LAS Kauno skyrius

KAUET posėdis 2016-11-25

STEIGIAMOJO SEIMO AIKŠTĖS PANAUDOJIMO (ARCHITEKTŪRINIU, APLINKOSAUGINIU, URBANISTINIU, SOCIALINIU, EKONOMINIU ASPEKTU) IR SPORTO BEI ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES STATINIŲ STATYBOS IDĖJOS KONKURSO UŽDUOTIES APTARIMAS

PROTOKOLAS NR.133

POSĖDŽIO DALYVIAI:

KAUET nariai: Gintaras Balčytis, Loreta Janušaitienė, Jolita Kančienė, Asta Kiaunienė, Vygintas Merkevičius, Rimgaudas Miliukštis, Jonas Minkevičius, Meilė Nistelytė, Rimvydas Palys, Nerijus Stanionis, Alvydas Steponavičius, Antanas Tarnauskas, KAUET direktorė Jūratė Merkevičienė.

Kiti dalyviai:

Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Petrauskas, KPD Kauno TP vyriausia specialistė  Rymantė Gudienė, Miesto planavimo ir architektūros skyriaus atstovės Žana Grumuldytė ir Kristina Krikštanaitė, architektai: Audrys Karalius, Živilė Šimkutė, Raimundas Labutis; Edvardas Domaševičius, Remigijus Toleikis.

Posėdžio pirmininkas: Rimgaudas Miliukštis.

Posėdžio sekretorė:  Jūratė Merkevičienė.

STEIGIAMOJO SEIMO AIKŠTĖS PANAUDOJIMO (ARCHITEKTŪRINIU, APLINKOSAUGINIU, URBANISTINIU, SOCIALINIU, EKONOMINIU ASPEKTU) IR SPORTO BEI ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES STATINIŲ STATYBOS IDĖJOS KONKURSO UŽDUOTIES APTARIMAS

J.Merkevičienė: Prieš mėnesį mus paliko brangus kolega Algis Kančas. Vietoje jo KAUETe dirbs Rimvydas Palys.

Malonu matyti administracijos direktorių, bet gaila, kad nėra vyriausiojo architekto, nes šiandien svarstysim labai svarbų klausimą. KAUET gavo įgaliojimą surengti Steigiamojo seimo aikštės panaudojimo (architektūriniu, aplinkosauginiu, urbanistiniu, socialiniu, ekonominiu aspektu) ir sporto bei administracinės paskirties statinių statybos idėjos konkursą. Jau konkurso pavadinime užkoduota sorto salės statyba, bet KVAD reikalavimuose teigiama, kad viešojoje erdvėje galimi tik “visuomenės bendriems interesams skirti erdvinės struktūros elementai”, “nekilnojamam kultūros paveldui išsaugoti atliekami darbai”.

Pirmininkaus Rimgaudas Miliukštis.

R.Miliukštis: Šiuo klausimu jau buvo atlikta elektroninė apklausa. Trumpai apteiksiu KAUET narių nuomones:

G Balčyčio:  “Mano manymu šios vietos užstatymas ne tik galimas, bet ir būtinas”.

V.Merkevičiaus: “Pritariu Gintarui – būtina užstatyti. Ir suformuoti perimetrinį užstatymą, kaip buvo kadaise. Dar pamenu ten buvusį turgų – gyvenimas viduje virė. Ir kitapus užstatymo reikia, nes dabar  Šv. Gertrūdos-Gimnazijos sankryžą supa trys dykros”.

R.Miliukščio: “Manau užstatymas šioje vietoje reikalingas, tačiau būtinas aiškumas ( galbūt Kauno miesto tarybos sprendimas) dėl tunelio įrengimo po Ažuolų kalnu. Prieš keletą metų savivaldybė buvo surengusi konkursą Steigiamo Seimo aikštės sutvarkymui, pastatant paminklą A. Mackevičiui. Neturėjimas tvirtos pozicijos dėl tunelio, apsunkino užduotį konkurso dalyviams. Beje, 1974 m. Kauno senamiesčio regeneracijos projekte A. Jakučiūnas  numatė šią  negyvą aikštę užstatyti (automobilių parkavimo paskirties pastatu)”.

