LAS Kauno skyrius

KAUET posėdis 2008-10-22

 1. AUTOMOBILIŲ APTARNAVIMO CENTRAS KAUNE, SAVANORIŲ PR. 408. Techninio projekto stadija. Projektuoja S. Mikštas ( AB “ Miestprojektas“). Užsakovas – UAB „Animodus“. Pristatomas pakartotinai.
2. PASITARIMAS ORGANIZACINIAIS KLAUSIMAIS

 ĮVYKUSIO 2008-10-22 KAUNO ARCHITEKTŲ NAMUOSE

PROTOKOLAS NR.37

 POSĖDŽIO DALYVIAI:

Projektų autoriai: Saulius Mikštas, PV Rūta Preikšienė, Asta Kiaunienė.                                                                               

KAUET nariai: Gintaras Balčytis, Evaldas Barzdžiukas, Gražina Bernotienė, Algimantas Kančas, Jolita Kančienė, Vygintas Merkevičius, Jonas Minkevičius, Algimantas Miškinis, Rimvydas Palys, Gintaras Prikockis, Ramūnas Raslavičius, Vladas Stauskas, Alvydas Steponavičius, Gediminas Šinkūnas, Linas Tuleikis. KAUET direktorė Jūratė Merkevičienė.

Kiti dalyviai:

Architektai: Arūnas Porutis, užsakovas Gediminas Sirvidas (UAB „Animodus“).

Architektūrinės spaudos atstovas : A.Bružas.

Posėdžio pirmininkas: Vygintas Merkevičius.

Posėdžio sekretorė: Jūratė Merkevičienė.

 1. AUTOMOBILIŲ APTARNAVIMO CENTRAS KAUNE, SAVANORIŲ PR. 408. Techninio projekto stadija. Projektuoja S. Mikštas ( AB „Miestprojektas“). Užsakovas – UAB „Animodus“. Pristatomas pakartotinai.

 

V.Merkevičius: Pirmą kartą pristatytas šis projektas nebuvo svarstomas dėl medžiagos stokos. Trūko transporto schemos, gretimybių vizijos. Kokia ekspertų nuomonė, ar dabar medžiagos pakanka? Atrodo, prieštaraujančių nėra.

G.Bernotienė: Noriu pasitikslinti, ar detalusis planas patvirtintas?

S.Mikštas: Taip.

V.Merkevičius: Prašau autorių pristatyti projektą.

S.Mikštas: AB „Miestprojektas“ rengia techninį projektą. Iš esmės tai atskiros dviejų automobilių firmų parduotuvės su bendru servisu. Parduotuvės suprojektuotos, atsižvelgiant į firmų FIAT ir BMW reikalavimus.

Po pirmojo svarstymo KAUETe rekomendacijų susipažinome su Biruliškių detaliuoju planu, šios zonos plėtros koncepcija. Tarp šių dokumentų yra nuoseklumas, jie vienas kitą atitinka ir papildo. Kauno “Miesto vartų” koncepcija mums pasirodė vykusi, tūrių kompozicija įdomi. Tūrius jungia stilobatas, ant kurio auginami atskiri tūriai. Aukštuminėje dalyje numatomo ofisai. Stilobatinę bazę detalizavome, išryškindami atskirus segmentus.

Įvažiavimai numatomi iš Savanorių prospekto ir Partizanų gatvės. Praeitame svarstyme išgirdome abejonių dėl pagrindinio fasado orientacijos. Siūlome pagrindinį fasadą nukreipti į įvažiavimą iš Savanorių prospekto.

KLAUSIMAI

A.Steponavičius: Kaip įvažiuoti į autoservisą iš Šilainių?

S.Mikštas: Su kairiu posūkiu iš Savanorių pr.

A.Steponavičius: O išvažiuoti iš autoserviso į Šilainius?

S.Mikštas: Per Savanorių prospektą.

A.Steponavičius: Manau, kad Kelių policija uždraus šį manevrą, nes tai kairysis posūkis.

S.Mikštas: Yra rengiamas transporto projektas, ten bus visi suderinimai.

L.Tuleikis: Ką reiškia apskritimai žieduose?

S.Mikštas: Perkėlėm juos iš filmuko apie plėtrą.

G.Bernotienė: Kuris fasadas pagrindinis?

S.Mikštas: Į Savonorių prospektą nukreiptas galinis pagrindinis fasadas, į išvažiavimą- ilgasis pagrindinis fasadas.

R.Palys: Ar galima kirsti teritoriją skersai?

