LAS Kauno skyrius

KAUET posėdis 2011-02-15

  1. POZICIJOS DĖL LAISVĖS AL. 90 REKONSTRUKCIJOS APTARIMAS
  2. LAS KS RAŠTO DĖL KAUET REGLAMENTO APTARIMAS

 

ĮVYKUSIO 2011-02-15 KAUNO ARCHITEKTŲ NAMUOSE,

PROTOKOLAS NR.70

KAUET nariai: Evaldas Barzdžiukas, Neringa Blaževičienė, Saulius Juškys, Audrys Karalius,Vaidotas Kuliešius, Vygintas Merkevičius, Rimvydas Palys, Gintaras Prikockis, Ramūnas Raslavičius, Vladas Stauskas, Gediminas Šinkūnas, Linas Tuleikis, KAUET direktorė Jūratė Merkevičienė.

Kiti dalyviai:

KPD Kauno TP vyr. specialistė Rymantė Gudienė.

Posėdžio pirmininkas: Audrys Karalius.

Posėdžio sekretorė: Jūratė Merkevičienė.

1.POZICIJOS DĖL LAISVĖS AL. 90 REKONSTRUKCIJOS APTARIMAS

J.Merkevičienė: Prof. Stauskas, vienas iš pasitarimo iniciatorių, perskaitys savo pranešimą.

V.Stauskas: Mūsų pasitarimas, mano nuomone, turi du tikslus:

1.Aptarti priemones viešbučio rekonstrukcijos Laisvės alėjos 90 tobulinimui.

2.Sukonkretinti KAUET veiklą, kompetenciją ir ryšius su kolegomis iš Kauno kultūros paveldo teritorinio padalinio, atsakomybės lygmenį urbanistikos skyriuje ir Nuolatinėje statybos komisijoje.

1.Akivaizdu, kad Laisvės al. 90 rekonstrukcijos techninis projektas smarkiai nutolęs nuo priešprojektinių pasiūlymų, pristatytų KAUETui prieš 2 metus. Jei projektas būtų pristatytas vėlesnėje stadijoje, gal būtų geresnis galutinis rezultatas. Siūlau pirmaeiles priemones tobulinimui- atstatyti nugriautą frontoną, pakeisti antstato stiklą iš tamsaus į šviesų. Abi priemonės reikalauja lėšų, bet aukštos kultūros verslininkai turėtų šitai suvokti.

2.Matau būtinybę svarstyti ne tik projektinius pasiūlymus, o esant svarbiems objektams, ir techninius projektus. Be to, būtų naudinga vesti statybos eigos monitoringą, apie ką buvo ir anksčiau kalbėta. Tam net nereikia specialios grupės, o galima būtų deleguoti kelis ekspertus, priklausomai nuo objekto pobūdžio.

Urbanistikos skyriui ir KAUETui verta periodiškai susitikti su KPD Kauno padalinio specialistais, aptariant objekto vietos erdvinį santykį su aplinka. Reikia neužmiršti, kad naujamiestis- tai saugomas urbanistikos kompleksas.

Urbanistikos skyrius tik išloštų, jei techninio projekto lygmeny projektai būtų pristatomi pakartotinai KAUET peržiūrai. Dabar matome, kad į miesto architektūrą labai jautriai reaguoja miestiečiai. Verta jiems padėkoti ir dar ryškiau pajusti savo atsakomybę.

L.Tuleikis: Manau, tai daugiau atviras laiškas projekto autoriui.

G.Prikockis: Manau, kad be V. Juozaičio šį klausimą svarstyti būtų neetiška.

V.Merkevičius: Bet svarstome ne projektą, o savo poziciją jo atžvilgiu.

J.Merkevičienė: Ar yra manančių, kad viešas KAUET pozicijos išsakymas nereikalingas? Matau, dauguma pritaria.

