoma, kad nutraukus konkursą dalyviams nebus apmokamas padarytas darbas.

– Galima neskirti pirmos vietos.

V.Adomavičius: Teigiamai vertinu, kad konkrečiai nurodyta, kokiame planšete kas turi būti –  labai palengvins darbų palyginimą ir vertinimą.

G.Prikockis: Pritariu Nerijaus, Gintaro, Astos pasisakymams. Labai svarbūs yra  tilto sprendiniai.

V.Kuliešius: Tilto ir prietilčių planinį sprendimą turime, laukiame fasadų ir pjūvių.

V.Merkevičius: Manyčiau, kad reikia tilto vizualizacijų, į kurias galima būtų įkelti projektuojamą pastatą.

A.Kiaunienė: Gal būt tiltas bus aukštesnis už pastatą. Nemačiau, ar yra apibrėžta teritorija, kurią reikia spręsti, ar tik sklypo ribose.

V.Kuliešius: Sąlygose parašyta, kad sprendiniai turi būti susieti su gretimybėmis – gatve, pakrante. Tai idėjinis konkursas.

A.Kiaunienė: Reikia aiškiai nurodyti, kas turi būti projektuojama – ar turi būt projektuojama krantinė. Tai turėtų miesto pozicija – nurodyt tai, ką statytojas turėtų tvarkyti.

J.Kančienė: Pakrantė skirta viešam naudojimui – krantinės sprendinius kažkas turi pateikti. Potvynių problemą reikia spręsti – tai ne konkurso uždavinys.

D.Taparauskas:  Potvynių žemėlapyje radau, kad ir „Dokas“ Jonavos g. patenka į tokią pat potvynio zoną. Žemėlapis rodo, kad užliejama teritorija yra iki „Senukų“. O nei dambų, nei sukelto grunto nesimato.

G.Balčytis: „Dokas“ pakeltas ant kolonų, apačioj – parkingas.

D.Taparauskas:  Gal tinkamas sprendimas.

G.Balčytis: Statyba bus ženkliai brangesnė.

N.Blaževičienė: Nemanau, kad ženkliai.

Įdomu, ar yra vieningas tos teritorijos krantinės ruožo sprendinys? Ar nebus visa pakrantė apstatyta pastatais?

Atsiras dar viena krantinės dalis, atimta iš žmonių. Kokia miesto sąlyga? Gal vyriausias architektas turi kokių idėjų? Miestas turėtų pateikti sąlygas.

A.Kiaunienė: Konkurso sąlygose turi būti aiškiai nurodyta, ką projektuotojas turi pateikti – tik tie sprendiniai bus vertinami.

Jei statyba visiškai negalima, konkurso organizuot negalima. Gerai, kad mūsų diskusiją girdi užsakovo atstovas. Teritorija labai sudėtinga ir lūkesčiai gali neišsipildyti.

V.Merkevičius: Sunku įsivaizduot, kaip buvo suformuotas sklypas, žinant, kad jis negali būt naudojamas statybai. Šalia irgi suformuoti sklypai.

G.Balčytis: Mūsų pareiga pasakyti užsakovui, kad negalim prisiimti atsakomybės už pasekmes – užsakovas negalės suderinti projekto esamom sąlygom.

V.Merkevičius: Sąlygose neįtikėtinai daug viešųjų pirkimų medžiagos – ar tikrai visa ji būtina?

V.Kuliešius: Atrodo, kad nuo 2019 m. būtina….

J.Kančienė: Koks stambių gyvulių klinikos likimas?

D.Taparauskas:  Ten yra kultūros paveldo teritorija – nebegalim plėstis. Todėl reikia naujos klinikos. Pirmuoju etapu statysim tik smulkiųjų gyvūnų kliniką, kurioje bus radiologinė apartūra ir stambių gyvūnų apžiūrai.

N.Stanionis: Juridika neleidžia projektuot, bet tai nereiškia, kad pastato negali būti. Reikia kreiptis į Aplinkos apsaugos agentūrą.

Įdomu, kaip koncertų salės projektuotojai sprendžia šią problemą? Gal galim suformuluot kreipimąsi, kad miestuose leistų statyti prie vandens?

Jei tas objektas visgi bus statomas- svarbus penktas fasadas.

V.Kuliešius: Konkurso sąlygose nurodyta, kad konkurso dalyviai privalo pateikti ir stogo plano sprendinį  („penktąjį fasadą“).

V.Merkevičius: Ačiū visiems už įžvalgas, nutarimą rasite protokole.

Pereisim prie 3 posėdžio klausimo – dėl kreipimosi apie Ąžuolyno mašinų parkavimo aikštelę.

