LAS Kauno skyrius

KAUET posėdis 2008-01-22

 1. ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO PRIESTATO PATALPŲ REKONSTRAVIMO IR  NAUJOS STATYBOS PRIESTATŲ K.DONELAIČIO G. 33 PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI (autorius -Ž.Radvilavičius)
2. PASTATO, ESANČIO LAISVĖS AL. 90, REKONSTRUKCIJA, PRITAIKANT JĮ VIEŠBUČIO REKMĖMS (projektuoja UAB „JAS“, autorius – V.Juozaitis).
3. PASTATŲ, ESANČIŲ ADRESU LAISVĖS AL. 88/ VASARIO 16-OSIOS 1,2,3,3A,3B IR GATVIŲ VASARIO 16-OSIOS . LAISVĖS AL., SAPIEGOS G., DONELAIČIO G. APRIBOTO KVARTALO, PRIEŠPROJEKTINIAI PASIŪLYMAI (autorius – R.Adomaitis).

ĮVYKUSIO 2008-02-05 KAUNO ARCHITEKTŲ NAMUOSE

PROTOKOLAS NR.21

POSĖDŽIO DALYVIAI:

Projektų autoriai: Žilvinas Radvilavičius, Virgis Juozaitis, Rimas Adomaitis.                                                                       

KAUET nariai: Vilius Adomavičius, Gintaras Balčytis, Gražina Bernotienė, Neringa Blaževičienė, Jurgis Bučas, Loreta Janušaitienė, Algimantas Kančas, Jolita Kančienė, Audrys Karalius, Vygintas Merkevičius, Jonas Minkevičius, Algimantas Miškinis, Gintaras Prikockis, Ramūnas Raslavičius, Vladas Stauskas, Alvydas Steponavičius, KAUET direktorė Jūratė Merkevičienė.

Kiti dalyviai:

Savivaldybės atstovai: R.Mikaitis, N.Valatkevičius, M.Nistelytė, R.Miliūkštis, St.Pūtvis.

Architektai: I.Vaškelienė, A.Vaškelis, Navakas, V.Eimutavičius.

Architektūrinės spaudos atstovas : A.Bružas.

Posėdžio pirmininkas : Gražina Bernotienė

Posėdžio sekretorė: Jūratė Merkevičienė.

1.ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO PRIESTATO PATALPŲ REKONSTRAVIMO IR  NAUJOS STATYBOS PRIESTATŲ K.DONELAIČIO G. 33 PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI (autorius -Ž.Radvilavičius, užsakovas – UAB “Invalda Real Estate”)

Ž.Radvilavičius: Priestatą prie A.Sprindžio projektuoto “Hidroprojekto”projektavome, vadovaudamiesi bendruoju ir detaliuoju planu. Siūlome vieno aukšto priestatą iš Donelaičio gatvės pusės, dviejų aukštų atvirą antžeminį automobilių parkavimą iš kiemo pusės ir požeminį parkavimą po priestatu.

Detaliajame plane esamo skvero vietoje numatytas vieno aukšto statinys. Dabar šis plotas turi 4 savininkus. Aukštesnio pastato šioje vietoje projektuoti negalima, nes užstos esamo pastato langus.

Nesistengėme perdaug prisitaikyti prie esamo pastato estetinėje plotmėje. Kadangi projektuojamas vienaaukštis priestatas priartėja prie Donelaičio – Mickevičiaus gatvių sankryžos, patekimas projektuojamas iš kampo. Mūsų pasiūlyme atsižvelgta į visuomenės ir pėsčiųjų poreikius. Priestate, apjungtame su esamo pastato plotu, numatomos komercinės paskirties patalpos.

Rodikliai

Priestato pirmo aukšto bendras plotas – 589 m2.

Požeminio parkingo vietų skaičius – 21.

Pristatomo kieme parkingo vietų skaičius –12.

KLAUSIMAI

G.Balčytis: Kaip įvažiuoti iš Donelaičio gatvės į požeminį parkingą ir atvirą parkingą kiemo pusėje?

Ž.Radvilavičius: Įvažiavimas į parkingus numatomas iš Donelaičio gatvės nuo rekonstruojamo viešbučio pusės.

A.Steponavičius: Kas nulėmė būtent tokį priestatą?
Ž.Radvilavičius: Savininkai ir detalusis planas.

L.Janušaitienė: Ar išlieka esamas pastato “kaklelis”?

Ž.Radvilavičius: Dabar “kaklelyje” yra projektuojamas patekimas į laiptus ir liftus.

A.Karalius: Ar nebūtų pravartu parodyti ir esamą pastato planą?

Ž.Radvilavičius: Čia neturime. A. Sprindžio projektuotas administracinis pastatas visiškai nejudinamas, architektūra neliečiama.

R.Miliūkštis: Pagal ką buvo nustatyta užstatymo linija?

Ž.Radvilavičius: Pagal gretimų pastatų užstatymo liniją ir esamą pastatą.

G.Bernotienė: Ar detalusis planas buvo ekspertuotas poveikio aplinkai aspektu?

Ž.Radvilavičius: Negaliu atsakyti į šį klausimą, nes detalusis planas buvo projektuotas prieš kelis metus.

PASISAKYMAI

V.Adomavičius: Pasiūlymas neatrodo labai įtikinamai. Priestatas turėtų arba derėti su esamu pastatu, arba kontrastuoti. Siūlomas tūris nepagerina ansamblio. Jei būtinai reikia papildomo ploto, gal galima būtų užstatyti dar vieną aukštą ant “Hidroprojekto”.

G.Balčytis: Iš tiesų, keistokai atrodys vienaaukštis pastatėlis prie vienos iš pagrindinių Kauno gatvių. Vieno aukšto namelis kitoje Mickevičiaus gatvės pusėje bus solidesnis. Siūlau koreguoti detalųjį planą ir didinti projektuojamo statinio aukštį prie Donelaičio gatvės. Manau, kad reikia išlaikyti pagrindinį įėjimą į statinį tokį, koks yra dabar. Labai komplikuotas patekimas į automobilių parkingą.

J.Bučas: Eamas A.Sprindžio projektuotas pastatas nėra išskirtinė vertybė. Naujasis priestatas – prisitaikėliškos formos prie sovietmečio nuobodokos architektūros statinio – nesuteikia ryškesnės formos ir kontrastingos harmonijos. Statinys išlieka nuobodokas. Siūlau plastiškesnėmis formomis įnešti įvairovės, nedidinant priestato aukščio.