L.Janušaitienės: “Perimetrinis ar viso ploto (moderniai) užstatymas būtinas, čia –  miestas. Turgaus aikštes funkcija apmirė savo laiku (nors yra išlikę brėžiniai ir ikonografija, krūva nuotraukų) kaip ir Žuvų turgaus prie Valančiaus g. ar dabartinės Gaisrinės vietoje. Gaila, kad ryškiai pasikeitė sankryža, smarkiai suapvalintas kampas posūkiui. Originaliai buvo status. Be to, kaip mini Rimgaudas liko neišspręsta problema, ar bus ateityje tunelis po kalnu, mat ši idėja dar ir tarpukario planuose numatyta, miglota Birštono gatvės ateitis ir minėtas tiltas per Nemuną. Yra numatyta KPD siekiamybė atkurti sunaikintą dėl Šauklių g. ties vienuolynu kvartalo vietą, nukrauti Vileišio tilto ir neveiksnaus žiedo apgultį. Bėda tame, kad nėra parengto specialiojo transporto plano, kur būtų aiški judėjimo vizija senamiestyje ir Naujamiestyje, apie tai rašėme (kai dirbau KPD), no coments… Prie A.Mackevičiaus paminklo statymo idėjos sustabdymo ir prisidėjau tada, nes iki šiol tikiu, kad jam ten ne vieta, nes turi būti urbanizuotas užstatymas. Toks turi būti atstatytas ir kitoje Šv. Gertrudos gatves puseje: ŠV ir ŠR kampuose…(taip pat yra buvę seni sklypai bei užstatymas ). Yra brėžiniai :)).”

G.Janulytės- Bernotienės: ”Pritariu Loretai, kad kol neaiški senamiesčio dalies urbanistika, skelbti konkurso vienam pastatui negalima. Žinoma, konkursas galėtų reikalauti urbanistinių sprendimų ir mažiau detalizuotų – pastato.”

A.Steponavičiaus: “Dėl St. Seimo aikštės konkurso –  tai dar vienas bereikalingas konkursas, tęsiantis Sąjungos a., Legenzovo teritorijos, Dainų slėnio arch. konkursų tradicijas. Aikštė neturi urbanistinės kraujotakos (patogiai nepasiekiama nei ratuotiems, nei pėstiems, nei dviratininkams). Jei savivaldybei reikia vietos lokaliam objektui – gimnazijos sporto salei – testato kieme. Tuo tarpu  neužstatytų erdvių vertė būsimam, augančiam Kaunui – neįkainuojama. Vietą galima bandyti gaivinti laikinais statiniais – cirko, atrakcionų, mugių, kavos, kebabų, alaus pardavyklomis. Lažinuosi:  bankrutuos. Geriau palaikyti ateičiai, kaip salą.”

G.Prikockio: “ Labai pritariu Alvydo pozicijai”.

J.Merkevičienė: Atsiųstos kelios naujos nuomonės:

A.Ramanausko: ”Manau, kad aikštės perimetrą reikia užstatyti, vidaus erdvė gali būti sprendžiama universaliai, ieškant gyvybės traukos joje. Sporto statinys galėtų būti vienas iš objektų.”

G.Janulytės- Bernotienės: “Aikštės turinys gali būti įvairus. Reikia programos kitai aikštės daliai. Geriau pradžioje plačiai išdiskutuoti, tuomet kurti programą. Galimi tiksliniai politiniai žingsniai,

galimi privatūs investitoriai.”

E.Barzdžiuko: “Būtina transporto analizė. Nuovažos klausimą turi spręsti transportininkai. Nuovaža automobilių srautui įtakos neturės, o ją atstačius taptų įmanomas stačiakampis perimetrinis užstatymas. Esu už perimetrinį užstatymą, nuovaža sunaikina semantiką.”

R.Miliukštis: Pirmiausia  siūlau pasisakyti šiais klausimais:

