LAS Kauno skyrius

KAUET posėdis 2009-09-30

1. Žemės sklypo Milikonių g. 7B Kaune detaliojo plano pasiūlymai. Detalųjį planą parengė UAB „Planuotojai“ (archit. L.Peželienė), planuojamo pastato projektinius pasiūlymus- arch. E.Miliūnas. Užsakovas- UAB „Ardynas“.
2. Žemės sklypo Radvilėnų plente 19 detalusis planas. Užsakovas- KTU. Projektuoja „Žilvino Radvilavičiaus projektavimo biuras“.

ĮVYKUSIO 2009-09-30 KAUNO ARCHITEKTŲ NAMUOSE,

PROTOKOLAS NR.54

POSĖDŽIO DALYVIAI:

Projektų autoriai: Eugenijus Miliūnas, Valda Rimkutė, Žilvinas Radvilavičius.                                                                   

KAUET nariai: Gintaras Balčytis, Evaldas Barzdžiukas, Neringa Blaževičienė, Saulius Juškys, Jolita Kančienė, Vygintas Merkevičius, Jonas Minkevičius, Rimvydas Palys, Gintaras Prikockis, Ramūnas Raslavičius, Vladas Stauskas, Alvydas Steponavičius, Linas Tuleikis, KAUET direktorė Jūratė Merkevičienė.

Kiti dalyviai:

KPD Kauno TP vyresnioji specialistė Loreta Janušaitienė, Urbanistikos skyriaus atstovės Inga Janavičienė ir Lolita Rakevičienė.

Užsakovai: KTU Ūkio tarnybos direktorius Algimantas Mickūnas, UAB „Ardynas“ atstovė Olga Vaičienė.

Architektai: Gaustas Eigirdas,Vitalijus Daugėla, Edvinas Valaitis, Aurimas Ramanauskas, Vytas Miliūnas, Goda Zykuvienė.  

Posėdžio pirmininkas: Gintaras Prikockis.

Posėdžio sekretorė: Jūratė Merkevičienė.

J.Merkevičienė: Gediminas Šinkūnas pasiūlė kreiptis į Kauno savivaldybę ir prašyti pristatyti KAUETe Kauno miesto savivaldybės teritorijos dviračių tako specialiojo plano projektą. Aš raštu kreipiausi į administracijos direktorių ir gavau atsakymą, kad jie bus dėkingi gavę mūsų rekomendacijas, bet apie pristatymą nieko nerašo, tik nurodo, kur jis viešinamas. Ką darysime toliau? Ką siūlote?

L.Tuleikis: Kadangi Gediminas pasiūlė atkreipti dėmesį į šį klausimą, tai manau, jis galėtų suformuluoti rekomendacijas, o mes jas aptartume arba KAUET posėdy arba internetinėj erdvėj. Kaip manote?

J.Merkevičienė: Manau, pasiūlymas geras. Kitų nuomonių nėra, todėl taip ir veiksime.

Pereisime prie svarstomų objektų.

1.Žemės sklypo Milikonių g. 7B Kaune detaliojo plano pasiūlymai. Detalųjį planą parengė UAB „Planuotojai“ (archit. L.Peželienė), planuojamo pastato projektinius pasiūlymus- arch. E.Miliūnas. Užsakovas- UAB „Ardynas“.

E.Miliūnas: Pristatymo KAUETe iniciatorius yra mūsų projektavimo biuras. Praeitais metais kreipiausi į savivaldybę su pasiūlymu, kad reikėtų priešais Šilainių bažnyčią pradėti formuoti aikštę.

O.Vaičienė: Žemės sklypo Milikonių g. 7B Kaune detalusis planas yra suderintas Apskrityje, tik du komitetai nederino, o rekomendavo apsvarstyti KAUETe.