S.Mikštas: Negaliu atsakyti, tai išeina už mūsų kompetencijos ribų.

R.Raslavičius: Kaip su užstatymo linija nuo Savonorių prospekto pusės?

S.Mikštas: Išlaikoma.

R.Raslavičius: Matau, kad dabar pastatas projektuojamas sulyg sklypo riba.

E.Barzdžiukas: Kokios kategorijos yra nuovaža?

A.Kiaunienė: Esu detaliojo plano autorė. Nuovaža neturi kategorijos, tai ne gatvė. Į kairę esančioje teritorijoje buvo numatytas servitutinis pravažiavimas, bet detaliojo plano ruošimo eigoje toje zonoje buvo sugrąžinti sklypai.

V.Merkevičius: Primenu, kad detalusis planas yra suderintas.

V.Stauskas: Noriu paklausti dėl vizualizacijos su dangoraižiais. Ar tai konkretus pasiūlymas?

S.Mikštas: Mes pasinaudojome plėtros koncepcijos medžiaga. Tai “Kauno vartų” kopmpozicija, mano manymu, vykusi.

PASISAKYMAI

G.Balčytis: Pirmame svarstyme nedalyvavau. Kiek galiu spręsti, sprendiniai atrodo logiški. Siūlau atkreipti dėmesį į transporto jungčių sprendimo gerinimą. Pristatytam techniniam projektui neprieštarauju.

E.Barzdžiukas: Pristatyto pastato ilgis yra 32m. Prie tokios stambios magistralės tai labai nereikšmingas atstumas. Siūlyčiau pagalvoti apie vientisesnę, labiau apibendrintą pastato kompoziciją, su savita simbolika. Sklypo vietos reikšmingumas neadekvatus autoserviso dydžiui ir reikšmei.

G.Bernotienė: Būtina sutvarkyti įvažiavimų į sklypą ir išvažiavimų sistemą. Pastatas turėtų būti labiau ženkliškas – vientisesnis tūris, raiškesnis mašinų eksponavimas.

A.Kančas: Architektūra gali būti ir tokia. Bet norėtųsi labiau apibendrintos, vientisesnės formos, originalesnės architektūros. Gal nereikia tų dviejų tūrių? Iš principo projektui pritariu.

J.Kančienė: Sunkiai sprendžiama situacija, nes sudėtingas sklypas. Transporto schema nesklandi ir neaiški. Dėl to labiausiai nukentės objektas. Vaizdas, matyt, pagerės, atsiradus aplinkiniam aukštybiniam užstatymui.

J.Minkevičius: Tai labai atsakinga, reikšminga vieta. Objektai turėtų būti tiek funkciniu, tiek architektūriniu požiūriu aukštos klasės. Manęs pateiktas standartinis sprendimas netenkina. Siutacija pagerės, kai kompozicija pasipildys aukštybiniais pastatais. Trūksta spalvinio sprendimo, ženkliškumo. Sudėtingas transporto sprendimas. Bendrai trūksta šio rajono koncepcinės urbanistinės architektūrinės savitumo idėjos.

R.Palys: Nėra bendros koordinuojančios sistemos. Aukštybiniai pastatai tarp karvių gali atrodyti vaiduokliškai. Anksčiau miestas prasidėdavo nuo miesto vartų, dabar jau ne. Atskiri išmėtyti tūriai neatspindi Kauno dvasios. Nejaukios, nežmogiškos erdvės. Trūksta charakterio, emocijos.

Nors gali būti ir tokia architektūra, kaip pateikta. Galiu pritarti su pastabomis: transporto klausimas iki galo neišspręstas, tobulintina gatvelės schema, abejoju dėl “miesto vartų” koncepcijos. Statiniui nepakenktų vientisumas, savita išraiška.

G.Prikockis: Transporto sistema teritorijos planavimo dokumentuose ir susidariusioje situacijoje pakankamai komplikuota. Noriu išsakyti tam tikrus priekaištus detaliajam planui. Biruliškių detalusis planas yra logiškas, aiškus ir urbanistiškai pagrįstas. Sklypo detaliajame plane nenumatyta gatvė ar pravažiavimas per visą sklypą. Techniniame projekte autoriai nepalieka gatvės, o įrengia parkingą. Šiuo aspektu numatau problemas ateityje.

Papildyta perspektya, pristatyta medžiaga mane įtikina. Perspektyvinis siūlymas papildo pirmos stadijos fasado kompoziciją. Tikiuosi, pirmasis etapas ilgai netruks, ir idėja bus pilnai realizuota.