 1. Kokia teritorija turi būti apibrėžta konkurso užduotyje , ar įtraukti ir kitoje Šv.Gertrūdos gatvės pusėje esančių dykrų sutvarkymą? Apie 2003 – 2005 m. savivaldybė buvo parengusi  minėtos teritorijos sutvarkymo siūlymus, (jie vežti į Kanus, arch. L. Pikšrys,  Sadauskas).
 2. Ar pritariama aikštės užstatymui, jei pritariama tai apibūdinti ( dalinis, perimetrinis, aukštingumas).  E-  apklausoje išsiskyrė dvi skirtingos, tačiau argumentuotos nuomonės.
 3. Ar pritariama mokyklos sporto salės statymui aikštėje?
 4. KPD 3-ioji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba  savo posėdyje svarstė,  ar Steigiamo seimo aikštę įrašyti kaip viešają erdvę ar kaip vietovei reikšmingo buvusio užstatymo vietą. Nutarta, kad  Kauno  senamiesčio  vertingoji savybė, Steigiamo seimo aikštė –  viešoji erdvė ( pagal TPĮ – gyvenamos vietovės urbanizuotos teritorijos erdvinis struktūros elementas, skirtas visuomenės bendriems interesams). Ar siūlyti keisti šią vertingąją savybę?
 5. Siūlau pasisakyti ir kitais svarbiais susijusiais klausimais, dėl savivaldybės užduoties, dėl transporto sprendinių ypač tunelio po Žaliuoju kalnu įrengimo, gal ir dėl dėl aikštės pavadinimo.

Kultūros paveldo departamento sąlygose kalbama tik apie aikštės – viešosios erdvės tvarkybą, restauravimą ir atkūrimą. Kaip  minėjo Jūratė, pagal jas nauja sporto salė lyg ir  negalima. Todėl siūlyčiau posėdžio pradžioje išklausyti  Rymantės Gudienės paaiškinimo šiais klausimais.

Ekspertų tarybai papildomai pateikiu:

 1. 2011m. įvykusio konkurso „Steigiamo seimo aikštės sutvarkymo ir Antano Mackevičiaus paminklo pastatymo joje supaprastinto atviro projekto“ pirmos vietos nugalėtojų   (“UAB Giedraitis ir architektai,  skulptorius V. Narutis) projektą.

2.1977 m. Kauno senamiesčio turgaus aikštės išplanavimo ir sutvarkymo  1977 m. projekto esamos padėties planą. (Autorė architektė D. Juchnevičiūtė);

3.2003-2005 m. Administracinių pastatų šv. Gertrūdos/ Gimnazijos g. projektą. (Autoriai arch. L. Pikšrys,  D. Sadauskas.)

G.Petrauskas: Šiai dienai mokyklos sporto salė yra suprojektuota mokyklos teritorijoje, gal ir protingiau ją ten statyti. Reikia spręst prieigas prie sporto salės, spręst parkingą. Šv. Gertrūdos ir Birštono gatvių sankryžos  užstatymą reikia spręst kompleksiškai.  Į klausimą dėl tunelio statybos turėtų atsakyti rengiamas Darnaus miesto mobilumo planas, kuris bus baigtas ateinančiais metais. Gal Kaune centre galės važinėti tik elektromobiliai…

R.Gudienė: Įstatyme parašyta: Kultūros paveldo objektais tvarkomi, remiantis apskaitos dokumentais ir atliktų tyrmų išvadomis. Realiai egzistuoja dosje, kur išvardintos  SENAMIESČIO KULTŪRINĖS VERTĖS: urbanistinė, architektūrinė,  kraštovaizdinė, istorinė funkcija.  Yra kultūros ministro patvirtintas “ Kauno senamiesčio Nekilnojamojo kultūros paveoldo apsaugos specialusis planas-teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas”, kurio  aiškinamajame rašte  parašyta, kas senamiestyje saugoma:

-susiklostę savitas išplanavimas  ir užstatymo struktūra, siluetas ir panoramos;

-būdinga tūrinė ir erdvinė kompozicija- dominuojančių ir formuojančių elementų, tankiai užstatytų kvartalų, aikščių ir želdynų santykis;

-pastatų ir statinių visumos stilistika, medžiagų, spalvų ir dekoro ypatumai.

Manau, kad privaloma daryti tyrimus ir tada paaiškės, ką galima daryti.  Tyrimų, atliekamų prieš projektavimą ir reikalingų įvertinti poveikį saugomai aplinkai, privalomumą ir apimtį  nustato Paveldo tvarkybos reglamentai. Būtina tvarkyti sankryžą. Taip pat  reikia vadovautis BP, kuriame šiai teritorijai reglamentuotos 2 funkcijos:1). Miesto centro teritorijos ir  2). Internsyviai lankymui naudojami želdynai ir aikštės bei grafiškai parodytos šių funkcinių zonų ribos. Sunku įsivaizduoti, kaip tokioj svarbioj vietoj –greta  Prezidentūros , šalia Domininkonų ansamblio, prie istorinės buv.   “Aušros”, dabar Maironio universitetinės gimnazijos,  kurioje posėdžiavo Steigiamasis Seimas  galėtų būti statoma mokyklos sporto salė .