E.Barzdžiukas: Reikia konstatuoti faktą, kad šiam projektui esame pritarę. Buvo pritarta su pastabomis, į kurias iš dalies buvo atsižvelgta. Manau, reikėtų KAUET pareiškime teigti, kad galutinis projekto rezultatas KAUET netenkina. Bet reikėtų prisiimti ir dalį atsakomybės, nors mums pristatyta medžiaga smarkiai skyrėsi nuo techninio projekto. Gal reikėtų rašyti taip: „reaguodami į vykstančias viešbučio statybas, matome, kad ryškėjantis rezultatas abejotinas. …“

„KAUET as priverstas pripažinti, kad ne visas galimybes išnaudojome. Negalėjome numatyti ir įtakoti tokio projekto vystymosi.“ Be to, reikia neužmiršti, kad pagrindinis- projekto autoriaus vaidmuo.

V.Kuliešius: Svarstyme nebuvo pristatytas vaizdas nuo savivaldybės. Projektas tada ir dabar smarkiai skiriasi.

A.Karalius: Nemanau, kad turime teisintis.

L.Janušaitienė: Statinio architektas pasirašo po savo autoriniu kūriniu. Autorius turi teisę viešai pareikšti, kad nesutinka su KAUET sprendiniais. Autorius gali priisimti atsakomybę ir nepritarti KAUET siūlymams.

KAUET pagalba ir miestui, ir užsakovams yra didelė.

N.Blaževičienė: Reikia įvardinti autoriaus atsakomybę. Negalima kaltinti KAUETo, kad projektuoja už architektą. KAUET patarimai niekaip nesumažina autoriaus atsakomybės.

V.Merkevičius: Svarbu, kad miestiečiai suprastų, kad mes projektų nederiname, tik patariame ir nelaikytų KAUETo „dar viena korumpuota instancija“.

V.Kuliešius: Statybos įstatyme parašyta, kad architektūra turi derėti prie aplinkos.

J.Merkevičienė: Kreipimąsi suformuluoti žada Audrys Karalius.

2. LAS KS RAŠTO DĖL KAUET REGLAMENTO APTARIMAS

J.Merkevičienė: Gavome 2 raštus dėl KAUET reglamento keitimo: LAS KS ir Urbanistikos skyriaus.

Architektų sąjunga siūlo, kad reglamente būtų suformuluota, jog taryba pateikia rekomendacijas, o ne pritaria arba atmeta. Urbanistikos skyrius pritaria ir informuoja, kad architektūrinėse- urbanistinėse sąlygose nuo šiol bus nurodoma „pateikti KAUETui peržiūrėti“. Aptarkime šiuos raštus.

L.Tuleikis: Noriu pabrėžti, kad LAS KS rašto dėl KAUET reglamento keitimo iniciatyva ne visai korektiška. Manau, reikėjo šį klausimą pirmiausia aptarti su KAUETu.

E.Barzdžiukas: Yra įvairių nuomonių. Mane Šarakausko raštas įtikina- KAUET nurodymas darbą pristatyti pakartotinai yra nelabai etiškas. Mums reikėtų apsvarstyti savo kompetencijos ribas, nes kyla nepasitenkinimas mūsų darbu.

L.Tuleikis: Yra ir daugiau probleminių vietų- kartais mūsų posėdžiai panašūs į turgų.

A.Karalius: Ekspertų kolektyvas pritaria arba ne.

G.Prikockis: Taryboje matau problemas- nėra atsakomybės ribų, tik pagal sąžinę. Todėl sprendimai kartais virsta labai asmeniškais. Privalomi nutarimai architektų tarpe kelia nepasitenkinimą. Reglamento keisti nereikia, jame viskas telpa.

Pastatas siejamas tik su autorium, nei su santvarka, nei su kokiomis organizacijomis. Šiuo atveju autorystė- Juozaičio, riba labai jautri, neaišku, kiek galima įtakoti autorių.

S.Juškys: Manau, kad geriau ilgiau paprojektuoti, negu leisti į pasaulį architektūrines nesąmones. Jau pats mums pristatytas projektas buvo abejotinas.

N.Blaževičienė: Kas tas patariamasis balsas? Gali būti tik tarybos nuomonė.

