LAS Kauno skyrius

KAUET posėdis 2009-09-09

Kūrybinių dirbtuvių LITUANICA sąlygų svarstymas. Pristato  Andrė Baldišiūtė. Užsakovas – UAB „Baltishes Haus“

ĮVYKUSIO 2009-09-09 KAUNO ARCHITEKTŲ NAMUOSE,

PROTOKOLAS NR.53

POSĖDŽIO DALYVIAI:

Sąlygų autorė Andrė Baldišiūtė, kūrybinių dirbtuvių organizatorė Laima Indrašaitė.                                                         

KAUET nariai: Evaldas Barzdžiukas, Gražina Bernotienė, Jurgis Bučas, Algimantas Kančas, Jolita Kančienė, Audrys Karalius, Vaidotas Kuliešius, Vygintas Merkevičius, Jonas Minkevičius, Rimvydas Palys, Vladas Stauskas, Alvydas Steponavičius, Gediminas Šinkūnas, KAUET direktorė Jūratė Merkevičienė.

Kiti dalyviai:

Kauno vicemeras Rimantas Mikaitis, Urbanistikos skyriaus vedėjas Nerijus Valatkevičius,   KPD Kauno TP vyriausia specialistė Rymantė Gudienė, Kultūros paveldo skyriaus vedėjas Rimgaudas Miliukštis, KPD Kauno TP specialistė Loreta Janušaitienė, architektai: Vytautas Janušaitis, Šarūnas Kiaunė.

UAB „Baltishes Haus“ atstovai: generalinis direktorius Saulius Buteliauskas ir statybų ir eksploatacijos vadovas Ignas Grigaras.

Spaudos atstovai : Almantas Bružas („Statybų pilotas“).

Posėdžio pirmininkas: Evaldas Barzdžiukas.

Posėdžio sekretorė: Jūratė Merkevičienė.

J.Merkevičienė: Miesto savivaldybė kreipėsi į Architektų sąjungą ir KAUETą, prašydama specialistų palaikymo dėl Kauno pilies atstatymo. Archsąjungos Kauno skyriaus valdyba nutarė paruošti kreipimąsi. Tekstas galutinai suredaguotas ir šiandien buvo išsiuntinėtas KAUET nariams. Prašau visus perskaityti ir išsakyti savo nuomonę iki savaitgalio.

Kūrybinių dirbtuvių LITUANICA sąlygų svarstymas. Pristato  Andrė Baldišiūtė. Užsakovas- UAB „Baltishes Haus“.

E.Barzdžiukas: Ekspertams sąlygų projektas buvo išsiuntas el. paštu, tikiuosi, kad kolegos su su juo susipažino. Prašau pasisakyti sąlygų ruošėjus.

A.Baldišiūtė: UAB „Baltisches Haus“ – viena iš didžiausių nekilnojamojo turto projektų vystytojų ir valdytojų Lietuvoje – rengia atviras kūrybines dirbtuves LITUANICA. Kūrybinių dirbtuvių partneris – Kauno miesto savivaldybė. Kūrybinės dirbtuvės LITUANICA yra atviros architektūros profesionalams: architektams, urbanistams, kraštovaizdžio architektams.

Kūrybinių dirbtuvių objektas – 11 ha teritorija Kauno senamiestyje, tarp Kauno pilies ir Petro Vileišio (Vilijampolės) tilto, netoli Nemuno ir Neries santakos. Šią teritoriją valdo keli savininkai, dėl to vieningai sutvarkyti šį plotą yra sudėtinga. Šio konkurso užsakovui priklauso tik apie 15% ploto. Užduotis dalyviams- sukurti teritorijos užstatymo viziją bei motyvuotai parinkti šiai miesto daliai tinkamas funkcijas ir jų dydį. Darbas suskirstytas į 2 etapus: kūrybines dirbtuves ir konkursą. 1 etapas prasideda š.m. rugsėjo 8d. ir baigiasi 27d., paskelbus 3 finalistus. 2 etapas prasideda spalio 20d. ir baigiasi gruodžio 4d. vieno nugalėtojo paskelbimu. Išrinkta 16 narių komisija, kurią sudaro: A.Kupčinskas, N.Ortiz, S.Buteliauskas, I.Grigaras, D.Šarakauskienė, N.Valatkevičius, R.Miliukštis, R.Gudienė, J.Bučas, E.Barzdžiukas, L.Janušaitienė, D.Šarakauskas, G.Janulytė-Bernotienė, I.Kliobavičiūtė, M.Pakalnis, A.Kerpauskas.