N.Blaževičienė: Siūlau rengti išsamią situacijos urbanistinę analizę. Pageidautini keli pasiūlymų variantai. Šioje situacijoje galimas gatvės raudonosios linijos atstatymas ir aukštesnių aukštų lygyje, akcentuojant kvartalo kampo užstatymą, planuojant pasažą – atriumą tarp esamo (A.Sprindžio) ir naujai projektuojamo tūrio. Esamas pastato atitraukimas nuo raudonosio linijos nebūdingas Donelaičio gatvei. Pateiktam pasiūlymui nepritariu.

L.Janušaitienė: Pasiūlytam sprendimui nepritariu. A.Sprindžio projektuotas administracinis statinys kultūringas ir teisingai suformuotas. Man atrodo, kad esamų dviejų tūrių kompozicija yra vertybė. Nepritariu požeminio garažo invazijai į esamo pastato architektūrą iš Donelaičio gatvės pusės. Priestatas turėtų būti švaresnis, lakoniškesnis – apvalytas nuo garažų, gal būt atitrauktas per tarpą nuo esamo tūrio. Neigiamai vertinu parkingo “pusaukščio” iškėlimą virš gatvės lygio, kampinį įėjimą. Arba priestatą reikėtų spręsti labai stipraus kontrasto principu (tiek architektūros, tiek aukščio prasme).

A.Kančas: Ir man, kaip kolegoms, atrodo, kad prieš esamą pastatą statomas naujas tūris turi būti arba išsiskiriančios naujos architektūros, arba derančios prie esamos.

J.Kančienė: Labai prastas projekto pristatymas – jokios informacijos apie kontekstą, objektas vienišas. Šalia – rekonstruojama “Takioji Neris”. Kaip viešbutis derės su vienaaukšte “stoginuke”? Siūlomas priestatas nei geras, nei blogas – beveidis. O juk čia miesto centras, architektūra turi būti aukščiausio lygio.

A.Karalius: Nesuprantu kolegų, kurie sako, kad jei architektūra sovietmečio, tai derintis prie jos nereikia. Vienas pagrindinių Lietuvos architektūros principų – architektūrinė darna. Šiuo atveju autoriai save įkalino funkciniuose uždaviniuose. Matyt, ir jiems patiems rezultatas netikėtas. Nepakankamai solidus funkcinis – estetinis sprendimas vienoje iš pagrindinių Kauno gatvių. Reikia pagarbiai elgtis su architektūrine medžiaga. Dėl 19 vietų parkinge neverta prarasti holo. Gal būt parkavimą galima sutalpinti kieme. Projekto trūkumai:

-nedarna su esamu pastatu tiek dėl nevykusių priestatų, tiek dėl akcentuoto įėjimo sunaikinimo,

-architektūrinės išraiškos nesėkmė,

-priekinis korpusas turėtų būti gatvės lygyje (grindys), pusrūsyje parkuojami automobiliai – klaida.

Projektui nepritariu – jis pablogina esamą situaciją.

V.Merkevičius: Būtina išlaikyti esamo pastato centrinį įėjimą. Naujai projektuojamą tūrį reikia statyti atsietai nuo esamo ir kontrastingos architektūros. Reikėtų panagrinėti įvažos į parkingą galimybę iš kiemo pusės, kertant rūsį, kiemo parkingą”estakadą” pridengti. Jei, kaip siūlo kolegos, projektuot aukštesnį tūrį, reikia keisti detalųjį planą. Kitu atveju autorius taps įkaitu tarp DP ir KAUET sprendinių.

J.Minkevičius: Svarbiausia, ar ši rekonstrukcija pagerina architektūrą visos gatvės kontekste. Trūksta urbanistinės analizės, jungimas su esamu pastatu neorganiškas, funkciniu požiūriu sujaukta. Patenkina tik užsakovo poreikius.

A.Miškinis: Pritariu urbanistiniam sprendimui, pagal kurį atkuriamas kvartalo perimetras. Diskutuotinas naujojo priestato aukštis, galėtų būti didesnis. Juoba, kad ir viešbučio priestatas Donelaičio gatvės pusėje dviaukštis. Esamo pastato fasadų keisti nesiūlau, esant gyvam autoriui. Tai nėra aukščiausio lygio architektūra, bet atspindi to meto epochą. Priestatas, būdamas 3-4 aukštų ir atitrauktas per tarpą, įgautų kitą skambesį. Tai, kad detaliajame plane numatytas 1-o aukšto priestatas – ne argumentas. Detalųjį reikia keisti.

G.Prikockis: Situacija kebli – autorius tapo detaliojo plano įkaitu. Ko gero, pats autorius nėra labai patenkintas savo sprendimu. Nei architektūriniu, nei funkciniu požiūriu sprendimas nėra geras. Manau, kad reikia koreguoti detalųjį planą, nagrinėti galimybę vietoje vienaaukščio priestato statyti solidesnį tūrį. Kiemo pusėje pateiktas sprendimas – logiškas ir patenkinamas.

R.Raslavičius: Siūlau ieškoti architektūrinės darnos tarp esamo pastato ir projektuojamo priestato, atkuriant ar iš dalies atkuriant kvartalo perimetrinį užstatymą. Pritariu kolegoms dėl aukštingumo didinimo sankryžos dalyje ir kontrastingumo didinimo.

V.Stauskas: Esame pastatyti prieš faktą. Detalusis prastas, nėra platesnio urbanistinio konteksto. Manau, kad priestatą reikėtų labiau orientuoti į kiemo pusę. Nepritariu kietam pririšimui prie raudonųjų linijų, manau, kampo užstatyti nereikia ir naikinti žalios zonos palei Donelaičio gatvę. A.Sprindžio pastato kompozicija – profesionali, lakoniška, estetika artima tarpukario moderniai architektūrai.

A.Steponavičius: Pozityvu tai, kad intensyvinamas Kauno centras. Parkingų problema šiame kvartale bendra daugeliui objektų. Bet nepriimtina vienaaukščiu pastatu formuoti Donelaičio gatvės užstatymą, svarstyti projektą be viso kvartalo urbanistinės analizės. Todėl pasiūlymui nepritariu.