Architektūrinei daliai pritariu.

R.Raslavičius: Techninio projekto sprendiniams pritariu su pastabomis:

-Siūlau projektuoti vientisesnį tūrį.

-Nepagrįsta transporto sistema gali užkirsti kelią tolesniam sklypo užstatymo vystymui.

V.Stauskas: Projekto planas neaiškus, urbanistika studentiška. Tie du aukštybiniai bokštai atrodo primityviai. Trūksta spalvų, medžiagų. Reikėtų drąsesnio sprendimo. Tai normalus, bet neišskirtinis projektas. Gaila, kad nėra sukurta šios vietos koncepcija. O vieta išskirtinai svarbi.

A.Steponavičius: Pritariu su pastabomis:

-Reikėtų priminti Urbanistikos skyriui apie “Kauno vartų” vieningo projekto poreikį.

-Pasigendu aiškesnio ir racionalesnio viso kvartalo transportinio sprendimo. Abejotinas Savanorių prospekto ir Partizanų gatvės jungimas.

Giriu autorius už įtaigų perspektyvinį pasiūlymą.

G.Šinkūnas: Liūdna, kad nėra gero transportinio-urbanistinio sprendimo. Sprendiniai yra prisitaikomojo pobūdžio. Architektūrinė išraiška neišnaudoja vietovės potencialo miesto įvaizdžio formavimo prasme.

Iš esmės pasiūlymui pritariu. Siūlau projektavimo eigoje spręsti išvardintas problemas.

L.Tuleikis: Pasigendu miesto Urbanistikos skyriaus pozicijos dėl šios svarbios vietos. Pristatytas pastatas savo apimtimi per mažas ir nedaro įtakos bendrai kompozicijai. Siūlau projektuoti kuo vientisesnį tūrį, nes dviejų dalių išryškinimas menkina pastato įvaizdį. Pritariu projektui su šiomis pastabomis.

A.Miškinis: Pristatytam projektui neprieštarauju.

V.Merkevičius: Siūlau atkreipti dėmesį į transporto dalį. Abejoju, ar geras sprendimas autoserviso parkingą sutapantinti su pravažiavimu į gretimą sklypą. Pritariu tiems, kurie siūlo ieškoti vientisesnių, originalesnių sprendinių. BMW kuria iškirtinius modelius, todėl ir pastato architektūra turi būti įsimintina.

Reziumuojant ekspertų nuomones, akivaizdu, kad kardinalių prieštaravimų projektui nebuvo. Išskirsiu esmines pastabas:

 1. Projekte siūloma transporto schema (įvažos iš magistralinių gatvių, privažiavimai, pravažiavimas į gretimą sklypą) yra sudėtinga ir komplikuota. Būtina ją tobulinti. (10 ekspertų).
 2. Architektūrinei išraiškai trūksta originalumo, emocijos, spalvų (7 ekspertai).
 3. Autoserviso tūrinė kompozicija turėtų būti vientisesnė (6 ekspertai).

Taip pat reikėtų priminti miesto Urbanistikos skyriui, kad būtina kurti bendrą šio kvartalo, taip vadinamų “Miesto vartų”, koncepciją, bei spręsti kvartalo transporto problemas.

Ar niekas neprieštarauja? Jei ne, projektui pritariame su išvardintomis pastabomis.

NUTARIMAS

 1. Pateiktam projektui AUTOMOBILIŲ APTARNAVIMO CENTRAS KAUNE, SAVANORIŲ PR. 408 (Techninio projekto stadija. Projektuoja S. Mikštas , AB “ Miestprojektas“. Užsakovas – UAB „Animodus“. Pristatomas pakartotinai) pritarti. Tolimesniame darbe rekomenduojame atsižvelgti į ekspertų pastabas:

1.1_ Projekte siūloma transporto schema yra sudėtinga ir komplikuota. Būtina ją tobulinti (10 ekspertų)

1.2_ Architektūrinei išraiškai suteikti originalumo, emocijos, spalvų (7 ekspertai)

1.3_ Autoserviso tūrinė kompozicija turėtų būti vientisesnė (6 ekspertai)

 1. KAUET kreipiasi į miesto Urbanistikos skyrių dėl būtinumo paruošti bendrą “Miesto vartų” koncepciją ir spręsti kvartalo transporto problemas.