E.Miliūnas: Situacija sudėtinga – reikia apsispręsti dėl numatomo aikštėje statinio dydžio, kompozicijos. Nameliai aplink aikštę – menkaverčiai. Jei gimtų aikštės zonos detalusis planas, galima būtų formuoti ir supančių namelių architektūrą. Tuščia aikštė būtų nejauki, bet jei statinys joje bus netinkamas ( per aukštas, per stambus), rezultatas bus taip pat nepatenkinamas. Užstatymo ribos suponuoja didelio ploto dviejų aukštų statinį. Pradžioje galvojome apie žemą vieno aukšto tūrį, kuris neužstotų bažnyčios. Bokštas buvo numatytas šalia bažnyčios, bet vėliau nusprendėme jį statyti erdvėje- nebūtina varpinės komponuoti kartu su bažnyčia. Galėtų būti metalinis ažūras. Varpinės klausimas kol kas atviras, todėl būtų įdomu išgirsti ekspertų nuomones.

Siūlome du projektuojamo pastato aikštėje variantus. Norisi švarių išbaigtų formų. Pastate galėtų būti parduotuvės, bendruomenės erdvės (seniūnija). Dabar funkcija neapibrėžta. Yra du aikštės formavimo keliai: statyti konceptualius namus, pritaikytus viešai erdvei arba formuoti sklypus su “brandaueriais”. Kolegė Valda Rimkutė pristatys užstatymo koncepciją.

V.Rimkutė: Idėja paprasta- formuoti erdvę bažnyčiai. Norisi aukštesnio, nei 2aukštų pastato, kita dalis galėtų būti žemesnė, atverianti vaizdą į bažnyčią. Nepabėgom nuo trikampės formos. Suformuoti du pagrindiniai patekimai į aikštę.

E.Miliūnas: Priešais aikštę dešinėje pusėje bus formuojama požeminė perėja.

KLAUSIMAI

E.Barzdžiukas: Ar buvo gauta užduotis detaliajam planui suformuoti sklypą?

O.Vaičienė: Nuosavybė grąžinta, sklypas suformuotas.

E.Barzdžiukas: Klausiu, nes noriu įsitikinti, ar nebus šioje vietoje grąžinami sklypai.

E.Miliūnas: Aikštės zonoje sklypų grąžinimas sustabdytas.

J.Kančienė: Ar įvertinta, kad šalia gražintų sklypų yra formuojama aikštė?

E.Miliūnas: Taip.

V.Stauskas: Koks planuojamas pastatas?

E.Miliūnas: Numatytas komercinis pastatas, bet jei nuspręsite, kad aikštės nereikia, tai ir pastato nebus.

L.Tuleikis: Prašau patikslinti svarstymo objektą. Milikonių 7b- grąžintinas sklypas, o svarstome scenarijų- sklypo integraciją į rajoną, paties sklypo Milikonių 7b neliesdami.

G.Prikockis: Manau, reikia įvardinti problematiką.

L.Tuleikis: Mums deleguoja svarstyti sklypą, o mes svarstome aikštės scenarijų. Gal reikia pakeisti svarstymo objektą?

E.Miliūnas: Uždavinys- remiantis detaliuoju planu įvertinti galimybes užstatyti šią teritoriją.

E.Barzdžiukas: Svarstom detalųjį planą su galimybe formuoti aikštę. Bet ar galim svarstyti šį objektą, jei detalusis planas net nepristatytas?

O.Vaičienė: Deja, projektą rengusi architektė atostogauja. Detalusis buvo svarstytas nuolatinėje komisijoje, gauta teigiama išvada. Buvo pateikta svarstyti komitetams, iš kurių du patvirtino, du- ne.

G.Prikockis: Reikėtų konkrečiai pristatyti detalųjį planą.

L.Tuleikis: Nebuvo precedento, kad pritartume detaliajam planui be jo pristatymo.

V.Merkevičius: Nebūkime formalistai. Įsivaizduokime, kad detalusis suderintas, nagrinėkime aikštę.

R.Palys: Bažnyčios autorių rūpestis suprantamas- juk dabar bažnyčios nesimato.

G.Prikockis: Du komitetai prašo mūsų oficialios nuomonės dėl Milikonių 7b sklypo detaliojo plano. Manau, turime jį apsvarstyti.

O.Vaičienė: Neįsivaizduoju, ką autorė galėtų pasakyti daugiau, negu Miliūnas.

G.Balčytis: Jei užsakovo atstovas gali atsakyti į mūsų klausimus dėl detaliojo plano- svarstykime.