G.Bernotienė: Gal norėtų pasisakyti posėdžio svečiai?

I.Vaškelienė: Su KVADu šis detalusis projektas nebuvo derintas. Ekspertų nuomonei pritariu – jei užstatyti skverą, tai kokiu būdu? Esamo tūrio atitraukimas laužo užstatymo pagal raudonąsias linijas nuostatą. Labai patiko L.Janušaitienės ir A.Miškinio pasisakymai.

Ž.Radvilavičius: Noriu priminti, kad didinant priestato aukštingumą, didėja automobilių parkavimo vietų skaičius.

R.Miliūkštis: Pateiktame pasiūlyme matau pataikavimą užsakovams. Žinoma, kad būdami ir esamo pastato savininkais, jie nesutiks, kad naujas tūris atsirastų prieš esamus langus. Pagal naują įstatymą prieš išduodant sąlygų sąvadą, projektiniai pasiūlymai turi būti pateikti miesto urbanistikos skyriui, po to – KVADui.

Ž.Radvilavičius: Jei būtų pakankamai vietos parkavimui, sprendimai galėjo būti kitokie. 3 aukštų priestato pastatyti bus neįmanoma, nenugriaunant esamo. Norėjome išlaikyti buvusią užstatymo liniją.

G.Bernotienė: Dabar turime suformuluoti savo išvadas. Nė vienas ekspertas pasiūlytiems sprendiniams nepritarė. Kaip išspręsti kilusiais problemas sekančiame projektavimo etape?

A.Karalius: Mums svarbu sprendiniai, o ne keliai, kaip autoriams pasiekti rezultatą. Vienų ekspertų nuomone, galimas vieno aukšto priestatas, kitų – tik žymiai aukštesnis.

G.Bernotienė: Būtinas ir platus kontekstas (kvartalo schema).

I.Vaškelienė: Reikia ekspertuoti detalųjį planą.

Ž.Radvilavičius: Kitam svarstymui pateiksime visą detaliojo plano dokumentaciją.

A.Miškinis: Reikėtų pritarti užstatymo linijos atkūrimui.

G.Bernotienė: Nebūtinai.

V.Merkevičius: Kaip mes galime versti užsakovus daryti jiems nepageidautinus sprendimus?

L.Janušaitienė: Reikėtų pabrėžti, kad būtina išlaikyti esamo pastato architektūrą, autentiškus bruožus.

G.Bernotienė: Gal galime balsuoti už tai, kad sekančiam pristatymui reikia platesnio urbanistinio konteksto pateikimo?

A.Karalius: Be abejo, reikia.

Ž.Radvilavičius: Kokia kryptimi vystyti projektą – priestatą aukštinti ar palikti vienaaukštį?

A.Karalius: Pateikite pasiūlymų variantus, tada galėsime atsakyti.

A.Steponavičius: Siūlau balsuoti už tokį nutarimą “Kas už tai, kad pateikti sprendiniai nepriimtini su pastabomis”.

G.Bernotienė: Kas už tai, kad projektui nepritarti su pastabomis, kurios bus pateiktos protokole?

Balsavo: “už” – 15 ekspertų.

G.Bernotienė: Kas prieš?

Balsavo: “prieš” –nebalsavo niekas.

G.Bernotienė: Kas susilaikė?

Balsavo: susilaikė 1 ekspertas (V.Merkevičius).

NUTARIMAS

1.Pateiktam projektui ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO PRIESTATO PATALPŲ REKONSTRAVIMO IR  NAUJOS STATYBOS PRIESTATŲ K.DONELAIČIO G. 33 PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI (autorius -Ž.Radvilavičius, užsakovas – UAB “Invalda Real Estate”) nepritarti, tolimesniame darbe atsižvelgti į pareikštas pastabas:

1.1-Pateikti platesnį urbanistinį kontekstą (8 ekspertai).

1.2-Respektuoti A.Sprindžio projektuoto administracinio pastato architektūrą, paliekant pagrindinį įėjimą senoje vietoje (6 ekspertai).

1.3-Didinti projektuojamo priestato aukštingumą (6 ekspertai).

1.4-Priestatas turėtų arba kontrastuoti su esamu pastatu arba derėti su juo (6 ekspertai).

1.5-Atkurti buvusią užstatymo liniją Donelaičio gatvėje (3 ekspertai).

1.6-Būtina keisti detalųjį planą (3ekspertai).

1.7-Neleistina požeminio garažo invazija į Donelaičio gatvę (3 ekspertai).

1.8- Labai komplikuotas patekimas į parkingus, reikėtų sprendinius koreguoti (3 ekspertai).

1.9- Projektuojamas priestatas gali būti ir vienaaukštis (1 ekspertas).

2.PASTATO, ESANČIO LAISVĖS AL. 90, REKONSTRUKCIJA, PRITAIKANT JĮ VIEŠBUČIO REKMĖMS (projektuoja UAB „JAS“, autorius – V.Juozaitis).

3.PASTATŲ, ESANČIŲ ADRESU LAISVĖS AL. 88/ VASARIO 16-OSIOS 1,2,3,3A,3B IR GATVIŲ VASARIO 16-OSIOS . LAISVĖS AL., SAPIEGOS G., DONELAIČIO G. APRIBOTO KVARTALO, PRIEŠPROJEKTINIAI PASIŪLYMAI (autorius – R.Adomaitis).

G.Bernotienė: Manau, kad abu klausimus nagrinėsime iš karto. Ar yra kitų nuomonių? Matau, kad nėra, tai pradėsime nuo kvartalo pasiūlymų.

R.Adomaitis: Pateikta medžiaga- tai priešprojektiniai pasiūlymai. Svarbu tūriai, masės, vystymo kryptys. Šiandien turim užsakymą projektuoti Versalio pastato rekonstrukciją, todėl kilo mintis sumodeliuoti viso kvartalo aplinką. Žinome, kad savivaldybė turėtų būti plečiama, todėl šiame kvartale yra du realūs vystytini objektai: Versalis ir savivaldybė.

