LAS Kauno skyrius

KAUET posėdis 2008-04-15

 1. PAMINKLO GEN. P. PLECHAVIČIUI PASTATYMO GALIMYBIŲ STUDIJA (pristato R.Miliukštis).
 2. PAMINKLO KUNIGUI ANTANUI MACKEVIČIUI PASTATYMO GALIMYBIŲ STUDIJA (pristato R.Miliukštis, R.Strimaitis).

ĮVYKUSIO 2008-04-15 KAUNO ARCHITEKTŲ NAMUOSE

PROTOKOLAS NR.25

POSĖDŽIO DALYVIAI:

Kultūros paveldo sk. vedėjas Rimgaudas Miliukštis, Urbanistikos sk. vedėjo pavaduotojas Rytis Strimaitis.               

KAUET nariai: Gintaras Balčytis, Gražina Bernotienė, Neringa Blaževičienė, Jolita Kančienė, Audrys Karalius, Vaidotas Kuliešius, Vygintas Merkevičius, Jonas Minkevičius, Algimantas Miškinis, Gintaras Prikockis, Alvydas Steponavičius, Linas Tuleikis, KAUET direktorė Jūratė Merkevičienė.

Kiti dalyviai: gen. Plechavičiaus paminklo užsakovai – B.Girdvainis, K.Giedraitis, A.Daugėla.

Kultūros paveldo sk. vyr. spec. D. Rūkienė, architektai – A.Kaušpėdienė, Š.Kiaunė.

Posėdžio pirmininkas: Gintaras Balčytis.

Posėdžio sekretorė: Jūratė Merkevičienė.

1.PAMINKLO GENEROLUI PLECHAVIČIUI PASTATYMO GALIMYBIŲ STUDIJA (pristato R.Miliukštis).

R.Miliukštis: Buvę divizijos kariai savo lėšomis nori pastatyti paminklą gen.P.Plechavičiui. Vietos paminklui jau buvo svarstomos Kauno savivaldybėje ir Kultūros vertybių apsaugos depatamente. Buvo nuspręsta paminklą statyti Karo muziejaus sodelyje, bet vienas iš sutvarkymo autorių L.Dringelis pasisakė už tai, kad šis kompleksas – panteonas suformuotas, atstatant sovietmečiu nugriautus paminklus. A.Sprindys, skvero sutvarkymo autorius, taip pat yra už tai, kad Vytauto Didžiojo Karo muziejaus sodelio panteone daugiau paminklų nestatyti. Todėl be šios, yra siūlomos dar kelios vietos:

 1. Prie KTU pirmųjų rūmų.
 2. Karo muziejaus sodelyje prie aukuro.
 3. Prie Karo muziejaus (aikštės centrinėje dalyje prie tako, einančio nuo generolo P. Plechavičiaus vadovaujamos Lietuvos Vietinės rinktinės buv. Štabo link Laisvės paminklo).

KLAUSIMAI

A.Steponavičius: Gal paminklus sugrupuoti?

R.Miliukštis: Nesinori per daug tankinti.

A.Karalius: Ar yra sąrašas žymių žmonių, kuriems Kaune bus statomi paminklai?

R.Miliukštis: Rašytinio ir baigtinio sąrašo nėra. Bus statomi paminklai Žemaičiui, Partizanų motinai…

G.Balčytis: Gal svečiai norėtų pasisakyti?

K.Giedraitis: Plechavičiukams jau po 82 metus. Nusprendėme savo lėšomis, iš pensijų, pastatyti generolui paminklą. Didesnę pinigų dalį jau turime. Prašau mūsų daugiau niekur nesiuntinėti ir patenkinti mūsų prašymą.

A.Daugėla: Turime pasirinkę ir skulptorių, ir architektą.

G.Balčytis: Paminklų numatoma statyti daug. Gal reikėtų išklausyti ir kito paminklo vietų pristatymą ir pasisakyti abiem klausimais iš karto?

A.Daugėla: Norėtume apsvarstyti paminklą gen. P.Plechavičiui pirmą.

J.Kančienė: Abu paminklai skirtingų temų, svarstykime atskirai.

K.Giedraitis: Iki lapkričio mėnesio paminklas gen.P. Plechavičiui turi būti pastatytas ir pašventintas.

G.Balčytis: Reikia rimtai ir solidžiai šį klausimą išnagrinėti.

PASISAKYMAI

G.Bernotienė: Reikėtų pagalvoti apie hierarhiją. Manau, turėtų būti biustas, o ne skultūra. Vientisiausia tema – memorialinio skverelio papildymas. Manau, kad ašinės kompozicijos nesugadintų Žemaičio ir Plechavičiaus paminklai. Esu už 2 vietą.