O.Vaičienė: Buvo klausta apie aukštingumą detaliajame plane. Aukštingumas nurodytas –10,5m. Matyt, remiantis bendruoju planu.

G.Prikockis: Gal svarstymą reikėtų pratęsti sekančiame posėdyje, kai dalyvaus dealiojo plano autorė? Kokie pasiūlymai?

E.Barzdžiukas: Jeigu KAUETas suformuluotų nuostatą, kad ši aikštė yra svarbi ir Kaunui būtina, galima būtų detalųjį su tokia nuostata grąžinti komitetams.

G.Prikockis: Esminio konflikto lyg ir nėra. Bet manau, kad reikia sužinoti visus dėlionės dėmenis.

E.Miliūnas: Prašau palaikymo pozicijoje, kad būtinas aikštės detalusis planas. Esmė tame, kad niekas aikšte nesuinteresuotas.

A.Steponavičius: Reikia siekti, kad Miliūnas šiuos variantus užbaigtų, pristatytų savivaldybei ir gautų aikštės užsakymą.

G.Prikockis: Ar galim svarstyti Milikonių 7b detalųjį planą?

L.Tuleikis: Detaliojo svarstyti negalime, bet Miliūno aikštės pasiūlymą galime. Bet reikėtų aikštės medžiagą papildyti ir paraginti savivaldybę spręsti šį klausimą. O detaliojo svarstymą siūlau atidėti.

G.Prikockis: Manau, kad pasiūlymas geras- išskirti objektus. Transportas irgi siejasi su aikšte.

A.Steponavičius: Pradžia gera, tik reikia išplėsti.

G.Prikockis: Miliūno studija įvardino problemą, mes turim ją palaikyti. Problematika įvardinta. Kokia mūsų nuomonė- kaip ją savivaldybei spręsti?

E.Barzdžiukas: Svarbu, kad problema būtų užfiksuota, kad savivaldybė negrąžintų ten sklypų, kol nebus suformuotos bažnyčios prieigos.

O.Vaičienė: O ką daryti tam, kuriam žemė jau grąžinta?

A.Steponavičius: Detaliojo sėkmė priklauso nuo tolimesnio architektūrinio sprendinio.

V.Merkevičius: O jei tą objektą gaus projektuoti ne Miliūnas?

E.Miliūnas: Jei nebūtume įsikišę, detalusis būtų buvęs patvirtintas. Kitąkart galim ateiti su detaliojo autore. Galimas toks kelias- KAUET rekomendacijos projektuoti pastatą tokio aukščio, tokios geometrijos. Sąvade įrašyti, kad techninį projektą reikia derinti KAUETe.

G.Prikockis: Juridiškai tai neįmanoma. Detalaus žiūrėti negalime, nes per mažas kontekstas. Milikonių 7b. detaliojo svarstymą pratęsime kitame posėdy, bet sklypų grąžinimo sustabdymo raštą reikėtų parašyti.

NUTARIMAS

Siūlome pateikto projekto Žemės sklypo Milikonių g. 7B Kaune detaliojo plano pasiūlymai. (Detalųjį planą parengė UAB „Planuotojai“ (archit. L.Peželienė), planuojamo pastato projektinius pasiūlymus- arch. E.Miliūnas. Užsakovas- UAB „Ardynas„) svarstymą pratęsti kitame posėdyje, kai dalyvaus detaliojo plano autorė.

  1. Žemės sklypo Radvilėnų plente 19 detalusis planas. Užsakovas- KTU. Projektuoja „Žilvino Radvilavičiaus projektavimo biuras“.

 

J.Merkevičienė: Kai kurie ekspertai išreiškė pageidavimą susipažinti su esančiu derinimo stadijoje KTU studentų miestelio detaliuoju planu. Aš kreipiausi į užsakovą –KTU administraciją ir detaliojo autorių. Žilvinas Radvilavičius maloniai sutiko šiandien supažindinti mus su detaliuoju planu. Tau ne projekto svarstymas, o aptarimas.