Pristatome 3 variantus, kurių kiekvieną iliustruoja atskiras maketas. 2-juose variantuose parkavimas numatomas požeminis, trečiame– antžeminis (L formos). Kadangi gruntiniai vandenys aukšti, siūlome parkingą pakelti 1,5m virš žemės paviršiaus. Paliekami įvažiavimai iš Donelaičio ir Sapiegos gatvių, naujas numatomas iš Vasario 16-osios gatvės. Siūlome atstatyti pasažą į Laisvės alėją (visuose 3-juose var.)

Pagrindinis principas yra susiformavęs perimetrinis kvartalo užstatymas su smulkia struktūra viduje. Akcentuojame perimetrą, nauji pastatai pažymi senųjų kontūrus, stambūs tūriai statomi viduje kvartalo. Viename iš variantų siūlome naują pastatą su stambia konsole – konsultavomės su garsiu pasulyje konstruktorių biuru. Kiemo statinių funkcija kol kas nėra aiški. Norime nusistatyti tik mases ir tūrius.

Smulkiau apie variantus:

Var. 01. Pastatus supančiuose kiemuose projektuojami pastatai išlaikant išorinį, jau susiformavusį perimetrą (nuo Laisvės al./Vasario 16.g./Sapiegos g. bei Donelaičio gatvių), viso kvartalo parkavimą įrengiant po žeme.Valdose projektuojami tūriai:

    Valda_Laisvės al. 88/Vasario 16-osios 1,3,5 – kieme projektuojamų tūrių aukščiai +20/+24m., juos projektojant istoriškai buvusių pastatų vietose.

      Susiformavusiame praėjime tarp „Versalio“ pastato ir naujai projektuojamų pastatų įrengiamas pasažas su įėjimu nuo Laisvės alėjos, įrengiant įvažiavimą nuo Vasario 16-osios gatvės į kvartalo vidų bei požeminį parkingą. Kieme projektuojami pastatai modernūs, „Versalio“ fasadai atstatomi pagal  1897m. N.Andrejevo projektą, įrengiant lauko terasą nuo Vasario 16g., ant pastato karnyzų atstatant vazas.Virš „Versalio“ pastato numatomas 1aukšto anstatas-terasa, esamo stogo danga keičiama į stiklines čerpes su pašvietimu, išlaikant autentišką stogo formą. Projektuojamuose pastatuose numatoma funkcija administracines paskirties.

    Valda_Laisvės al. 90,92,92a. – kieme projektuojami modernūs pastatai, kurių aukštis +20m. Pastato nuo Laisvės al. (dabartinė kavine „Presto“) stogų forma ir fasadai paliekami autentiški, kieme numatomas antžeminis 15 vietų automobilių parkingas.

    Valda_Laisvės al. 94, 94a, 94b – griaunamas kieme esantis 3aukštų pastatas, suformuojant vidinį Kauno m. savivaldybės kiemą.

    Valda_L.Sapiegos 4,8,10 – paliekamas esamas užstatymas su įvažiavimu į kvartalą ir numatomą požeminį parkingą.

    Valda_Donelaičio 93/L.Sapiegos12 – _paliekamas esamas užstatymas.

    Valda_Donelaičio 93 – _paliekamas esamas užstatymas.

    Valda_Donelaičio 93 (buv.Donelaičio 53) -paliekamas esamas užstatymas su įvažiavimu į kvartalą ir numatomą požeminį parkingą.

    Valda_Donelaičio 91/Vasario 16-osios9,7 – paliekamas esamas užstatymas, kieme projektuojant modernius statinius, atitinkančius esamų pastatų aukščius.

Var. 02. Pastatus supančiuose kiemuose projektuojami pastatai išlaikant išorinį, jau susiformavusį perimetrą (nuo Laisves al./Vasario 16.g./Sapiegos g. bei Donelaičio gatvių), kvartale numatant antžeminį parkingą.Valdose projektuojami tūriai:

    Valda_Laisvės al. 88/Vasario 16-osios 1,3,5 – kieme projektuojamų tūrių aukščiai +20/+24m., juos projektojant istoriškai buvusių pastatų vietose.

      Susiformavusiame praėjime tarp „Versalio“ pastato ir naujai projektuojamų pastatų įrengiamas pasažas su įėjimu nuo Laisvės alėjos, įrengiant įvažiavimą nuo Vasario 16-osios gatvės į kvartalo vidų bei antžeminį parkingą. Kieme projektuojami pastatai modernus, „Versalio“ fasadai atstatomi pagal 1897m. N.Andrejevo projektą įrengiant lauko terasą nuo Vasario 16g. ant pastato karnyzų atstatant vazas.Aukštinamas „Versalio“ stogas iki +20m. Stogo danga – stiklinės čerpės su pašvietimu, išlaikant autentišką stogo formą, keičiant tūrį. Projektuojamuose pastatuose numatoma administracines paskirties funkcija .         

    Valda_Laisvės al. 90,92,92a. – kieme projektuojami modernūs pastatai, kurių aukštis +20m. Ant pastato nuo Laisvės al. (dabartinė kavinė „Presto“) projektuojant 2 aukštų antstatą, kieme numatomas antžeminis 15 vietų automobilių parkingas. Šioje valdoje numatomas antžeminis kvartalo parkingas 430vietų.

    Valda_Laisvės al. 94, 94a, 94b – griaunamas kieme esantis 3aukštų pastatas, suformuojant vidinį Kauno m. savivaldybės kiemą.

    Valda_L.Sapiegos 4,8,10 – paliekamas esamas užstatymas su įvažiavimu į kvartalą ir numatomą požeminį parkingą.

    Valda_Donelaičio 93/L.Sapiegos12 – _paliekamas esamas užstatymas.

    Valda_Donelaičio 93 – paliekamas esamas užstatymas.

    Valda_Donelaičio 93(buv.Donelaičio 53) – paliekamas esamas užstatymas su įvažiavimu į kvartalą ir numatomą požemį parkingą.

    Valda_Donelaičio 91/Vasario 16-osios9,7 – paliekamas esamas užstatymas, kieme projektuojant modernius statinius, atitinkančius esamų pastatų aukščius.

Var. 03. Iš esmės atitinka var_02 sprendinius, jame rekonstrojamas esamas „Versalio“ pastatas apjungiant kartu pirmame variante numatytą terasą-antstatą su rekonstrujama pastato dalim (1988m), kur numatomas 2 aukštų anstatas.Parkingas numatomas kvartalo viduje-antžeminis.