Jau užsiregistravo 39 komandos, iš kurių bus atrinktos 8.

Užduotis dalyviams- sukurti teritorijos užstatymo viziją, įvertint šiuos aspektus:

-konteksto unikalumas,

-jungtis su Kauno pilimi ir prieigomis,

-integracija į senamiesčio erdvinį audinį,

-vertingų siluetų išsaugojimas,

-tinkamo aukštingumo parinkimas.

Būtina įvertinti teritorijos pranašumus:

-glaudus ryšys su senamiesčio gatvelėmis ir Neries upe,

-nauja jungtis tarp senamiesčio ir vandens,

-aktyvus transporto mazgas,

-galima unikali funkcijų įvairovė.

Būtina planuoti 3-4 vystytojams patrauklią teritoriją. Galimi atskirų funkcijų vystytojai. Siūlomos proporcijos- komercija: biurai: gyv.statyba=30%: 30%:30%.(tiksliau-30 tūkst. m2, 35 tūkst. m2 ir 25 tūkst. m2). Teritorija turėtų būti aktyvi ištisą parą. Parkavimui reikėtų skirti apie 70 tūkst. m2. Nereikia užmiršti, kad apie 40% investicijų pelno neduos.

Bendras projektuojamų pastatų plotas turėtų būti 90-100 tūkst. m2 ir 2400 parkavimo vietų. Viešųjų erdvių siūloma apie 40 tūkst.m2.

Kiekvienai dalyvių grupei bus pagalbai pasiūlyta po 3 studentus. Pateikta daug priedų: Kauno planai, Lituanica teritorijos planai, nuotraukos, senamiesčio analizės, transporto studija, pranešimai. Paruošti 8 maketai, pateiktas 3D modelis.

Darbai bus vertinami ne pagal išvestus vidurkius, o diskusijų keliu.

E.Barzdžiukas: Ar yra klausimų, į kuriuos ekspertai turėtų atkreipti dėmesį?

A.Baldišiūtė: Buvo daug neaiškumų, bet darbo eigoje juos sprendėme. Konkrečių klausimų neturime.

KLAUSIMAI

A.Karalius: Partneris- Kauno savivaldybė. Ar sąlygos jau buvo svarstytos savivaldybėje, Kultūros Vertybių Departamente?

A.Baldišiūtė: Buvo konsultuojamasi principiniais klausimais.

A.Kančas: Kaip bus atrenkami 8 grupės?

A.Baldišiūtė: Pagal pateiktus dokumentus.

N.Valatkevičius: Sąlygų pabaigoje yra teiginys “ Užsakovas turi ketinimų pasirašyti sutartį teritorijos raidos programai su pirmos vietos nugalėtojų komanda“. Ar detaliojo plano rengimui ar programai?

A.Baldišiūtė: Detalizuoti koncepciją.

N.Valatkevičius: Noriu atkreipti dėmesį, kad nebėra tokio termino kaip „raidos programa“.

A.Steponavičius: Norėčiau sužinoti, kaip konkrečiai vyks darbas kūrybinėse dirbtuvėse. Ar tos 8 grupės sėdės atskiruose kabinetuose? Ar galės išeiti į lauką? Pasinaudoti savo duomenų baze?

A.Baldišiūtė: Dalyviams bus parengtos visos sąlygos darbui. Jie galės turėti tik savo kompiuterius. Savo baze galės pasinaudoti.

L.Janušaitienė: Vieni dalyviai turės išsamesnius info šaltinius, negu kiti. Ar nebus nelygybės?

A.Baldišiūtė: Visi galės vienodai prieiti prie interneto.

A.Steponavičius: Manau, sąlygos paruoštos stipriam ketvertui penkiabalėje sistemoje.

N.Valatkevičius: Buvo architektūrinių konkursų, kai KVADas ne visada pripažįsta sąlygas. Manau, tam tikrus aspektus reikėtų derinti su KVADu.

A.Baldišiūtė: Pirmajam etapui negalėjom paruošti konkrečių sąlygų. Svarbiausia- antro etapo sąlygos.

J.Kančienė: Tai pirmame etape galima „išeit į laukus“ (nederinus su KVADu)?

A.Baldišiūtė: Taip.