E.Barzdžiukas: Posėdžio metu yra išsakomos pastabos, kurios vėliau apibendrinamos. Manau, balsuoti nereikėtų. Pats urbanistikos skyrius turi spręsti, ar autorius į KAUET pastabas atsižvelgė, ar ne.

Manau, reglamento keisti nereikia. 7 punkte aiškiai pasakyta „Tarybos veiklos tikslas-ekspertuoti urbanistinius bei architektūrinius projektus ir teikti išvadas bei rekomendacijas šiais klausimais.“ Kategoriškumas yra mumyse. Reikia dirbti korektiškai, išmokti laikytis pagarbos ir etikos kodekso. Reglamentas mus tenkina, bet siūlau atsakingiau pirmininkauti. Reikėtų detaliau išsiaiškinti, kaip turi vykti procedūra.

A.Karalius: Kartais pirmininkavimas sutrinka dėl pasimetimo. Galėtų būti paruoštas blankas pirmininkaujančiam su balsavimo eiga.

G.Šinkūnas: Dėl rašto pilnai pritariu Evaldui „KAUET mano, kad iki šiol galiojusi tvarka tinkama kokybei užtikrinti…“

V.Kuliešius: Pritariu.

L.Janušaitienė: Jei užsakovas neprieštarautų, galima paprašyti pristatyti pakartotiniam svarstym                        

R.Palys: Tapyba nuo architektūros skiriasi tuo, kad architektūra įtakoja žmonių gyvenimą. Autorystę irgi reikia riboti, jei tik patarę paleisim, neaišku, kuo baigsis.

A.Karalius: Kažkas siūlė įvesti ekspertų priesaiką- pritariu. Svarstyme ekspertų nuomomės dažniausiai išsiskiria, todėl autoriui bus sunku sekti viena kryptimi. Manau, „peržiūrėti“ – blogiau, neliks viešumo.

L.Tuleikis: Renkamės tarp blogo ir labai blogo. Problematika išaiškėja ypač tuomet, kai jauni autoriai ateina su stambiais darbais arba kai architektai pristato pastatus, kurie netelpa į sklypą.

Yra šalių, kur architektų tarybos vyksta periodiškai- peržiūri svarbių objektų fasadų sprendimus.

Ilgai įkalbinėjom miesto valdžią įkurti KAUETą, o dabar patys siaurinam įgaliojimus. Vadovaujamasi mintimi-„ jis patyręs projektuotojas- padarys“. Tai nekorektiška.

R.Raslavičius: Tampa nebeaišku, ar reaguos projekto autorius į mūsų pastabas, ar ne. Veikla kaip ir netenka prasmės.

V.Stauskas: Architektūra- tai socialinis menas, tai ne daiktas savyje. Piliečiams architektūra rūpi, tai rodo mūsų atsakomybės laipsnį. Pirmoje vietoje turi būti visuomenė. Vertinu mūsų tarybą kaip sambūrį, manau, jį reikia stiprinti.

G.Prikockis: Bet kokia prievarta iššaukia negatyvią reakciją. KAUETas stiprus savo autoritetu visuomenėje, per mus visuomenė supažindinama su architektų nuomonėmis.

Lietuvoje nėra architektūros kritikos. Nėra jokio skirtumo, ar pritarti, ar gauti rekomendacijas.

A.Karalius: KAUETas nemato reikalo keisti reglamentą. Jei kam reikia, tegu tas ir keičia. KAUETas suformuluoja profesionalų nuomonę. Kas už tai, kad nėra reikalo keisti reglamento?

Balsavo: „už“- 11 ekspertų iš 11 (vienbalsiai).

E.Barzdžiukas: Nutarimas gali skambėti taip “ Buvo nuspręsta patikslinti išvadų pateikimo tvarką ir formuluotę –peržiūrėti ir pateikti išvadas.“

A.Karalius: Tai siūlome nekeisti 7 reglamento punkto. Dėl išvadų ir rekomendacijų pateikimo suformuluosime pasiūlymus. Ačiū už dalyvavimą.

A. Karalius

J. Merkevičienė

Komentavimas baigtas.