KLAUSIMAI

G.Balčytis: Neaišku, į ką turime duoti atsakymą?

R.Adomaitis: Norime sužinoti, kuri versija vystytina. Kitą kartą KAUETui pristatysime detalizuotus sprendimus. Norime atstatyti posesijas, pritaikyti šiandienos funkcijoms.

R.Miliūkštis: Ar galima bus vystyti tik vieną dalį, nesutvarkius žemės dokumentų?

R.Adomaitis: Galima.

A.Steponavičius: Norėčiau plačiau sužinoti apie požeminius parkingus.

R.Adomaitis: Jei visas parkingas būtų požeminis, tai taptų labai sudėtingu ir brangiu statiniu. Pakėlus per 1,5 m, gauname ekonomiškesnę versiją. Be to, tai- terasa, kiemo interjero dalis.

A.Karalius: Noriu sužinoti apie parkingus, ar į abu automobilių telpa vienodai?

R.Adomaitis: 430 ir 460 vietų. Versalis – architektūros paminklas, jį atstatom 100 procentų.

A.Miškinis: Ar reikia tą kvartalo sprendimą suprasti kaip bandymą kompleksiškai spręsti Jūsų ir Juozaičio objektus?

R.Adomaitis: Taip.

A.Miškinis: Tada tai pirmas toks atvejis.

A.Kančas: Kas bus konsolėje?

R.Adomaitis: Butai arba biurai, priklausomai nuo būsimos funkcijos.

L.Janušaitienė: Koks konsolės vidinis aukštis (patalpos)?

R.Adomaitis: 2,6m.

A.Kančas: Koks konsolės atotrūkis nuo stogo?

R.Adomaitis: 4m ir mažiau. Tai būtų toks estetiškas “daiktas’ iš netradicinių medžiagų.

V.Juozaitis:

Iš tiesų mūsų projektuojamas viešbutis bus Kauno viešbučio filialas. Projektuojame apie 50 numerių, 15 automobilių stovėjimo vietų. Projektavimo darbai vyksta jau 1,5metų. Pirmasis aukštas išliktų toks pat, su kavine. Pasikeitimai viduje prasideda virš pirmojo aukšto.

Projektavimo darbai vyksta jau 1,5metų.Buvome sukūrę apie 20 variantų, su kolegomis kelis kartus svarstėme eskizus. Dabar pateikiame 4 pasiūlymus. Tai ne techninis projektas, o pamąstymai, kurį pasiūlymą geriau vystyti. Svarbu mūsų viešbučio pasiūlymus svarstyti kartu su R.Adomaičio vizijomis. Viešbutis nedidelis, bet šiam kvartalui labai svarbus. Kraigo viršų numatome 12,5m, kai sąlygose leidžiamas iki 19m. Detalusis planas dar tik pradėtas.

Esamo pastato pirmas aukštas priklauso keliems savininkams, todėl jo esminis rekonstravimas negalimas. Kiemas priklauso irgi keliems savininkams, dėl šios priežasties negalime aktyviai reorganizuoti kiemo erdvių. Vienintelis realus kelias įrengiant viešbutį – pastato aukštinimas.  Esu tikras, kad toks pastato panaudojimas, kai į Laisvės alėją pritraukiama daugiau žmonių, yra teisingas ir perspektyvus. Projektas realus, statytojai – kauniečiai. Šios klasės viešbučių Kaune trūksta, jų pasigendama. Esama kavinė išliks kavine miestiečiams, viešbutyje bus naudojama kaip pusryčių stalas.

KLAUSIMAI

A.Kančas: Atsimenu variantą, kur objektas dengtas stiklu.

V.Juozaitis: Visų nepateikėme, atrinkom tik 4.

A.Karalius: Kur bus pagrindinis įėjimas?

V.Juozaitis: Toje pačioje vietoje, kaip yra dabar. Antro aukšto fasadai taip pat nesikeičia. Privažiavimas iš savivaldybės kiemo, 15 automobilių parkavimas taip pat ten.

R.Miliūkštis: Ar negalvojote apie požeminį parkavimą?

V.Juozaitis: Kadangi tai bus tik 3 žvaigždučių viešbutis, privažiavimas prie durų nebūtinas.

G.Balčytis: Ar autobusai prie viešbučio durų neprivažiuos?

V.Juozaitis: Ne.

A.Steponavičius: Ar bus ryšys su Vasario 16-osios gatve?

V.Juozaitis: Ne.

G.Prikockis: Kaip surišti vizualią medžiagą su maketais?

V.Juozaitis: Maketai 3, variantai 4 (parodo).

RECENZENTO PASISAKYMAS

A.Miškinis: KVARTALAS. Prieš 6-7 m. vyko diskusija tema “Miestų centrų užstatymo urbanistiniai klausimai, derinant seną ir naują architektūrą”. Paaiškėjo, kad centrinių miesto dalių sutankinimas neišvengiamai vyksta 3 būdais: 1) paaukštinus pastatus, juosiančius kvartalus perimetru, 2)kvartalų viduje statant aukštus pastatus, 3)statant sąlygiškai neaukštus šalia esamų pastatų. Variantų įvertinimas buvo sekantis:

1.Blogiausia, kai ant esamų pastataų uždedami keli aukštai. Prarandam vertybes.

2.Dėl žemėvaldos sunkiai realizuojamas.

3.Kiekvienas užsakovas savo sklype, kvartalo gilumoje stato pastatus. Geriausias pasiūlymas, kurį ir įgyvendino R.Adomaitis.

Žinoma, reikia tikslinti naujų pastatų aukštį, tirti jų poveikį jau susiformavusioms erdvėms.

Kaune tai vienas iš neįdomiausių kvartalų. Teritorija reikalauja pertvarkymo. Man asmeniškai labiausiai priimtinas 2 Versalio viešbučio tolimesnio tvarkymo variantas, kur stogas paaukštinamas. Jis sukuria intrigą – naktį atrodys įspūdingai, dengtas peršviečiamomis čerpėmis. Bet neatitinka KVADo reikalavimų. Geriausia būtų, jei būtų gautas departamento leidimas aukštinti stogą. Abu kiti pasiūlymai irgi neblogi. Originalus pasiūlymas su didele konsole.