   

2.PASITARIMAS ORGANIZACINIAIS KLAUSIMAIS

 J.Merkevičienė: Jau išrinkta naujoji ekspertų taryba, t.y. pasiliko senoji sudėtis. Noriu aptarti eilę organizacinių klausimų. Jei bus pasiūlyta daugiau darbotvarkės punktų-mielai aptarsime. Siūlau tokią darbotvarkę:

1.Architektūrinių konkursų rengimo tvarka.

2.Galiojančio KAUET reglamento redagavimas.

 1. Sprendimai dėl strategiškai svarbių objektų įgyvendinimo kontrolės.
 2. Posėdžių lankomumas.

Pradėsiu nuo pirmo klausimo. Manau, kad Architektų sąjunga turi didesnį potencialą, nei KAUETas rengti architektūrinius konkursus ir daugelį metų tą darė. Bet konkursų rengimas yra numatytas mūsų įstatuose, todėl nemanau, kad pavyktų šį sprendimą iš esmės pakeisti. Todėl siūlau, kad jau parengtas sąlygas peržiūrėtų ir redaguotų Architektų sąjunga ar jos valdyba. Vienybės aikštės konkurso sąlygos buvo išsiuntinėtos visiems KAUET nariams, bet niekas jų neredagavo, išskyrus L.Tuleikį. Svarstyti sąlygas reikėtų rinktis reguliariai, o KAUET posėdžiai ir taip vyksta kas antrą savaitę.

Linas Tuleikis nori šiuo klausimu pasisakyti.

L.Tuleikis: Man atrodo, kad KAUETui nederėtų organizuoti architektūrinių konkursų. Kiek man žinoma, kitose šalyse architektūrinius konkursus rengia Architektų sąjunga arba Architektų Namai. Architektų sąjunga turi virš 200 narių, tuo tarpu KAUET as- tik 20. Problematiškas tampa ekspertų dalyvavimas konkurse- nusistatai sąlygas, po to pats dalyvauji konkurse. Tai neetiška. Architektų sąjungoje sąlygas rengtų tie, kas nedalyvaus konkuse.

Siūlau priimti sprendimą KAUETui neorganizuoti architektūrinių konkursų. Ne ten sufokusuotas veiklos akiratis, Pagrindinė mūsų veikla – ekspertuoti pateiktus architektūrinius projektus ir skelbti rekomendacijas. Siūlau balsuoti.

A.Steponavičius: Ar neturime ir peržiūrėti paruoštų sąlygų?

L.Tuleikis: Pasitikėkime tais, kurie parengs sąlygas.

A.Steponavičius: Manau, kad KAUETo administracija galėtų būti konkursų operatoriumi.

G.Balčytis: Noriu paaiškinti, kaip KAUETas gavo organizuoti konkursus. Savivaldybės juristas nurodė, kad organizuojant architektūrinius konkursus viešųjų pirkimo keliu, yra privaloma konkurso rengėją parinkti taip pat konkurso keliu. Todėl žymiai paprasčiau įpareigoti KAUETą juos rengti, išvengiama daug procedūrų. Be to, paskutiniai konkursai Archsąjungoje buvo rengiami labai sunkiai.

G.Prikockis: Manau, tik Architektų sąjunga turi rengti architektūrinius konkursus. KAUETas, būdamas savivaldybės administracijos ir Architektų sąjungos įstaiga, yra tiesiogiai pavaldus savivaldybei, todėl nėra nepriklausomas.

J.Merkevičienė: Dvi pozicijos iškeltos balsavimui:

 1. KAUETas neturi organizuoti architektūrinių konkursų.
 2. KAUETo administracija gali būti konkursų operatoriumi.

Kas už pirmą teiginį?

Balsavo: “už” balsavo 12 ekspertų.

J.Merkevičienė: Kas už antrą teiginį?

Balsavo: “už” balsavo 3 ekspertai.

J.Merkevičienė: Priimtas nutarimas, kad KAUETas neturi organizuoti architektūrinių konkursų. Su šiuo sprendimu reikėtų supažindinti Architektų sąjungą ir savivaldybės administraciją.

G.Šinkūnas: Manau, kad Kauno savivaldybė, kaip vienas iš viešosios įstaigos steigėjų, tikisi iš jos konkursų organizavimo.

L.Tuleikis: Tiek Architektų sąjunga, tiek savivaldybės administracija yra lygiaverčiai partneriai.

G.Prikockis: Manau, kad šį nutarimą turime pateikti Architektų sąjungos valdybai.