Ž.Radvilavičius: Buvo parengtas viso KTU priklausančio sklypo detalusis planas. Dalis jo įeina į KPD teritoriją ir Žaliakalnio vizualinės apsaugos zoną. Vadovaudamiesi bendruoju planu, bandėm išvystyti transporto judėjimo schemą, Slėnio gatvę atidarant ir įjungiant į bendrą judėjimo schemą. Naujai projektuojamas Slėnio pastatas patenka į aukštybinių pastatų zoną. Šioje zonoje leidžiamas aukštis yra iki 35m, likusioje teritorijoje- iki 25m.

Vizualinės apsaugos zonoje siūlėm dvi vietas, kur galėtų atsirasti nauji tūriai- ties Technologijų ir Statybos fakultetais. Šios vietos turėtų būti patikslintos specialiuoju planu. Atkarpa iki Gričiupio gatvės priklauso Lietuvos respublikai, bet ją valdo KTU, todėl projektuojamą tunelį rodome tik nuo Gričiupio gatvės iki Baršausko. Transportą nukreipus požeminiu tuneliu, gatvę panaudojame automobilių parkavimui ir studentų eismui. Tunelis galėtų prasidėti nuo T1 (schemoje) iki T3. Tunelis numatomas 4 juostų- dvi juostos į vieną pusę, dvi į kitą. Ateityje numatomas sujungimas su Prancūzų gatve. Detalusis planas yra derinimo stadijoje. Iškilo problemos dėl šalia esančios Statoil degalinės. Apsaugos zona turėtų būti 90m dėl antžeminių dujų talpų. Talpas iškėlėme. Todėl galime arčiau talpinti naujai projektuojamą Slėnio pastatą.

Transporto planas dėl sankryžų derintas su Saugaus eismo komisija, SĮ “Kauno planu”.

G.Prikockis: Naujos žinios iš KPD, kurios nebuvo įtrauktos į sąlygas.

L.Janušaitienė: Prieš posėdį išsiunčiau ekspertams raštą apie Kauno technologijos universiteto studentų miestelio vertingąsias savybes. Šiuo metu kultūros vertybe paskelbtas – Ginklavimosi valdybos tyrimų laboratorijos pastatų kompleksas ( 28567 ( G461K3). Gražinos Janulytės- Bernotienės studijos projektuotas “Slėnio” pastatas suderintas, nes stilistiškai nesugadino bendros erdvės. Gintaras Prikockis atliko detalaus plano sprendinių galimo poveikio kultūros vertybėms –Žaliakalniui (22148;U3) ir Tyrimų laboratorijai ( 28567 ;G461K3) vertinimą. Iškilo nerimas dėl Technologijų ir Statybos fakultetų, nes Žilvino Radvilavičiaus detaliajame plane jie nurodyti kaip potencialios zonos išplėtimui. Kreipėmės į I.Kliobavičiūtę su prašymu kuo greičiau įtraukti Statybos ir Radiotechnikos fakultetus bei Chemijos technologijos ir Dizaino ir technologijų fakultetus į Kultūros vertybių registrą. Prieš kelias dienas gavome atsakymą, kad artimiausio posėdžio metu šis klausimas bus apsvarstytas, siūlant suteikti šiems pastatams nacionalinį reikšmingumo lygmenį. Kai tai įvyks, detaliojo plano sprendiniai turės būti koreguojami, todėl siūlau į tai atsižvelgti jau dabar.

J.Kančienė: Jei jau yra pateiktas užklausimas, tai reikia projektuoti taip, lyg pastatai į registrą jau įtraukti.

G.Prikockis: Aš atlikau vertinimą, kaip detalaus plano sprendiniai įtakos jau egzistuojančias kultūros vertybes. Iki šios dienos KPD formaliai nebuvo suteikęs kultūros vertybės statuso visam KTU miesteliui , todėl tai neatsispindėjo ir detalaus plano rengimo sąlygose.

KLAUSIMAI

L.Tuleikis: Koks šio deatliojo plano tikslas? Ar užduotyje buvo keliami reikalavimai universiteto gyvenimo scenarijui?