VIEŠBUTIS. Kalbant apie V.Juozaičio projektą, manau, 4 aukštai gali būti. Bet antstatas turi gerai derėti su apatiniais aukštais. Man rodosi, kad 3-ias ir 4-as aukštas turėtų išaugti iš stogo. Tada matytųsi ne vientisas tūris, o du atskiri, viršutinis mažesnis. Ketvirtasis aukštas gali būti pastogėje. Tokiu atveju, norint, galima būtų išsaugoti frontoną.

PASISAKYMAI

A.Steponavičius: Puikus pristatymas. Manau, mūsų patarimai turėtų būti sąlygiški, nes profesinis lygis puikus. Pasisakau už viešbučio 3 variantą, be frontono ir 2 kvartalo išplanavimą.

V.Stauskas: VIEŠBUTIS. Puikus architektų bendradarbiavimo pavyzdys. Pagirtinas kompleksinis urbanistinis sprendimas. Belieka pasidžiaugti. V.Juozaičio viešbučio pasiūlymą išskirčiau 3, atitraukus viršutinius aukštus nuo karnizo bei ieškant trapesnės antstato formos ir dvasios.

KVARTALAS. Vasario 16-osios išklotinėje verta išlaikyti neskaidomą esamą 2-jų aukštų Versalio tūrį. Pritariu Versalio stikliniam stogui. Įdomus ir konsolinis variantas.

R.Raslavičius: VIEŠBUTIS. Pritariu Laisvės al. 90 pastato rekonstrukcijos sprendiniams nr.3, išsaugant esamą galinį pastato frontoną ar projektuojant jo menamą kontūrą. Pastato tūrį projektuoti atitrauktą gilyn nuo tūrio perimetro (karnizo), naudojant naujas medžiagas.

Siūlau ieškoti bendro abiems objektams sprendimo – antstato (Laivės al. 90) ir Versalio rekonstruojamo stogo sandūroje.

KVARTALAS. Kvartalo išplanavimo sferoje pritariu variantui nr. 1, išlaikant vientisą rekonstruojamo Versalio stogo konstrukciją, projektuojant naują konsolinę užstatymo dalį.

G.Prikockis: KVARTALAS. Imponuoja kvartalo struktūra – naujas sename. Pritariu 2 var., kur mažiausia intervencija. Kultūros vertybių aspektu stiklinis stogas gali atsirasti, jis nepakeičia pastato vaizdo iš esmės. Reikėtų peržiūrėti stogo proporcijas, jos neįtikina.

VIEŠBUTIS .Vertinant viešbučio Laisvės al. 90 pasiūlymus, manau, kad reikėtų panagrinėti statybos sklypo gilumoje galimybes. Užvožti ant esamo pastato du aukštus – nėra geriausias sprendimas. Labiausiai priimtinas 3 pasiūlymas, nors iš tiesų pateikti pasiūlymai manęs neįtikina.

J.Minkevičius: KVARTALAS. Teigiamai vertinu naujo įterpimą į seną kvartalą. Ieškoma sprendinių, kurie sutankina užstatymą. Yra diskusija tarp seno ir naujo, bet autoriai šiuos klausimus sprendžia. Senoji kvartalo dalis yra naujai traktuojama. Jei vertybė neišlaiko laiko išbandymų, esame priversti ją keisti. Jei vertybė laikoma paminkline, turime ją išlaikyti nepakeistą iki galo, jei keičiame stogą – jos nebeišlaikom. Moderniau žiūrint, stikliniam stogui pritarčiau, bet proporcijos taisytinos.

VIEŠBUTIS. Pritariu 2-am viešbučio maketo variantui su atsitraukimu.

V.Merkevičius: KVARTALAS. Manau, kad parkingą projektuojamame kvartale teisinga spręsti, statant naują statinį, jokiu būdu ne pusiau įkastą kaip platformą. Versalio stogo įstiklinimui pritariu, bet manau, kad konsolė šiuo atveju jau nereikalinga, nes užgožia stogo idėją. Arba stiklinis stogas, arba konsolė. Pakaktų modernaus tūrio antrame plane. Be to, konsolė – labai sudėtingas sprendimas.

VIEŠBUTIS. Vertinant pastato, esančio Laisvės 90, rekonstrukciją, manau, bloga proporcija tarp esamos ir naujos dalies – jos beveik lygios. Siūlyčiau antstatą gal net 3 aukštų. Fasadas, atsuktas į aikštę prieš savivaldybę, galėtų tapti pagrindiniu, ieškant tarpusavio darnos su savivaldybės tūriu. Manau, kad būtų efektingas kiek fašistinis 04 pasiūlymas.

A.Karalius: KVARTALAS. Smagu matyti didelius maketus. Kvartalo struktūros vystymas yra priimtinas su sąlyga – parkavimo masę kišti po savivaldybės aikšte. Kvartalo viduje numatyti plėtrą savivaldybei, sukeliant čia visus jos padalinius, arba projektuoti ofisus. Vasario 16-sios būdą irgi būtina nupaišyti. Pritariu stikliniams stogams su dirbtiniu patosu ir tūriams už jų (var. 2).

VIEŠBUTIS. Viešbučio tūris iš esmės priimtinas. Geriausias man – 04 variantas, tik jam reiktų aiškesnės galinės simetrijos su įėjimu iš aikštės. Aikštę dera akcentuoti ir ieškoti su ja dialogo. Kol kas nėra darnos su Versaliu. Būtina ieškoti architektūrinės dermės su kaimyniniais pastatais.

J.Kančienė: KVARTALAS. Pagirtina urbanistinė – istorinė analizė. Sveikintinas kompleksinis sprendimas. Keista, kad savivaldybei siūloma plėtros vizija – versija, o greta esančiam būsimam viešbučiui – ne. Visa Laisvės alėja ir Vasario 16-osios gatvės išklotinė yra vienos epochos ir stilistikos kompleksas. O dabar statiniai tarpusavy nedera. Pritariu Versalio 1 variantui – elegantiška, novatoriška, išsaugotas paveldas. Būtų puiki dovana miestui.

2 pasiūlymas – stogo paaukštinimas – stilistinis disonansas. Istorizmo pastatas įgauna barokinį siluetą. Prastas pastato ir stogo santykis.