E.Barzdžiukas: Ar esate susipažinę su sąlygomis detaliajam planui?

A.Baldišiūtė: Esame, tik tos sąlygos išduotos 1,5 ha teritorijai.

E.Barzdžiukas: Ar sąlygos yra prieduose?

A.Baldišiūtė: Taip.

A.Karalius: Jei viską projektuoti, atsižvelgiant į detalųjį planą, tai nereikia jokio konkurso.

E.Barzdžiukas: Infrastruktūros rekomendacijose siūloma įvesti požeminę gatvelę, įvertinti ir išspręsti požeminių gatvelių susijungimo su antžeminėmis gatvelėmis vietas. Ši rekomendacija skamba kaip sąlyga. Ji išplaukia iš to, kad būtų geresni ryšys su upe. Manau, kad sprendimo būdų nereikėtų primygtinai siūlyti.

V.Merkevičius: Ar 11 ha sklypas yra apribotas gatvių?

A.Baldišiūtė: Taip. Nėra nustatytos ribos tik į pilies pusę, kad dalyviai galėtų patys nuspręsti.

R.Palys: Jūs sakėte, kad siūlomos komercijos, ofisų ir gyv. statybos proporcijos yra 30:30:30. Kokia proporcija yra likusioje senamiesčio dalyje?

A.Baldišiūtė: Tai ir yra likusios dalies duomenys.

PASISAKYMAI

E.Barzdžiukas: Posėdžio tema netipinė, todėl tegu pasisako norintys.

V.Stauskas: Labai palaikau pačią konkurso idėją. Verta padėkoti už kruopščiai parengtą programą. Bet man atrodo, kad ji perdaug detali. Jeigu konkurso vienas iš tikslų yra rasti šiam sklypui optimalią funkciją, neaišku, kodėl taip detaliai siūloma funkcijų apimtis, netgi konkretūs plotai. Siūlau pirmo etapo programoje vengti per didelės detalizacijos, o antro etapo programą tikslinti po pirmojo etapo.

A.Kančas: Manau, kad sąlygos paruoštos labai gerai, atitinka tarptautinį lygį. Pastabos smulkios ir neesminės.

A.Karalius: Sąlygoms iš principo pritariu. Siūlau neesminius teiginius ir informaciją pateikti pilkame fone, kaip nebūtiną, rekomenduotiną. Tai labai apvalytų sąlygas. Dabar informacija susiniveliuoja. A.Kančas teisingai pastebėjo, kad sąlygos geros metodiškai ir struktūriškai teisingos sudėties. Gal KVADas galėtų galėtų formuoti sąlygas, po konkursinės medžiagos pateikimo? Nors preliminarus derinimas su KVADu būtinas. Tos funkcijos, kurios neduos pelno, papildys meniu.

Žiuri rekomenduočiau formuoti, įtraukiant bent 20% “laisvų architektų”, nesusaistytų su valdžios įstaigomis ir KVAD darbo santykiais.

J.Kančienė: Medžiaga parengta gerai, tačiau nurodymai projektavimui pernelyg detalūs: prie biurų nurodyti sanmazgai, apšvietimas gyv. namuose ir t.t. Tuščios frazės “ jaukūs kiemeliai“ ir pan. tik apsunkina programą. Manau, KVAD sąlygos reikalingos tam, kad nešvaistyti be reikalo kūrybinės energijos.

L.Janušaitienė: Svarbiausias uždavinys – naujai pažvelgti į konkurso esmę. Prisimenu konkursą Radijo gamyklos teritorijoje, kai plika akim buvo matyti, kad patraukliausias projektas neatsako į svarbiausius kriterijus. Reikia panagrinėti KRITERIJUS, subjektyvūs sprendimai veda į anarchiją.

G.Šinkūnas: Sąlygos per daug detalios, per daug akcentų. Nesimato tikslų- kokia nauda miestui iš konkurso. Neapibrėžta projektų vertinimo metodika ir tvarka. Gerai, kad bus vertinama diskusijų pagrindu, bet tai tik rekomendacijos. Reikia metodikos ir kriterijų. Siūlau sąlygas papildyti ekspertų rekomendacijomis.