R.Miliukštis: Ar gali aikštėj atsirasti nauji pastatai?

R.Gudienė: Gali.

A.Karalius: Ar gali būti atkuriamos sankryžos? Kas galėtų tą atkūrimą inicijuoti?

R.Gudienė: Tik tyrimai gali atsakyt į šį klausimą.

R.Miliukštis: Miesto BP tunelis R. Gudienės pastangomis tik paveldosaugos plane pažymėtas.

Jei daugiau klausimų nėra, pereisime prie pasisakymų. Gal kas iš svečių nori pasisakyti?

PASISAKYMAI

A.Karalius: Keista KVAD laikysena šiuo klausimu. Suardyta aikštės struktūra gali būti pažymėta kaip atstatytina.  Daug kas buvo įgyvendinta  iš Senamiesčio regeneracijos projekto su 8 eilių magistrale.  

Taip dalis senamiesčio buvo atkirsta nuo kraujoatkos. Tie magistralių klausimai turėtų būti aktualūs. Miesto struktūra susideda iš pastatų ir aikščių. Senosios rinkos struktūra buvo unikali, ji galėtų išlikti. Gyvų audinių atkūrimas būtų žingsnis į priekį. Į problematiką reikėtų žiūrėti iš urbanistinio atstumo.

L.Janušaitienė: Šis konkursas iškėlė į viešumą svarbius klausimus- kaip spręsti transporto klausimus nuo Vileišio tilto, Šauklių g. posūkiui perpjovus senamiesčio struktūrą. Šią gatvę reikėtų panaikinti. Tai turi būti urbanizuota centro dalis, Birštono – Šv. Gertrūdos sankryža turi būti užstatyta. Ar reikia atstatinėt turgavietės funkciją? Miesto valdžia neturi pozicijos šiuo klausimu.

Labai trūksta transporto perspektyvinio plano. Salė gali būti ir po žeme.

J.Kančienė: Visose sankryžos pusėse plyti dykros, neatitinkančios nei senamiesčio urbanistinio audinio, nei tūrinės- erdvinės kompozicijos. Ši problema turi būti sprendžiama kompleksiškai, kol kas bent konceptualiame lygyje.

Mokykla sporto salę galėtų pasistatyt savo sklype, ten esantis namelis yra visiškai bevertis, 1984m. perstatytas, jo saugot nereikėtų.

Manau, kad aikštei Steigiamojo seimo vardas suteiktas neapgalvotai. Aikštės semantika su seimu nesusijusi.

A.Kiaunienė: Siūlau rengti koncepcinį urbanistinį konkursą. Būtina nagrinėti didesnę teritoriją, sprendžiant transporto problemas, urbanistinio užstatymo principus. Būtina aiški užduotis. Geriausia konkursą rengti, turint aiškią transporto strategiją. Jeigu urbanistinė struktūra padiktuotų salę, ji gali atsirasti.

V.Merkevičius: 1. Iš principo užstatymas aikštėje įmanomas, tačiau reikia spręsti transporto problemas. Šios problemos bendramiestinės, tai ne konkurso sfera. Reikia spec. plano ar kažko panašaus.

 1. Mokyklos sporto salę reikėtų spręsti sklypo ribose.
 2. Užstatymas turi būti sprendžiamas visose sankryžos pusėse. Be realios užstatymo užduoties konkursą rengt netikslinga.

R.Miliukštis:

 • Statyba aikštėje galima, tačiau iškils problema dėl aikštės pavadinimo. Politinis sprendimas dėl pavadinimo priimtas skubotai, neatsižvelgiant į vietos urbanistinę raidą,  ir  urbanistų nuomonę.  Be to, pagrindiniai 1920 m. Steigiamo seimo įvykiai vyko dabartinėje Maironio mokykloje, Rotušės aikštėje, Katedroje, Miesto teatre ir sodinant ąžuoliukus prie 9 forto. Turgavietėje šventinių renginių nebuvo.
 • Urbanistinis konkursas negali apsiriboti tik Steigiamo seimo aikštės teritorija. Nagrinėjama teritorija turi pūti platesnė, Šiaurinėje pusėje apimanti sinagogą, pietinėje- iki Vilniaus gatvės.
 • Būtinas aiškumas ( galbūt Kauno miesto tarybos sprendimas) dėl tunelio įrengimo po Ąžuolų kalnu). Tai išspręstų daugelį dabartinių ne tik senamiesčio, bet ir viso miesto problemų. Taip pat pritariu, kad reikia atlikti išsamius senamiesčio transporto tyrimus ir parengti pasiūlymus.
 • Tik mokyklos sporto salės statybai aikštėje nepritariu. Nėra aiškios užduoties. Sporto salę galima statyti ir mokyklos kieme, tam nereikėtų ir konkurso.
 • Jei paaiškėtų, kad nauja statyba aikštėje (viešoji erdvė) negalima, reikėtų siūlyti keisti šią senamiesčio vertingąją savybę. 1977 m. Kauno senamiesčio regeneracijos projekte taip pat numatyta statyba šioje aikštėje.