Ž.Radvilavičius: Detalusis buvo ruošiamas dėl naujo Slėnio pastato. Bendrajame plane buvo numatytas Studentų gatvės sujungimas su Baršausko gatve. Tunelis suprojektuotas tam, kad miestelis išliktų vientisas, studentai galėtų saugiai vaikščioti. Prie Statybos fakulteto siūlomas daugiaaukštis parkingas. Parkavimo problemą sprendėme, atsižvelgiant į poreikius.

L.Tuleikis: Kokia dalimi Jūsų projekte išspręstas studentų mašinų parkavimo klausimas?

Ž.Radvilavičius: Įrengus du daugiaaukščius, vieną požeminį parkingą ir mašinų stovėjimo aikštelę, parkavimo problemos būtų išspręstos.

L.Tuleikis: Kokie parkavimo rodikliai?

Ž.Radvilavičius: Parkavimas būtų išspręstas 100%.

E.Barzdžiukas: Kiek dabar KTU mokosi studentų?

Ž.Radvilavičius: 4,5 tūkst. studentų, jiems reikia apie 1600 parkvietų. Ruošiamasi studentų skaičių mažinti vienu trečdaliu.

E.Barzdžiukas: Ar išlaikyti atstumai nuo daugiaaukščių pastatų? Koks numatomas KTU miestelio gyvenimo scenarijus?

Ž.Radvilavičius: Atstumai išlaikyti. Scenarijaus nėra, nagrinėti tik atskiri aspektai.

E.Barzdžiukas: Nesuprantu tokio trumpo tunelio prasmės.

Ž.Radvilavičius: Tunelį siūlome nuo taško T1, bet negalime projektuoti svetimoje teritorijoje.

E.Barzdžiukas: Detaliajame plane turi būti sprendžiamos ir gretimybės. O jūs parkingą jungiate betarpiškai su tuneliu.

R.Palys: Turėtų būti scenarijus, kuriame numatyta centrinė vieta, skirta mitingams.

Ž.Radvilavičius: To nebuvo nei užduoty, nei programoje.

L.Tuleikis: Ar studentų bendrija dalyvavo detaliojo plano rengime?

Ž.Radvilavičius: Ne.

V.Merkevičius: Ar yra poreikis plėstis?

Ž.Radvilavičius: Jei atsiras poreikis bent mažiausiam priestatui, bus reikalingas detalusis planas, kurio derinimas truks mažiausiai metus. Tuo labiau, kad dabar yra Europos fondų lėšos, kurias reikia įsisavinti.

G.Balčytis: Tai užštrichuotos būtent tos vietos?

Ž.Radvilavičius: Taip.

N.Blaževičienė: Gerai būtų turėti išklotines, tada būtų aiškiau.

Ž.Radvilavičius: Kiekvieną atvejį spręsim atskirai.

J.Minkevičius: Koks santykis su žaliaisiais plotais?

Ž.Radvilavičius: Apie 50%.

V.Merkevičius: Ar tunelis yra Jūsų asmeninė idėja?

Ž.Radvilavičius: Taip. Aplinkiniai gyventojai buvo prieš Studentų gatvės pratęsimą.

G.Prikockis: Svarbu, kad derinimo procesas nesustotų. Manau, kad lygiagrečiai turėtų būti parengtas viso KTU studentų miestelio specialusis paveldosauginis planas. Ar yra kelias, kad abu procesai galėtų vykti kartu? Labai aktualus transporto klausimas.

PASISAKYMAI

G.Balčytis: Manau, nederėtų rodyti esamų V.Dičiaus pastatų rekonstrukcijos. Tam tikrose vietose plėtra galima, ypač prie Baršausko gatvės. Racionalu rodyti plėtros zonas, bet neaišku, ar tai gerai iš esmės. Nereikėtų numatyti plėtros ir V. Žemkalnio pastatų zonoje.

Pritariu Studentų gatvės važiuojmosios dalies nuleidimui į požeminį lygį, viršutinį atiduodant pėstiesiems studentų miestelio naudotojams kaip viešą erdvę. Siūlyčiau tunelį pradėti nuo T1.

