LAS Kauno skyrius

KAUET posėdis 2009-06-17

NEMUNO SALOS KAUNE KONKURSO SĄLYGŲ APTARIMAS

ĮVYKUSIO 2009-06-17 KAUNO ARCHITEKTŲ NAMUOSE

PROTOKOLAS NR.51

POSĖDŽIO DALYVIAI:                                                                                                                                                                 

KAUET nariai: Gintaras Balčytis, Evaldas Barzdžiukas, Gražina Bernotienė, Saulius Juškys, Algimantas Kančas, Vaidotas Kuliešius, Jonas Minkevičius, Gintaras Prikockis, Ramūnas Raslavičius, Vladas Stauskas, Gediminas Šinkūnas, Linas Tuleikis, KAUET direktorė Jūratė Merkevičienė.

Kiti dalyviai:

Vicemero atstovas Simonas Kairys, KPD Kauno TP vyriausia specialistė Rymantė Gudienė, Kultūros paveldo skyriaus vedėjas Rimgaudas Miliukštis, LAS Kauno sk. pirmininkas Dalius Šarakauskas, KTU architektūros katedros vedėjas Kęstutis Zaleckis, KPD Kauno TP vyresnioji specialistė Loreta Janušaitienė.

Posėdžio pirmininkas: Jūratė Merkevičienė.

Posėdžio sekretorė: Snieguolė Surblienė.

J.Merkevičienė: Informuoju, kad konkurso biudžetas sumažėjo nuo 125 tūkst. iki 50 tūkst litų. Esame nutarę, kad pagrindinėm premijoms skirsim po lygiai. Patikslinsime skaičius, kai skelbsime konkursą rudęnį, kai bus aiškus arenos tūris. Gauti Audrio Karaliaus pastebėjimai, jis vienintelis parašė pastabas, pagal juos ir dirbsime.

Dėl konkurso salygų pavadinimo.. Praeitame posedyje, kuriam jis ir pirmininkavo, buvo nuspresta, kad pavadinimo nekeičiame. Dabar – kitaip. Siūloma: „Nemuno salos Kaune urbanistinė koncepcija“, dabartinis – „Nemuno salos Kaune idėjos paieškos atviro projekto konkursas“.

G.Balčytis: Nematau jokio skirtumo. Juolab, kad buvo nuspręsta jo nekeisti.

K.Zaleckis: Vertinimo kriterijai: 52.1. Nemuno salos, kaip reprezentacinės Kauno miesto vietos urbanistinės idėjos įtaigumas ir originalumas – k1; 52.2. Sprendinių funkcionalumas – k2; Nemuno salos siūlymų kontekstualumas (atitikimas 9 punkto ir priedų sąlygoms) – k3.

J.Merkevičienė: A.Karalius siūlo: pirma, Nemuno salos potencialo išvystymas miesto naudai ir identitetui stiprinti; antra, sprendinių pagrįstumas ir originalumas ir trečia – sprendinių atitikimas konkurso tikslams.

E.Barzdžiukas: Logiškai mąstant, šiuo atveju, konkursas yra idėjinis, kokią jis naudą (ar žalą) atneš – toli gražu neaišku.

G.Balčytis: Buvom nusprendę, kad nerašom jokių urbanizacinių ar neurbanizacinių krypčių, kaip kas galvoja, taip ir padarys. Dabar vėl bandom perdirbti duotas idėjas. Tai, manau mūsų tikslas – redakcininiai paredagavimai, o šiaip nedarykime ėjimų atgal, nes nesusitarsim.

J.Merkevičienė: Dėl mero įtraukimo – gerai, reikia įtraukti merą. Pritariame. Dėl komisijos pirmininko – nėra aišku, ar privalo atvirame konkurse įstaigos vadovas būti pirmininku. Atvirame supaprastintame, koks buvo Vienybės aikštės sutvarkymo konkursas – buvo privaloma. Reikia išsiaiškinti.

Komisijos nariai – R.Gudienė, M.Pakalnis, A.Miškinis, A.Gučas T.Grunskis, A.Kupčinskas, Žickis, D.Šarakauskas, R.Palys, N.Valatkevičius ir aš. Ekspertai – G.Šinkūnas, E.Barzdžiukas, jei nedalyvaus konkurse. Gal geriau iš Vilniaus pakvieskime ką nors.

L.Tuleikis: Vienas gali būti iš šalies, kitas turi būti vistiek vietinis.

E.Barzdžiukas: Aš sutikčiau dalyvauti ekspertu.