J.Minkevičius: Pati Maironio mokykla nebeatitinka jokių sąlygų- nėra nei sporto salės, nei stadijono. Problema – neužstatyti sankryžos kampai. Kampus galima bus užstatyti po to, kai bus išspręstos transporto problemos. Užstatyme grįžti į praeitį yra prasmė, jei ji buvo ypatingos vertės, šiuo atveju to nebuvo. Aikštės sprendimas turi būti siejamas su viso miesto perspektyva, o ne senosios funkcijos grąžinimu. Transportas gali egzistuoti, neteršdamas aplinkos ir gamtos. Reikėtų orientuotis į perspektyvą. Dabar tunelis transporto problemą išspręstų, bet reikia žiūrėt į perpektyvą. Nors ašis tunelis- Nemunas – Aleksotas labai aiški.

M.Nistelytė: Manau, kad konkursas nesavalaikis, nes neišspręstos problemos. Siūlau vieną kartą apsispręsti dėl tunelio. 2014m. bendrajame plane buvo palikta tunelio statybos galimybė. Tunelis susijęs su Kėdainių tiltu ir Kėdainių trąsa, net naikinant Šauklių g. Siūlau apsispręsti, koks bus aikštės ties sankryža užstatymas. Transportą reikia spręsti nedelsiant, konkurse akcentuoti projektuotojų atsakomybę.

R.Palys: Aš esu už tunelį, estakadą per Nemuną, ryšį su Aleksotu. Sankryžoj įsivaizduoju šiuolaikišką perimetrinį užstatymą.

N.Stanionis: Manau, konkursas nereikalingas dėl šių priežasčių:

 • Neaiškios transporto perspektyvos, kurios tiesiogiai įtakoja šios teritorijos vystymąsi.
 • Nėra kultūros paveldo tyrimų.
 • Nėra užduoties, tokie konkursai perspektyvos neturi.
 • Sporto statinių statyba gali būti sprendžiama mokyklos sklypo ribose.

A.Steponavičius: Kaunas mažėja. Tunelio dabar nereikia, nei aikštės tvarkyt nereikia. Kauno metropolio gyventojų skaičius panašus kaip Vilniaus metropolio. Kaune puikūs aplinkeliai. Manau, kad Kaune turėtų būti socialiai svarbesnių objektų.

Manyčiau, aikštę reikėtų išlaikyti ateičiai. Dabartinė situacija permainų nesuponuoja.

A.Tarnauskas: Aikštę reikėtų palikti ateičiai, net pavadinimas sukurtas dirbtinai. Sporto salė gali būti mokyklos sklype. Dabar spręsti šią aikštę būtų sunku, neišsprendus transporto problemų. Reikėtų suvienyti atskirtas senamiesčio dalis. Manau, konkursas nesavalaikis, salė neturėtų lįst į aikštę.

G.Balčytis: Reikėtų prieš konkursą aiškiai atsakyt, kokia transporto schema projektuojama senamiesčiui- naujamiesčiui- Vilijampolei ir Aleksotui. Nuo šio sprendimo priklauso minimos aikštės ir šios sankryžos sprendimas. Kol kas atsakymo nėra.

Kita vertus buvusi turgaus aikštė tikrai turi būti užstatoma. Tačiau skelbti konkursą, nežinant užstatymo funkcijos, t.y. užduoties, yra netikslinga, nes rezultatas bus nepanaudojamas. Juk jei funkcija- turgus, tai užstatymas vienokio tipo, jei banko būstinė- visiškai kitokio, jei muziejus- tai dar kitoks.

Todėl manau, kad neturint aiškios judėjimo vizijos (tarnsporto, pėsčiųjų, dviračių ir t.t) konkursas yra netikslingas. Mokyklos sporto salė gali būti pastatyta mokyklos sklype.