E.Barzdžiukas: Nepritariu KTU miestelio DP sprendiniams šiais aspektais:

1.Tunelis turėtų būti numatomas nuo Baranausko iki Baršausko gatvės. Pristatomo trumpo tunelio nuolydžiai kelia didelį įtarimą.

2.Nėra numatoma reprezentacinė KTU miestelio erdvė.

  1. Esamų fakultetų išplėtimas galimas tik kartu su architektūriniais sprendiniais.
  2. Nerekomenduočiau plėsti chemijos technologijos, statybos, elektrotechnikos fakultetų. Juk chemijos technologijos fakultetas- vientisas V.Dičiaus autorinis darbas. Dizaino ir technologijų rūmų zoną galima būtų tvarkyti, sprendžiant atskirais korpusais. Galima tam tikra plėtra prie stadiono.

Turėtų būti rodomas arba parkingas, arba tunelis. Abiejų kartu rodyti negalima.

N.Blaževičienė: Tokio lygio detalusis planas turėtų būti rengiamas nuosekliai nagrinėjant tiek atskiras užstatytas zonas, tiek visumą visais planiniais, erdviniais, tūriniais, funkciniais, rekreaciniais aspektais. Studentų miestelio neturėtų kirsti magistralinė gatvė. Pritariu išsamiam E.Barzdžiuko pasisakymui ir manau, kad nauja statyba yra galima prie Baršausko gatvės.

S.Juškys: Siūlomas trumpo tunelio sprendimas nepateisinamas- tai brangus įrenginys. Jis turėtų prasidėti nuo Baranausko gatvės. Negalima visko vienodai traktuoti siūlomose užstatymo zonose. K.Kisieliaus skaičiavimo centras atrodo pasmerktas. Reikėtų pažymėti kiekvieną statinį, kuris gali būti rekonstruojamas, paliekamas ar perstatomas. Siūlyčiau galvoti ne apie aukštuminius, o apie požeminius parkingus.

J.Kančienė: Nesuprantama logika tunelį rengti vienoje gatvės atkarpoje, kitoje paliekant atvirą tranzitą. Pastarojoje miestelio gyvenimas intensyviausias.

Paklausimas KVAD institucijoms jau reiškia apsaugos režimą tam “įpaveldinimo” laikui, kol bus priimtas sprendimas. Miestelio šiaurinės dalies pastatai yra sovietinio laikotarpio funkcionalizmo architektūros vertybės. Negalimi jokie aplipinimai priestatais. Negalima užstatyti Statybos rūmų vidinio kiemo, taip pat zonos prie stadiono- tai rekreacijos vieta. Priestatėliai prie Chemijos fakulteto kenks ir jo estetikai, ir V. Landsbergio Tyrimo laboratorijos apžvalgai. Nustatyta per maža vizualinės apsaugos zona.

V.Merkevičius: Man kelia abejonių Studentų gatvės trasavinmas ir sujungimas su Baršausko gatve- atsiras daug tranzitinio transporto, jei gatvė bus įrengiama nuo Baranausko iki Baršausko gatvės. O dalį tunelio rengti neprasminga. Siūlau naujas statybines zonas rodyti atsargiai, įvertinti esamus pastatus. Detaliajame nereikėtų rodyti užstatymo 50-čiai metų į priekį.

Siūlau visą tunelį rodyti atskirame infrastruktūros brėžinyje, o detaliajame nerodyti.

J.Minkevičius: Visas kompleksas sovietiniais metais buvo pastatytas vienu ypu- visoje sąjungos teritorijoje tokio kito nebuvo. Tai paminklinės reikšmės kompleksas, kuris atspindi to meto visuomeninės architektūros lygį. Teritorija taip pat unikali. Padaryta klaida- gatvės trąsa panaikino galimybę sukurti aikštę. Pritariu tunelio idėjai, bet jis turi prasidėti nuo Baranausko gatvės. Negatyvus ploto didinimas. Stambi klaida buvo skaičiavimo centras-sunaikino rekreacijos zoną. Jau tada buvo padaryta daug klaidų, nebereikia naujų. Technologijų slėnis- labai gerai, bet antžeminiai parkingai ydingi. Galėtų važinėti specialus visuomeninis transportas.