3 variantas – sunkus. Be reikalo Vasario 16-sios išklotonė skaidoma į “vertingą” ir “nevertingą”, t.y. su antstatais

VIEŠBUTIS. Architektūra turėtų derėti prie Versalio. Manau, iš skvero pusės reikėtų išlaikyti frontoną, tačiau patektoje versijoje jis įkomponuotas dirbtinai. “Banguotasis” pasiūlymas gal neblogas, siejasi su “ Kauno “ viešbučiu ir smetonišku namu prie teatro, bet nedera su frontonu…Pasiūlymai neatrodo įtikinami.

A.Kančas: VIEŠBUTIS. Pritarčiau viešbučiui su stikliniu antstatu, netgi iškišant jį į aikštę prieš savivaldybę. Iš pateiktų pasiūlymų išskirčiau 03. Jis neutralus, nors daug tiesos yra ir 04. Bet šiuo keliu einant, sudėtinga jungtis tarp gretimybių. Gretimybėse, mano nuomone, galėtų atsirasti ir trečias aukštas.

KVARTALAS. Pasiūlymas su konsole ir teisingas, ir kontrastingas. Jei jau yra tiek lėšų stikliniam stogui ir prabangiai konsolei, tai parkingas būtinai požeminis. Manau, Vasario 16-osios gatvėje reikia išlaikyti vientisą užstatymą.

L.Janušaitienė: VIEŠBUTIS. Moderni savivaldybė, 19a. Laisvės alėjos pastatai – stilių kokteilis. Viešbučio santūri forma būtų teisingas kelias. Iš dalies pritarčiau 03 pasiūlymui – anstatas turi būti labai kontrastingai modernus, nes šalia esantys pastatai skirtingų stilistikų. Jų apjungti neįmanoma, einant tarpukario modernizmo keliu. Posesijas reikėtų išlaikyti. Siūlyčiau panagrinėti ir pateikti kontrastingos aplinkai architektūros versiją.

KVARTALAS. Palaikau 2 variantą, neužstatant antstato ant Versalio. Reikėtų išlaikyti 19a. stogo proporcijas, neaukštinant jo. Siluetas turi išlikti. Parkingai turėtų būti požeminiai. Anstatas – konsolė galimas tuomet, kai architektūra labai aukšto lygio.

J.Bučas: KVARTALAS. Intervencija į istorinę terpę turi būti moderni ir kokybiška. Kontrastas – profesionalumo įrodymas. Tik tikra nauja architektūra gali būti įterpta į tikrą seną. Pritariu 1 variantui, kur intervervencija moderni, o senasis autentiškumas išsaugomas.

VIEŠBUTIS. Pritariu esamo frontono išsaugojimui ir aukštos kokybės plastiškų formų šiuolaikinio antstato ant esamo 2-jų aukštų pastato projektavimui. Būtina rasti sąsajas tarp Versalio stogo ir naujojo anstato ant Laivės alėjos nr. 90.

N.Blaževičienė: KVARTALAS. Pritariu Versalio viešbučio 2 variantui, aukštinant stogą (be papildomų dekoracijų) ir kvartalo viduje esančių tūrių inkorporavimui. Nepritariu parkingų iškėlimui virš žemės uždarų kiemų erdvėje.

VIEŠBUTIS. Pritariu 03 pasiūlymo vystymui, ieškant geresnių viso statinio dalių proporcijų ir radikalesnio galinio fasado sprendimo. Dabar gi frontonėlis atrodo naiviai. Galėtų būti formuojamas konsolinis stiklinis tūris, ieškant darnos su “raudonuoju” namu.

Reikėtų ieškoti organiškos abiejų statinių virškarnizinės dalies jungties Laisvės alėjos išklotinėje. G.Balčytis: KVARTALAS. Parkavimas turėtų būti požeminis, statiniai per brangūs parkavimui. Kvartalo viduje galėtų būti aukšti statiniai. Virš stogų kabančiai konsolei nepritariu, tam nėra jokio pagrindo. Geras stiklinio stogo pasiūlymas, nematau blogybės, jei jis paaukštėtų, pagerėtų proporcijos. Ir konsolė, ir stiklinis stogas – ne pati geriausia idėja. Pritariu 2 pasiūlymo vystymui.

VIEŠBUTIS. Ant esamo pastato statyti antstatą, atitraukus metrą nuo išorinio kontūro – prastas sprendimas. Gal reikėtų rekonstruoti iš pagrindų- arba šiuolaikškas statinys, arba paprastas. O gal naują korpusą statyti kieme?

G.Bernotienė: Gal iš svečių kas norėtų pasisakyti?

I.Vaškelienė: Versalio pastatas yra paveldo objektas, pagal įstatymą jo keisti negalima. Siluetas – viena vertingųjų jo savybių. Stogo dangą galima keisti, bet pakeimai neturi gadinti įvaizdžio.

V.Juozaičio projektuojamas viešbutis svarbus kaip Laisvės alėjos išklotinės elementas ir aikštės komponentas. Savivaldybė – tarpukario architektūros ženklas, laiko ženklų ištrinti negalime. Rekonstruojamas pastatas nesaugomas, gali būti pritaikomas. Abejoju dėl aukščio didinimo – paskandinsime raudonų plytų pastatėlį.

N.Valatkevičius: Tai geras pavyzdys, nurodantis, kokiu kekiu eiti. Visame pasaulyje kvartalų analizes atlieka architektūrinės firmos. Noriu padėkoti architektų grupei, kuri tai padarė. Įstatymo turime klausyti besąlygiškai, pritariu I. Vaškelienei. Gera idėja – neprojektuoti parkingo kvartalo viduje.Kaip tik dabar rengiamos sąlygos Laisvės alėjos rekonstrukcijai. Pagal visuomenės sveikatos įstatymą, jei požeminio parkingo vietų skaičius viršija 100, pradeda trukdyti aplink esantys statiniai. Nepakeitus įstatymų, negalime po aikštėmis įrengti parkingų. Todėl ir savivaldybės parkingas statomas savivaldybės kieme, prisilaikant normų ir taisyklių. Vis dėlto manom, kad būtina rengti požeminius parkingus, įdomu, kokia jūsų nuomonė.

R.Mikaitis: Laisvės alėją svarbu tvarkyti greičiau, kad kiti su ja susiję procesai taip pat pajudėtų į priekį.