  1.  DĖl TERITORIJOS, SUSIJUSIOS SU ĄŽUOLYNU (ĮSITERPUSIO SKLYPO, VYDŪNO AL. 4 KAUNE) PLANUOTINOS KONVERSIJOS

 

G.Janulytė- Bernotienė: Manau, kad LAS KS ir KAUET turi skubiai parengti raštą. Aikštelės projekto dar neturime.

1.Kančienė: O koks skirtumas, koks bus tas projektas?

R.Palys (rašytinė nuomonė): Dėl Ąžuolyno. Kategoriškai nepritariu bet kokiai invazijai, taip pat ir parkingui į Ąžuolyną, kaip darkančią vienintelę Europoje ąžuolų sengirę mieste. Ąžuolyną nuo brovimosi atkakliai saugojo architektas V.Žemkalnis. Savivaldybės atstovas neteisingai tvirtina, kad tas sklypas niekada nebuvo Ąžuolyno teritorijoje. Priešingai, sename Saleneko plane  aiškiai matosi vientisas ąžuolynas išilgai Vydūno alėjos be jokių svetimų sklypų-  jokio atskiro sklypo Ąžuolyno teritorijoje nebuvo. Kai buvo pristatinėjamas stadiono projektas , mums melavo, kad renginių metu važinės specialūs viešojo transporto maršrutai  ir jokių parkingų nereikės. Šiame parkingo siekyje įžiūriu siekius okupuoti šį ąžuolyno kampelį  būsimoms statyboms. Dar seniau teko matyti statybų užmanymo schemas.

 Anksčiau   buvo užsakyta ekspertizė, kurioje visapusiškai įvertinome tiek Ąžuolyną kaipo sengirę, tiek oranžeriją su stikliniu kupolu. Ekspertizė buvo nepalanki „Magnus“ godiems planams. Todėl per naktį slaptai puiki stiklinė  kniedytų konstrukcijų metaliniais rėmais oranžerija buvo nugriauta, nebe paminklosaugos pritarimo.  Todėl siūlau rašyti raštą aukščiausioms instancijoms Vilniuje su reikalavimais:

  1.Neleisti brautis su parkingu į Ąžuolyną.

  1. Grąžinti sklypui Ąžuolyno statusą.

   3.Reikalauti atstatyti nugriautą  oranžeriją- įrengiant joje Botanikos sodo oranžerijos filialą Žaliakalnyje.

 P.S. Oranžerija buvo  paveldo vertybė, nugriauta neaiškiomis aplinkybėmis ir pažadėta atstatyti.

G.Janulytė- Bernotienė: Projektas turi turėt kažkokį formatą, kad jį galima būtų įvertinti. Ši aikštelė darys didžiulę įtaką visai aplinkinei transporto schemai.

Poveikio aplinkai problemas galima numatyti. Manau, tai turi būti politinis kreipimasis.

N.Blaževičienė: Svarbus ne tik transporto aspektas, kiek paties ąžuolyno. Juk automobilių į aikštelę važiuos kokius 4 k. daugiau mašinų, negu yra vietų.

Reikia kreiptis į savivaldybės veiksmus kontroliuojančią instituciją.

G.Balčytis: Aš sakyčiau, reikia rašyt- “atsipeikėkit, juk ąžuolynas turi likti ąžuolynu!“

A.Kiaunienė: Palaikau Gintarą.

Stadionui to parkingo nereikia- juk visi statybos objektai turi statybos leidimus-  tai reiškia, kad turi ir reikiamą parkavimo skaičių. Buvo sprendžiama, kad bus galima parkuot Tunelio gatvėj. Kodėl staiga atsirado reikmė 2000 automobilų parkavimui?

Maniežas turės požeminį parkavimą. Be to, stadionas ir maniežas nebus vienu metu naudojami. Manau, tai svarus argumentas.

G.Balčytis: Sklypas buvo išnuomotas – dabar nuoma pasibaigus,  pastatai privatūs (įkainoti 400 000 e).

N.Blaževičienė: Tegu prokuratūra tuos reikalus tiria.

G.Janulytė- Bernotienė: Sporto prieigų problematika buvo svarstoma RATe- prašėm pateikti parkingų  schemas. Realybėje po Sporto gatve parkingo nebus.

Statybos leidimas turi užtikrinti parkavimo vietas.

V.Adomavičius: Vaikystėje Vydūno gatve pravažiuodavo 2 mašinos. Dabar jau kasdien susidaro kamščiai, o kai prisidės dar 2 tūkst. automobilių….

Pritariu Gintarui- reikėtų apeliuoti į sveiką protą, projektų nepatikrinsim. Turėtų būti labiau emocinė reakcija.