Nenumatytos poilsio, studentų susirinkimų ir švenčių organizavimo zonos. Planą reikėtų koreguoti.

R.Palys: Ansamblis vertas paminklinio statuso. Manau, kad tų pastatų liesti negalima, nebent prie Dizaino fakulteto, bet prie jo prilipdyti sunku, nebent nugriauti. Prie stadiono siūlau nieko nestatyti. Studentų (buv. Tvirtovės al. ) gatvė yra fortų sistemos dalis, todėl nenaikintina- būtinas ištisinis tunelis. Norėtųsi veiksmo scenarijaus- aikštė, eitynės, šventės, poilsis, takai, vejos. Būtina atstatyti sugriautus vartus su bokšteliais nuo Vydūno al. pusės.

G.Prikockis: Apie tunelio ilgį visi kalba tą patį – paversti gatvę tuneliu per visą ilgį. Gal nevertėtų rodyti priestatų prie V.Landsbergio ir šalia esančių pastatų- jie bus valdomi pagal specialų planą. Manau, kad pietinėje dalyje plėtra galima.

R.Raslavičius: Nepritariu šiems sprendiniams, pristatomiems det. plane:

-užstatymas šiaurinėje dalyje,

-reikia nuspręsti, surasti vietas naujų statybų vystymui laisvuose plotuose,

-tobulintina transporto sistema- tunelio ilgis, parkavimo vietos virš tunelio, vidinių miestelio gatvelių tinklas.

Pritariu galimai pietinės dalies užstatymo plėtrai.

A.Steponavičiaus nuomonė: ”Baršausko gatvės ryšys su Taikos pr. rodytas visuose Kauno pokario bendruose planuose, tačiau iki galo neišdiskutuotas. Jo trąsa, parametrai viršija KTU DP užduotį ir turėtų būti išjungtas iš ruošiamo detaliojo plano. Be to, reikia derinti su KVADu.”

L.Tuleikis: Pasigendu aiškios užduoties, kuri leistų formuoti teisingus funkcinius sprendimus, atitinkančius tiek studentų, tiek universiteto personalo poreikius. Detaliajame pasigendu pagarbos esamiems KTU pastatams. Pritariu kolegų E.Barzdžiuko ir J.Minkevičiaus nuomonėms. Rekomenduoju informuoti KTU studentų atstovybes, kad jie aktyviau dalyvautų tokių dokumentų rengime.

G.Prikockis: Buvo išsakytos aiškios ir vieningos pastabos detaliajam planui – tunelis per trumpas, esamas kompleksas vertingas.

L.Tuleikis: Siūlau administracijai organizuoti plačią diskusiją dėl miestelio gyvenimo, transporto sistemos. Aišku, kad visų studentų mašinų nepavyks tvarkingai parkuoti. Reikėtų pasidomėti užsienio pavyzdžiais.

G.Prikockis: Šį savaitgalį KTU miestelyje vyks studentų-architektų pleneras. Tai studentų sumanymas.

L.Tuleikis: Siūlau išsiųsti raštus KTU studentų bendrijai ir KTU administracijai.

NUTARIMAS

2.Per projekto Žemės sklypo Radvilėnų plente 19 detalusis planas( Užsakovas- KTU. Projektuoja „Žilvino Radvilavičiaus projektavimo biuras“) aptarimą buvo išsakytos rekomendacijos:

2.1- Siūlome tunelį projektuoti nuo Baranausko iki Baršausko gatvės (10 ekspertų).

2.2- Esamų fakultetų išplėtimas galimas tik kartu su architektūriniais sprendiniais (8 ekspertai).

2.3-Manome, kad plėtra galima tik pietinėje sklypo dalyje (7 ekspertai).

2.4Norėtųsi veiksmo scenarijaus- aikštė, eitynės, šventės (4 ekspertai).

2.5-Rekomenduojme projektuoti ne aukštuminius, o požeminius parkingus (3 ekspertai).

2.6-Siūlome visą tunelį rodyti atskirame infrastruktūros brėžinyje ( 2 ekspertai).

 

Gintaras Prikockis

Jūratė Merkevičienė

Komentavimas baigtas.