E.Barzdžiukas: Reikėtų kreiptis į Architektų sąjungos valdybą su prašymu koreguoti KAUET įstatus. Mes galime tik inicijuoti šio punkto įstatuose pakeitimą.

 1. Balčytis: Nemanau, kad reikia primygtinai keisti įstatus.

L.Tuleikis: Pritariu Gintarui.

V.Merkevičius: Gal reikėtų formuluoti taip – siūlome perduoti architektūrinių konkursų organizavimą Archsąjungai, kurios viena iš funkcijų yra konkursų organizavimas.

J.Merkevičienė: Šiuo klausimu nutarimas priimtas. Aš apsiimu su juo supažindinti abu dalininkus. Pereikime prie antro klausimo- reglamento redagavimo. Turėjau omeny posėdžių dieną. Neringa informavo, kad jai parankesnis būtų antradienis. Iš tiesų anksčiau svarstymai ir buvo rengiami antradieniais, bet nukėlėme į trečiadienį, kad būtų patogiau valdininkams. Kokios nuomonės?

 1. Balčytis: Manau, trečiadienis tinka. N.Valatkevičius, R.Gudienė, S.Pūtvis dažnai ateina.

J.Merkevičienė: Jei nėra prieštaravimų, palikime trečiadienį 14 val. Norėčiau reglamentą papildyti tokiu teiginiu ” Susidarius sudėtingai nenumatytai situacijai, nesant galimybių balsuoti, nutarimą gali priimti pirmininkaujantis ir sekretoriaujantis”. Buvo du tokie atvejai, kai ekspertų kvorumas posėdžio eigoje išnyko ir balsavimo metu liko 5 ekspertai. Vieną kartą pirmininkavo E.Barzdžiukas, kitą- L.Tuleikis. Abiem atvejais pirmininkas priėmė sprendimą, kuris po to buvo ilgai kvestionuojamas. Manau, kad architektai, pristatę projektus, nekalti dėl ekspertų nedrausmingumo. Be to, už svarstymą užsakovai perveda užmokestį. Būtų neetiška nepriimti jokio sprendimo.

G.Balčytis: Mano nuomone, pirmininkas neturi tokių galių. Geriau tegu protokolas lieka be nutarimo, tik su išreikštom ekspertų nuomonėm.

G.Prikockis: Gal imkimės kitokių drausminimo priemonių. Jei ekspertas du kartus iš eilės išeina, nepasibaigus posėdžiui, šalinamas iš KAUETo.

J.Merkevičienė: Tokiu atveju išeina, kad geriau visai neateiti, negu eigoje išeiti?

G.Balčytis: Nežinau, kokios turėtų būti drausminimo priemonės, bet geriau likti be nutarimo, negu su klaidinančiu.

J.Merkevičienė: Balsuosime už du pasiūlymus- mano ir Gintaro. Kas už mano pasiūlymą- reglamentą papildyti teiginiu ” Susidarius sudėtingai nenumatytai situacijai, nesant galimybių balsuoti, nutarimą gali priimti pirmininkaujantis ir sekretoriaujantis”?

Balsavo: “už” – 7 ekspertai.

J.Merkevičienė: Kas už Gintaro pasiūlymą “Tokiu atveju tegu protokolas lieka be nutarimo, tik su išreikštom ekspertų nuomonėm”?

Balsavo: “už” –6 ekspertai.

L.Tuleikis: Nepriimtas nei vienas pasiūlymas, nes pagal mūsų reglamentą sprendimas priimtas, jei už jį balsuoja daugiau, nei pusė posėdy dalyvaujančių ekspertų. Dalyvauja 15 architektų.

J.Merkevičienė: Ar svarstysime klausimą dėl strateginių objektų sprendimų įgyvendinimo kontrolės be iniciatoriaus A.Karaliaus?

A.Miškinis: Manau, reikėtų palaukti Audrio.

J.Merkevičienė: Tuomet susirinkimo pabaigai norėčiau paraginti ekspertus pranešti apie tai, kad neatvyksite į posėdį bent iš vakaro. Kitaip neįmanoma prognozuoti kvorumo nebuvimo. Sėkmės.

NUTARIMAS

 1. Viešoji įstaiga KAUET neturėtų organizuoti architektūrinių konkursų. Siūlome perduoti šią funkciją Architektų sąjungai. Su šiuo sprendimu rekomenduojame supažindinti Kauno Architektų sąjungos valdybą ir Kauno m. savivaldybės administraciją.

 

Vygintas Merkevičius

Jūratė Merkevičienė

Komentavimas baigtas.