N.Blaževičienė: Reikėtų iš architektų sukurti darbo grupę tinkamiausiai pozicijai rasti. Aš už 2 poziciją sodelyje.

L.Janušaitienė: Siūloma vieta nr. 3 ant aukuro ašies man atrodo kaip erdvės pažeidimas. Vieta nr. 2 – primena altorių ir žvakides. Vieta nr. 1 – manau, kad iškelti iš sodelio neverta.

L.Janušaitienė: Šioje vietoje jau susimaišo praeities ir dabarties ženklai. Mūsų istorijoje nusipelniusių žmonių pagerbimas vėluoja. Manau, kad tai galėtų būti teritorija arba tekstas – pagarba, parodyta kultūringomis, šiuolaikiškomis priemonėmis. Nepritariu nei vienai vietai.

J.Kančienė: Dalyvauju jau trečiame posėdy šia tema. Jei nepriklausomybės kovų dalyvis vertas paminėti, jis turi būti panteone kartu su visais. Ansamblį galima pildyti.

A.Karalius: Pritariu Jolitai ir noriu priminti, kad po mirties visi kariai lygūs. Reikėtų išlaikyti griežtą stilių. Manau, galėtų atsirasti vietos ir partizanų vadams. Reikėtų nedidelės studijos, ar sodelis negalėtų būti labiau prisodrintas. Jei skulptūra būtų iš memorialo išstumta – negarbė. Pritariu vietai nr. 2.

V.Merkevičius: Pritariu vietai nr. 2.

J.Minkevičius: Šitas ansamblis jau užbaigtas. Jei tęsti šią temą – ilgas žymių žmonių sąrašas. Gal tuomet reikėtų sodelį perplanuoti. O gen.P. Plechavičiaus paminklui pagal tematika nelabai tinkama vieta.

A.Miškinis: Kai buvo atstatomi sodelio paminklai, buvau vienas iš atkūrimo komiteto pirmininkų. Sodelio visiškai atkurti nepavyko, nes neatkūrėm medinių kryžių aplink aukurą. Visas kompleksas neturi paveldinio statuso. Manau, kad iš esmės reikia ieškoti naujos vietos įkurti skultūrų alėjai. Galėtų būti Laisvės alėjos galas už Vytauto pr. Bet problemą reikia spręsti greitai. Iš pateiktų vietų 2 yra geriausia.

G.Prikockis: Nepriimtinas siūlymas kovų vadams statyti paminklus kitoje vietoje. Karo muziejaus sodely – tinkamiausia vieta nr. 2. Logiškas kelias – papildyti esamą ansamblį. Tai arkurtas panteonas, kuriame turėtų atsirasti vietos visiems.

A.Steponavičius: Manau, pokario ir karo partizanų paminklams galima rasti kitą vietą, o gen. Plechavičiui sodelis tinka. Gal skultūras grupuoti po 2, negriaunant kompozicijos.

L.Tuleikis: Pritariu L.Janušaitienei – pagerbkime, suteikdami vardus parkams, gatvėms, mokykloms. Bet A.Sprindžio ir L.Dringelio nuomonę gerbiu., todėl nepritariu vietai nr. 2. Vietos nr. 1 ir nr.3 netinkamos.

V.Kuliešius: Vietos nr. 1 ir nr.3 abejotinos. Pozicija nr.2 – tuomet gal kitokia išraiška, kitokie sprendimai.

G.Balčytis: Sunku spręsti, ar sodelis gali keistis, ar ne, neįsigilinus į situaciją. Būtų pozityvu, jei atsirastų galimybė formuoti naują zoną. Bet išblaškyti kovotojų už nepriklausomybę paminklus būtų blogai. Aš už vietą nr. 2.

Išvada tokia: 9 ekspertai pritarė siūlomai vietai nr. 2, 4 ekspertai buvo prieš.

A.Miškinis: Siūlau informuoti dienraštį „Kauno diena“. Turėtų vykti atvira diskusija šiuo klausimu.

L.Tuleikis: Panteono tradiciją galima tęsti kitokiom, architektūrinėm priemonėm.

A.Karalius: Savivaldybė turėtų suformuoti tvarką, kaip statyti paminklus Kaune. Turėtų būti atlikta analizė, ir būtų aišku, kur konkreti skultūra turi stovėti.

K.Giedraitis: Prie Laisvės paminklo galėtų stovėti 4 kovų didvyriai visu ūgiu. Jei ne Plechavičius, Lietuva Sovietų Sąjungoje būtų jau nuo 1926m.

G.Prikockis: Gal būt sodelio autoriai galėtų peržiūrėti projektą ir rasti vietos papildomiems paminklams…

L.Tuleikis: Negalime siūlyti kelio, kuris netinka užsakovams.