G.Bernotienė: Yra pateikti du projektai. Ar balsuosime dėl abiejų kartu ar atskirai? Kas už tai, kad balsuoti atskirai už kiekvieną projektą?

Balsavo: “už” – vienbalsiai (14 ekspertų).

G.Bernotienė: Kas prieš?

Balsavo: “prieš” nebalsavo niekas.

G.Bernotienė: Kas susilaikė?

Balsavo: nebalsavo niekas.

G.Bernotienė: Manau, kad taerp saugomų ir naujai kuriamų dalykų turi būti balansas. Todėl, kad ir kaip patrauklus būtų stiklinis stogas, manau įstatymas to neleis. Priimtinas 1 variantas – ilags fasadas turi jėgos. Būtų puiku, kad užsakovas pajėgtų šias idėjas realizuoti, kad likimas būtų tam palankus. Toliau vystant viešbučio projektavimą, reikėtų architektams kartu išspręsti esminius vartalo užstatymo klausimus. Kyla abejonė – ar ta konsolė ne per daug totališka. Autentiška architektūra turi būti išlaikyta švari.

Reikėtų apibendrinti ekspertų nuomones. Ar balsuosime už variantus, ar išskleisti į problemas?

A.Karalius: Gal balsuokime už aspektus – tūrinį ir funkcinį sprendimą?

G.Bernotienė: Siūlau balsuoti ne pagal pateiktus maketo variantus 1,2,3 , bet pagal šias išskleistas problemas:

 1. Kurie kvartalo formavimo principai (funkcinis zonavimas, statinių tūriai aukštingumas ir išdėstymas yra priimtini. ( Variantas pagal maketus 1,2,3 )
 2. Paveldinių pastatų įtrauktų į saugomų vertybių registrą (Versalio viešbutis ) rekonstravimo būdai (Variantai pagal maketus 1,2,3 )
 3. Mašinų parkavimo pasiūlymai :
  • Pusiau požeminis parkavimas (maketas 1 )
  • Antžeminis parkingo statinys (maketas 2 )
  • Požeminio parkingo sprendimų paieška

Balsavimas dėl kvartalo formavimo principų.  

Kas balsuoja už pirmą variantą?

Balsavo: “už” – 4 ekspertai.

G.Bernotienė: Kas už 2 variantą?

Balsavo: “už” – 6 ekspertai.

G.Bernotienė: Kas už 3 variantą?

Balsavo: “už” – nebalsavo niekas.

G.Bernotienė: Balsavimas dėl paveldinių pastatų rekonstravimo principų. Kas balsuoja už pirmą variantą?

Balsavo: “už” – 7 ekspertai.

G.Bernotienė: Kas už 2 variantą?

Balsavo: “už” – 4 ekspertai.

G.Bernotienė: Kas už 3 variantą?

Balsavo: “už” – nebalsavo niekas.

G.Bernotienė: Balsavimas dėl mašinų parkavimo įrengimo.

Kas už tai, kad priimtinas 1 variantas – pusiau požeminio parkavimo pasiūlymas( platformą išleliant 1,5m virš žemės)?

Balsavo: “už” – nebalsavo niekas.

G.Bernotienė: Kas už tai, kad priimtinas 2 variantas – daugiaaukštis parkingas?

Balsavo: “už” – 5 ekspertai.

G.Bernotienė: Kas už tai, kad priimtinas požeminis parkingas?

Balsavo: “už” – 7 ekspertai.

G.Bernotienė: Dabar balsuosime už pastato, esančio Laisvės alėjoje nr. 90, rekonstrukciją į viešbutį. Kas už tai, kad projektuojamas viešbučio pastatas turėtų būti dominuojantis, modernios architektūros (04 variantas)?

Balsavo: “už” – 4 ekspertai.

G.Bernotienė: Kas už tai, kad projektuojamas tūris turėtų būti plastiškas, minkštas, antstatas atitrauktas nuo karnizo – (3 maketo variantas)?

Balsavo: “už” – 6 ekspertai.

NUTARIMAS

2.Pateiktiems projektiniams pasiūlymams PASTATO, ESANČIO LAISVĖS AL. 90, REKONSTRUKCIJA, PRITAIKANT JĮ VIEŠBUČIO REKMĖMS (projektuoja UAB „JAS“, autorius – V.Juozaitis) pritarti.

Siūlome toliau projektą vystyti, atsižvelgiant į didesnės ekspertų dalies nuomonę, kad projektuojamas tūris turėtų būti plastiškas, minkštas, antstatas atitrauktas (03 variantas).

 1. Pateiktiems projektiniams pasiūlymams PASTATŲ, ESANČIŲ ADRESU LAISVĖS AL. 88/ VASARIO 16-OSIOS 1,2,3,3A,3B IR GATVIŲ VASARIO 16-OSIOS . LAISVĖS AL., SAPIEGOS G., DONELAIČIO G. APRIBOTO KVARTALO, PRIEŠPROJEKTINIAI PASIŪLYMAI (autorius – R.Adomaitis) pritarti.

3.1-Vertinat kvartalo formavimo principus (funkcinis zonavimas, statinių tūriai aukštingumas ir išdėstymas), pritarta antram maketo variantui:

 3.1.1 – Valda_Laisvės al. 88/Vasario 16-osios 1,3,5 – kieme projektuojamų tūrių aukščiai +20/+24m., juos projektuojant istoriškai buvusių pastatų vietose.

3.1.2 – Susiformavusiame praėjime tarp „Versalio“ pastato ir naujai projektuojamų pastatų įrengiamas pasažas su įėjimu nuo Laisvės alėjos, įrengiant įvažiavimą nuo Vasario 16-osios gatvės į kvartalo vidų.   

3.2- Svarstant paveldinių pastatų, įtrauktų į saugomų vertybių registrą, (Versalio viešbutis – valda Laisvės al.88/Vasario 16-osios 1,2,3 ) rekonstravimo būdus, pritarta 1- am variantui:

       3.2.1- Išlaikoma autentiška Versalio stogo forma ir aukštis.

       3.2.2- Versalio stogo danga numatoma iš stiklinių čerpių.

3.3- Labiausiai priimtina požeminio parkingo idėja.

Gražina Bernotienė

Jūratė Merkevičienė

Komentavimas baigtas.