G.Balčytis: Siūlau pakviesti į recenzentus Vyšniūną .

L.Tuleikis: Siūlau recenzentą šiaulietį – urbanistą Alių Černiauską. Dar Augį Gučą. Į komisiją dar reikia įtraukti Loretą Janušaitienę.

G.Prikockis: Kodėl tik vieni architektai sprendžia, reikia dar visuomenės atstovų, kokį poetą reikia įtraukti.

L.Tuleikis: Gerai būtų itraukti žmogų su vizualiu mąstymu. Kitu atveju gali būti sudėtinga.

G.Balčytis: Kadangi konkursas lokalus, mažo biudžeto, tai, manau, kad reikia tradiciškai tik architektus kviesti.

J.Merkevičienė: Jei ta komisija būtų iš 20 žmonių – tada suprantamas dalyvavimas įvairių visuomenės atstovų, tačiau dabar – ne. Praeitą kartą buvo nutarta, kad nereikia į žiuri kviesti visuomenės atstovų.

  1. Merkevičienė: A.Karaliaus turi pastabų dėl mastelių, viename jų sala atrodo labai smulki, noriu, kad paaiškintumėte.

K.Zaleckis. Sala su kontekstu – salos ir Nemuno pakrančių Kauno mieste principinė vystymo ir tvarkymo vizija yra M1:10 000, o kitas brėžinys – Salos plano sprendiniai – M1:2000;

G.Prikockis: Tada reikia keisti brėžinio pavadinimą. Gal M1:10000 iš viso nelabai reikalingas, nes visi žino, kur sala.

R.Miliūkštis: Ten bus idėjiniai dalykai.

E.Barzdžiukas: Bendramiestiniams ryšiams parodyti yra gerai M1:10 000. O kitas brėžinys, kuris atsako į salos vidaus organizavimo klausimus, turėtų būti stambesnio mastelio.

J.Merkevičienė: Ar nutariame, kad salos mastelis lieka M1:2000, o schemos M1:10 000. Ar nėra kitų nuomonių?

Visi pritarė.

R.Gudienė: Sąlygų priede įrašyti blogi pavadinimai, seniai KVAD‘o nėra, o tik KPD sąlygos. Be to, pas mus buvo nurodytos regyklos.

L.Janušaitienė: Kadangi teritorija patenka į Kauno Naujamiesčio vizualinės apsaugos pozonį, tai jame taikomi reikalavimai, draudžiantys veiklą, galinčią trukdyti apžvelgti kultūros paveldo objektą.

L.Tuleikis: Būtinas prierašas, kad šios sąlygos konkurse yra rekomendacinio pobūdžio. Vertinimo komisija bus priversta atmesti darbą, jei bus neįvykdytas koks nors punktas, todėl reikia rašyti – rekomendacijos, o ne sąlygos.

J.Merkevičienė: Audrys turi priekaištų dėl istorinės apžvalgos medžiagos.

K.Zaleckis: Apžvalgą rengė Nijolė, nebaigė, ji bus tobulinama.

J.Merkevičienė: A.Karaliaus pastaba dėl orto foto – kainuotų nedaug, o būtų patogu dirbti.

G.Prikockis, G.Bernotienė: Iš tiesų būtų gerai, pritariame.

L.Janušaitienė: Nerijus Valatkevičius žadėjo duoti erdvinį modelį.

K.Zaleckis: Ar tikrai reikia Nemuno salos fotonuotraukų?

G.Balčytis: Ar tikrai reikia regyklų?

L.Tuleikis: Klausimas toks- kokiu mes norime paversti šitą konkursą? Jei pradėjom nuo 150 tūkst. litų biudžeto ir jis sumažėjo tris kartus, tai mes negalim reikalauti iš dalyvių Sizifo darbo. Ji ir turi likti idėjų konkursu, mums reikia ištirti idėjas, o ne ištyrinėti klausimus. Dabar gi, reikalaujama už tris litus padaryti studiją.

L.Janušaitienė: Principinis požiūris turi likti: ar užtenka tik vaizdo genplane, ar turi būti trimatis vaizdas.

L.Tuleikis: Vaizdas turi būti toks, kad išreikštų idėją. Jei parką įrenginės – iš vienų pozicijų rodys, jei dangoraižį- iš kitų. Nėra iš anksto nustatytų taškų, iš kurių sala atrodytų teisingai.

R.Miliūkštis:Jei būtų iš tų pačių taškų, tarkim – iš trijų, lengviau galima būtų palyginti tuos darbus.

L.Janušaitienė: Gal ne visus, bet bent kelis, esminius taškus reikia parinkti.