D.Rūkienė: Ir A.Sprindys, ir L.Dringelis griežtai pasisakė, kad sodelio ansamblis baigtinis. Manau, tai grynas paveldas. Seniai turėjo būti įregistruotas KVADo registre.

G.Balčytis: Siūlau balsuoti. Kas už tai, kad vietoje nr. 2 Karo muziejaus sodelyje gali atsirasti paminklas gen. Plechavičiui?

Balsavo: „už“ – 7 ekspertai.

G.Balčytis: Kas prieš?

Balsavo: „už“ – ekspertai.

NUTARIMAS

1.Pritarti vietai nr. 2 Karo muziejaus sodelyje statyti paminklą generolui P. PLECHAVIČIUI.

2.PAMINKLO KUNIGUI ANTANUI MACKEVIČIUI PASTATYMO GALIMYBIŲ STUDIJA (pristato R.Strimaitis, R.Miliukštis).

R.Strimaitis: Reikėtų plastinių formų išdėstymo viešosiose erdvėse vizijos. Reikia paruošti specialųjį planą, pagal kurį galima būtų dirbti.

R.Miliukštis: Reikia sukurti vieną bendrą komisiją. Gal būt kompetetingas miesto vyriausiais dailininkas galėtų koordinuotų tą veiklą.

Paminklo Kunigui A.Mackevičiui pastatymo vietos jau buvo svarstytos Dailininkų sąjungoje ir savivaldybėje.

R.Strimaitis: Yra du skulptūrų statymo būdai: parinkti vietą, tada kurti skulptūrą ir atvirkščiai.

G.Balčytis: R. Miliukštis pristatys parinktas paminklui vietas.

R.Miliukštis: Visų vietų nepristatinėsiu, tik tas, kurios buvo atrinktos Dailininkų sąjungos.

 1. Skverelis prie M.Valančiaus g.

2.Domininkonų vienuolyno kiemelis prie Vilniaus g.

3.Ožeškienės gatvė prie laiptų į Savanorių pr., kur šiuo metu yra akmuo.

4.Įkalnėje tarp Šv.Mikalojaus bažnyčios ir Kauno įvairių tautų kultūrų centro pastato Šv.Gertrūdos g.

 1. Rotušės aikštė vietoje fontano.

R.Strimaitis: Kunigas Mackevičius buvo suimtas Rotušės aikštėje, nuteistas, pakartas dabartinės sinagogos apylinkėse. Galima išnagrinėti kelią nuo nuteisimo iki mirties. Ožeškienės g. prie laiptų yra memorialinė lenta, žyminti šį įvykį.

KLAUSIMAI

G.Bernotienė: Kas numatoma toliau?

R.Miliukštis: Anksčiau rengtas konkursas nepavyko.

R.Strimaitis: Reikėtų eiti atmetimo keliu – atmesti visai netinkamas vietas.

V.Merkevičius: Ar žemės reikalai šiose vietose sutvarkyti?

R.Strimaitis: Tai vieša žemė.

PASISAKYMAI

L.Tuleikis: Pritariu Domininkonų vienuolyno kiemeliui.

L.Janušaitienė: Prie vienuolyno negerai. Galėtų stovėti Laisvės al. gale.

A.Steponavičius: Nepritariu Rotušės aikštei ir Valančiaus skverui. Geriausia – Ožeškienės g. prie laiptų.

G.Prikockis: Pritariu specialaus plano rengimui. Tai būtinas kelias. Turime plejadą svarbių kunigų. Kilo idėja susieti jų skulptūrų pastatymo vietą su seminarija. Kunigų seminarijos skverelis tuščias, tai vieša erdvė. Ten galėtų stovėti ir Mackevičius.

A.Miškinis: Rotušės aikštėje vietj fontano netinka. Abejotinas Valančiaus skverelis. Geriau įkalnėje – prie šv. Mikalojaus bažnyčios. Svarbu, kad paminklas nebūtų visai uždaroje erdvėje. Galėtų būti ir Ožeškienės g. prie laiptų.

J.Minkevičius: Semantiniu požiūriu netinka vieta prie Parodos kalno. Geriausia – prie Mikalojaus bažnyčios.

V.Merkevičius: Manau, kad paminklo vieta galėtų būti susieta su A.Mackevičiaus paskutiniu keliu – Ožeškienės g. prie laiptų, Vilniaus g. Dominikonų vienuolyno kiemely arba prie seminarijos vietoje M.Valančiaus.