A.Karalius: Siūlau atstatyt turgų ir suteikt bemokestinės teritorijos statusą.

R.Miliukštis: Buvo pasisakusių, kad konkursas nesavalaikis. Dauguma pasisakė už tai, kad sporto salė turėtų būti projektuojama mokyklos sklypo ribose ir turi būti išspręstos transporto problemos.

Kas už tai, kad iš konkurso pavadinimo turėtų būti išmestas žodžių junginys ”sporto paskirties statinių statyba”?

Balsavo: “už”- 12 ekspertų.

R.Miliukštis: Vienbalsiai.

A.Karalius: Vietoj termino “transportas” reikėtų naudoti “eismo ir automobilių”. Gal konkurso lėšas reikėtų nukreipti į transporto sprendinių rengimą?

A.Kiaunienė: Jei miestas turi problemą- nori į senamiestį leisti mažiau automobilių, turėtų samdyti grupę specialistų šioms problemoms spręsti.

A.Karalius: Tai turėtų būti mišri specialistų komanda.

R.Miliukštis: Gal suformuokim grupę žmonių, kad parengtų rekomendaciją miestui dėl transporto analizės?

Ž.Šimkutė: Juk administracijos direktorius sakė, kad yra rengiamas darnaus miesto mobilumo planas, bus baigtas kitais metais. Jis buvo numatytas miesto strateginiam plane. To pasėkoje bus rengiamas senamiesčio mobilumo planas. Steigiamojo seimo aikštės konkursą būtų racionalu rengti po to, kai šis tarnsporto planas bus baigtas.

Manyčiau, kad šio konkurso lėšas galima būtų panaudoti kitų viešų erdvių sutvarkymui: Santarvės parko Šilainiuose (kur gyventojai jau patys projektuojasi), Veršvos draustinio, viešųjų erdvių tinklo žemėlapiui ir analizei.

Laukia dar šios galimybių studijos ir konkursai: dviračių saugyklų konkursas, kvartalo transformacija, daugiabučio transformacija.

R.Gudienė: Galėtų būti ir sporto salės konkursas mokyklos sklype.

A.Kiaunienė: Manyčiau, galėtų būti ir Birštono gatvės nuo požeminės perėjos iki šlaito, apimant sankryžą su Šv. Gertrūdos gatve konceptualaus užstatymo urbanistinis konkursas.

R.Miliukštis: Ačiū visiems- nutarime bus pateiktos Jūsų nuomonės.

NUTARIMAS

1.Aptarę  STEIGIAMOJO SEIMO AIKŠTĖS PANAUDOJIMO (ARCHITEKTŪRINIU, APLINKOSAUGINIU, URBANISTINIU, SOCIALINIU, EKONOMINIU ASPEKTU) IR SPORTO BEI ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES STATINIŲ STATYBOS IDĖJOS KONKURSO užduoties metmenis, tolimesniame darbe siūlome atsižvelgti į šias rekomendacijas:

 1.1-Neaiškios transporto perspektyvos, kurios tiesiogiai įtakoja šios teritorijos vystymąsi. (11 ekspertų)

1.2Siūlome iš konkurso pavadinimo pašalinti žodžių junginį ”sporto paskirties statinių statyba” (11 ekspertų)

 • Sporto statinių statyba gali būti sprendžiama mokyklos sklypo ribose. (7 ekspertai)
 • Mūsų manymu šios vietos užstatymas iš principo galimas. (7 ekspertai)

1.5– Manome, konkursas nesavalaikis. Aikštę reikėtų palikti ateičiai, net pavadinimas sukurtas dirbtinai. Kaune yra socialiai svarbesnių objektų. (6 ekspertai)

 • Visose Šv.Gertrūdos- Birštono- Gimnazijos gatvių sankryžos pusėse plyti dykros, neatitinkančios nei senamiesčio urbanistinio audinio, nei tūrinės- erdvinės kompozicijos. Ši problema turi būti sprendžiama kompleksiškai. (6 ekspertai)
 • Reikia programos kitai aikštės daliai. Neturintys užduoties konkursai perspektyvos neturi. (5 ekspertai)
 • Mokyklos sporto salė galėtų atsirasti aikštės urbanistinės struktūros audinyje. (3 ekspertai)

 

Rimgaudas Miliukštis

Jūratė Merkevičienė

 

Komentavimas baigtas.