G.Janulytė-Bernotienė: Arena bus vienintelė dominantė iš tų taškų.

G.Balčytis: Išklotinę ar siluetus gal ir galima   būtų pateikti.

R.Miliūkštis: Čia yra dvejopas klausimas – ne tik kaip nauji statiniai veiks susiklosčiusią aplinką bet ir kokią įtaką darys susiklosčiusi aplinka.

G.Prikockis: Kuriose vietos numatytos regyklos?

R.Miliūkštis: Regyklos numatytos Aleksote ir iš Žaliakalnio pusės, kur buvo Radijo gamykla.

G.Šinkūnas: Sprendinių saloje gali būti pačių įvairiausių ir jei mes urbanistiniu miestovaizdžio požiūriu vertiname konkursą, analizę iš pagrindinių apžvalgos taškų, kurie formuoja tą miestovaizdį, siūlyčiau būtinai įvertinti. Rengiant aukštybinių pastatų specialųjį planą yra pasiūlyti pagrindiniai taškai, iš kurių žvelgiant formuojasi miestovaizdis. Jis yra eksponuojamas tinklapyje www.kaunoplanas.lt;

L.Tuleikis:Tik neaišku, kiek tas darbas yra reikalingas. Jau geriau imkime miesto maketą M1: 2000.

G.Balčytis: Jei bus projektuojama pastatų grupė, tai pasiūlymas tinka, bet jei pasiūlymas bus be pastatų?

L.Tuleikis: Aš galiu pasakyti, kad tokių regyklų, kuriois būtų universalios visiems variantams, kurie vystys ar žemą ar aukštą užstatymą, nėra. Aš manau – nėra visiems universalių taškų.

G.Balčytis: Jei žiūrėsime nuo Akropolio garažo ar nuo Palio tilto – tai yra į ką įpaišyti, o nuo Aleksoto kalno – ką ten įpaišysi?

L.Tuleikis: Manau, reikia parašyti, kad “iš viešos, lengvai prieinamos vietos apžvelgiama jūsų idėja”, pvz., tris taškus apžvelgiam.

J.Merkevičienė: Ar visi sutinkat?

VL.Stauskas: Šis konkursas užsakytas savivaldybės ir skubinamas dėl Europos konkurso lygos varžybų saloj. Siūlau įrašyti vieną sakinį bendraprojektinėje dokumentacijoje, kad būtų išskirtas pirmasis etapas, kuris privalės būti įgyvendinamas iki 2011 metų. Tada tas konkursas bus ir idėjinis, ir turės įdirbį.

R.Miliūkštis: Čia gi idėjinis konkursas, jo tikslas – išjudinti visuomenę, architektus.

G.Prikockis: Manau, E.Miliūno dokumentacija turi būti pridėta sąlygų prieduose . Privaloma žinoti sporto rūmų aukštį, tūrį, medžiagas.

G.Janulytė-Bernotienė: Aktualiausia yra arenos dokumentacija, dalyvai turėtų ją gauti.

J.Merkevičienė: Kaip dėl 73, ar privalomas tas punktas?

L.Tuleikis: Reikia pirma išmesti, o po to pasižiūrėti, ar jis privalomas.

G.Prikockis: Dėl reikalavimų – nejaugi reikia turėti aplinkos ministerijos išduotą ypatingos svarbos atestatą urbanistiniam idėjiniam konkursui?

K.Zaleckis: Kaip su S. Lukošiaus tekstu? Redaguoti būtų negerai.

J.Merkevičienė: Kaip nuspręsime dėl sąlygų- mokamos ar ne?

G.Balčytis: Tegul būna internete ir kiekvienas galės nusikrauti.

G.Šinkūnas: Siūlau registracijos mokestį.

L.Janušaitienė: Registracijos mokestis turi būti.

A.Kančas: Jei neskirta pinigų konkurso organizavimo reikmėms, o išlaidos yra konkrečios, reiškia sąlygos turi būti mokamos.

J.Merkevičienė: Nutarta, kad už registravimą – mokam, o sąlygas galima bus pasiimti iš interneto.

L.Tuleikis: Kokia medžiaga turi būti pateikiama?

K.Zaleckis: Pateikiam keturis planšetus, du privalomi.

J.Merkevičienė: Reziumuoju- istorinę dalį parengs Nijolė Steponaitytė, sąlygas, atsižvelgdamas į pastabas, užbaigs rengti Kęstutis Zaleckis.

Jūratė Merkevičienė

Snieguolė Surblienė

Komentavimas baigtas.