N.Blaževičienė:  Mašinų važiuos 4 kartus daugiau su viltim pasiparkuoti… miestui bus palikta 50 vietų, kitos – rezervuotos.

A.Kiaunienė: Ąžuolynui suteiktas nacionalinis statusas – jis saugomas nacionaliniu lygmeniu. Eksploatavimas turi būti toks, kad nepaveiktų vertingųjų savybių.

Gal kultūros sostinės proga pasodint ąžuolus?

G.Janulytė- Bernotienė: Poveikio aplinkai vertinimas – vystymosi darnai, ekonominei aplinkai, gamtinei aplinkai..

 N.Stanionis: Poveikio aplinkai vertinimas tampa formalumu- bus parašyta, kad parkuosis 1000 elektromobilių ir jokios žalos nedarys.

Manau, Gintaro pasiūlymas geresnis.

G.Balčytis: Tiesiog „negalima ąžuolyno dalinti“.

A.Kiaunienė: Įdomu, kodėl staiga to parkavimo prireikė. Ąžuolyno lankytojams jo nereikia. Jei bus atliktas poveikio aplinkai vertinimas – bus įrodyta, kad aikštelė žalos nedaro.

G.Janulytė- Bernotienė: Ar tikrai žinai,  kad sporto objektų projektuose parkavimai buvo išspręsti?

A.Kiaunienė: Nežinau. Bet jei yra statybos leidimai – reiškia viskas tvarkoje. Tada kam tas parkingas?

V.Merkevičius: Kaunas- žalias miestas, vystykim viešąjį transportą.

A.Kiaunienė: Pritarkim miesto siekiui tapti žalesniu.

R.Miliukštis: Kaune yra 2 ąžuolynai, iš tiesų net 3.

G.Janulytė- Bernotienė: Reikia siekti tertorijos vienovės ir darnaus judrumo mieste tvėrimo.

A.Kiaunienė: Bandysiu rasti stadiono ir maniežo projektus.

NUTARIMAS

     1. Išklausę VETERINARIJOS KLINIKOS UŽNEMUNĖS G. 3 KAUNE ARCHITEKTŪRINIO KONKURSO SĄLYGŲ pristatymą, tolimesniame darbe siūlome atsižvelgti į pastabas:

1.1 – Remiantis Lietuvos respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (2019 m. birželio 6 d. Nr. XII 2166) straipsniais 203 ir 204,  statyba šiame sklype negalima, todėl tęsiant konkurso rengimą būtina šį klausimą išspręsti. Jei statyba visiškai negalima, konkursą organizuot neprasminga. (10 ekspertų)

1.2 – Ne konkurso dalyvių uždavinys yra nustatyti būdus pakelti žemės lygį, ir net ne užsakovo. (3 ekspertai)

1.3 – Miestas turėtų inicijuoti vieningą visos aplinkinės  teritorijos krantinės ruožo sutvarkymo projektą. (3 ekspertai)

1.4 – Sklypas nesiriboja su upe betarpiškai – konkurso sąlygose turi būti apibrėžta, kokia teritorija turi būti tvarkoma. (A.Kiaunienė)

1.5 – Jei tas objektas visgi bus statomas –  svarbus penktas fasadas. (N.Stanionis)

1.6 – Kelia abejonių šie sąlygų teiginiai:

-nutraukus konkursą dalyviams nebus apmokamas padarytas darbas;

 -galima neskirti pirmos vietos. (R.Miliukštis)

1.7 – Kelia abejonių kriterijų vertinimas procentais: siūlyčiau 50,30,10,10. (R.Miliukštis)

1.8 – Kai teritorija gali būti užliejama – būtina pateikti viso kvartalo sprendinius potvynių atveju. Bendrojo plano teiginiai – tai ne rekomendacijos, o privalomosios nuostatos. (N.Danielienė- Tsebriy)

1.9 – Konkurso sąlygose turėtų būti  nurodytas konkretus projektuojamo pastato aukštis. (V.Adomavičius).

1.10 –  Reikėtų pasidomėti, kaip potvynių problemą sprendžia kongresų rūmų projektuotojai. (N.Stanionis)

 2. Aptarus pastabas dėl DAUGIABUČIO BALTŲ PR. 59A. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ, nuspręsta parengti kreipimąsi nuo KAUET ir LAS KS Kauno m. Architektūros ir miesto planavimo skyriui. (atsakinga J.Merkevičienė)

  1. Po diskusijų apie svarbiausius motyvus prieš AUTOMOBILIŲ PARKAVIMO AIKŠTELĘ ĄŽUOLYNE, nuspręsta kuo skubiau parengti kreipimąsi. (atsakinga G.Janulytė- Bernotienė).

 

Vygintas Merkevičius

Jūratė Merkevičienė

Komentavimas baigtas.