G.Bernotienė: Reikia atsakyti į klausimą, ar ši teritorija patenka į saugomą zoną archeologinių kasinėjimų aspektu. Būtina pateikti gretimos teritorijos- Kauno pilies rengiamą detalųjį planą. Siūlau nustatyti konkurso eigą ir galimybes suformuotų sklypų atžvilgiu. Pavyzdžiui- suformuotas sklypas Neries terasoje, skirtas parkingui. Kadangi šios teritorijos naudojimo būdas ir pobūdis yra diskutuotini, tą reikėtų aptarti prieš kūrybinių dirbtuvių darbo pradžią. Reikėtų priimti poziciją – keisti sklypo paskirtį.

R.Palys: Per daug konkrečių rekomendacijų- tiesiog siūlomi sprendimai. O tai suvienodina visų konkursantų sprendimus ir varžo laisvę. Tikslinga rekomendacijas labiau apibendrinti. Manau, kad pirmame etape nereikia derinimų su KVADu- daugiau laisvės visais aspektais. Parkingas palei Nerį rodomas, kaip duotybė, o tai negerai. Reikia siūlyti keisti paskirtį.

V.Kuliešius: Siūlau į vertinimo komisiją įtraukti daugiau nepriklausomų architektų. Siūloma žiuri atrodo kaip Nuolatinė statybos komisija, o ne konkurso žiuri.

A.Steponavičius: Manau, kad kūrybinės dirbtuvės turėtų būti laisvesnės, čia dar ne konkursas.

A.Karalius: Sąlygose trūksta apibendrintų strategiškų kriterijų. Prie kriterijų reikėtų priderinti sąlygas.

J.Minkevičius savo išvadoje rašo, kad sąlygos pateiktos profesionaliai, bet yra perdaug detalizuotos. Tai gali varžyti konkurso dalyvių iniciatyvą. Iš principo pritaria sąlygoms.

J.Bučo nuomone programos kriterijai kiek atgyvenę ir taisytini, nors pačios sąlygos paruoštos gerai. Nereikia per didelio reglamentavimo ir detalizavimo, nes tai suvaržo kūrybinį potencialą. J.Bučas ragina nebijoti modernaus pakrančių sutvarkymo –parkingo įrengimo.

V.Merkevičius taip pat mano, kad dviejų dienų darbui sąlygos perdaug konkrečios, nors paruoštos išsamiai.

A.Baldišiūtė: Noriu atsakyti į pastabas dėl detalizavimo. Tai tik siekiamybė, o ne reikalavimas.

E.Barzdžiukas: Ekspertai išsakė savo pastabas. Pabandysiu apibendrinti. Vieningai pripažinta, kad sąlygos paruoštos profesionaliai ir išsamiai, bet perdaug detaliai, kas varžo dalyvių iniciatyvą. Pastebėta, kad trūksta apibendrintų strategiškų kriterijų. Rekomenduota į žiuri įtraukti daugiau nepriklausomų architektų. Buvo siūloma pakoreguoti sąlygas taip, kad atsispindėtų užsakovo pozicija dėl parkavimui skirto sklypo prie Neries. Nuomonės dėl pirmo etapo derinimo su KVADu buvo įvairios. Tokie pagrindiniai pastebėjimai. Ačiū už pristatymą ir linkime geros kloties, organizuojant kūrybines dirbtuves.

NUTARIMAS

Pateiktoms svarstymui Kūrybinių dirbtuvių LITUANICA sąlygoms, kurias pristatė  Andrė Baldišiūtė ( Užsakovas- UAB „Baltishes Haus“) pritarti. Rekomenduoti atsižvelgti į ekspertų pareiktas pastabas:

1.1-Siūlome sąlygose vengti per didelio detalizavimo, nes tai suvienodins sprendimus ir varžys iniciatyvą. Tikslinga rekomendacijas labiau apibendrinti (10 ekspertų).

1.2_Trūksta apibendrintų strategiškų kriterijų-siūlome tobulinti (4 ekspertai).

1.3_Rekomenduojame į žiuri įtraukti daugiau nepriklausomų architektų, nesusaistytų su valdžios įstaigomis ir KVADu darbo santykiais (2 ekspertai).

1.4 _ Manome, kad preliminarus sąlygų derinimas su KVADu būtinas (2 ekspertai).

1.5_Rekomenduojame pakoreguoti sąlygas, kad atsispindėtų pozicija dėl parkavimui skirto sklypo prie Neries (2 ekspertai).

Evaldas Barzdžiukas

Jūratė Merkevičienė

Komentavimas baigtas.