A.Karalius: Žmogus metė kunigystę, kad skleistų išsilaisvinimo idėjas. Tai paminklas sukilimo vadui, jam reikia atviros erdvės. Manau, Savanorių pr. šlaite tarp pastatų Savanorių pr. nr 65 ir nr. 75 būtų tinkama vieta abstrakčiai kompozicijai. Ta vieta buvo nagrinėta seniau. Neapsijuokime, įvertinkime asmenybės mastą.

J.Kančienė: Pritariu A.Karaliaus nuomonei – iš tiesų geriausia vieta yra Savanorių pr. šlaite. Kitos tinkamos vietos yra šlaitas prie Mikalojaus bažnyčios, Ožeškienės g. prie laiptų ir Domininkonų vienuolyno kiemelis.

N.Blaževičienė: Paminklas A.Mackevičiui galėtų stovėti Ožeškienės g. prie laiptų, Turgaus aikštėje. Palaikau A.Karaliaus poziciją – Savanorių šlaite graži vieta. Galėtų būti ir prie Mikalojaus bažnyčios. Manau, monumento vietą galima būtų susieti su tikrų įvykių vieta.

V.Kuliešius: Kontekstuali vieta yra Ožeškienės g. prie laiptų. Galėtų būti ir prie Mikalojaus bažnyčios. G.Bernotienė: Įdomu, ar paminklas numatomas tik A.Mackevičiui ar istoriniam įvykiui paminėti. Įvykiui atminti žymens taip pat neturime. Manau, kad vieta negali būti perdaug kamerinė. Pirmenybę atiduodu Savanorių pr. šlaitui.

G.Balčytis: Manau, kad paminklas turi būti su polėkiu. Netiesioginė asociacija kyla su F.Zappos paminklu Vilniuje. Vieta Domininkonų vienuolyno kiemelyje tiktų.

 

L.Tuleikis: Šlaitas prie Savanorių pr. matomas tik iš mašinos. Prieigų nėra. Kamerinę erdvę įmanoma sutvarkyti, o tokių laukų –ne. Dabar Lietuvoje paminklų stataymo krizė.

A.Karalius: Viskas priklauso nuo įsivaizdavimo. Šlaite yra nuostabūs laiptai. Kompozicija matysis ir iš viršaus, ir iš apačios. Atsitiktinai šalia yra A.Mackevičiaus gatvė.

G.Balčytis: Reziumuoju pasisakymus:

1.Už Domininkonų vienuolyno kiemelį prie Vilniaus g. pasisakė 6 ekspertai,

2.Už Ožeškienės gatvę prie laiptų į Savanorių pr., kur šiuo metu yra akmuo, – 5 ekspertai,

3.Už įkalnę tarp Šv.Mikalojaus bažnyčios ir Kauno įvairių tautų kultūrų centro pastato Šv.Gertrūdos g. – 5 ekspertai,

4.Už Savanorių pr. šlaitą tarp pastatų Savanorių pr. nr 65 ir nr. 75 – 4 ekspertai.

Taigi, siūlome 4 vietas A.Mackevičiaus paminklui statyti.

J.Minkevičius: Manau, nei viena iš parinktų vietų nėra tikrai tinkama. Reikia labiau reprezentacinės vietos, gal būt Laisvės alėjoje.

G.Balčytis: Jei įvyks konkursas, siūlau į sąlygas įrašyti, kad reikėtų paieškoti žymiai labiau reprezentacinės vietos tokiam svarbiam paminklui.

A.Karalius: Vietas monumentams siūlyti turi miestas, mes jas tik įvertinam ir apsvarstom.

G.Balčytis: Reikia balsuoti už plastinių formų išdėstymo viešosiose erdvėse specialiojo plano rengimo būtinumą. Kas už?

Balsavo: „už“ – 11ekspertų (vienbalsiai).

NUTARIMAS

 1. Pritarti šioms Kunigo Antano MACKEVIČIAUS paminklo pastatymo vietoms:
 2. Domininkonų vienuolyno kiemelis prie Vilniaus g. (6 ekspertai).      
 3. b) Ožeškienės g. prie laiptų į Savanorių pr., kur šiuo metu yra akmuo žymintis A. Mackevičiaus nužudymo vietą (5 ekspertai).
 4. Įkalnėje tarp Šv.Mikalojaus bažnyčios ir Kauno įvairių tautų kultūrų centro pastato Šv. Gertrūdos gatvėje (5ekspertai).
 5. Savanorių pr. šlaite tarp pastatų Savanorių pr. 65 ir 75 (4 ekspertai).

2.1.Rekomenduoti savivaldybei rengti plastinių formų išdėstymo viešosiose erdvėse specialųjį planą. Miesto dailininkas turėtų šią veiklą koordinuoti.

Gintaras Balčytis

Jūratė Merkevičienė

Komentavimas baigtas.