LAS Kauno skyrius

KAUET posėdis 2009-05-06

DĖL NEMUNO SALOS KONKURSO SĄLYGŲ

ĮVYKUSIO 2009-05-06   KAUNO ARCHITEKTŲ NAMUOSE,

PROTOKOLAS NR.47

KAUET nariai: Gintaras Balčytis, Evaldas Barzdžiukas, Gražina Bernotienė, Jolita Kančienė, Audrys Karalius, Rimvydas Palys, Gintaras Prikockis, Ramūnas Raslavičius, Vladas Stauskas, KAUET direktorė Jūratė Merkevičienė.

Kiti dalyviai: Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Romualdas Rabačius, Urbanistikos skyriaus vedėjas Nerijus Valatkevičius, Kauno m. Savivaldybės Kultūros paveldo sk. vedėjas Ringaudas Miliukštis, KTU Architektūros ir kraštotvarkos katedros vedėjas, docentas Kęstutis Zaleckis, KVAD Kauno teritorinio padalinio vyr. specialistė Loreta Janušaitienė.

Posėdžio pirmininkas: Audrys Karalius.

Posėdžio sekretorė: Jūratė Merkevičienė.

A.Karalius: Buvome susirinkę kelis kartus, ruošdami Nemuno salos dviejų etapų konkurso pirmo etapo

Sąlygas. Prieš dvi savaites aptarėm sąlygas vienam etapui. Jau nuveiktas didelis darbas. Kas už tai, kad tęstume pradėtą darbą, o ne pradėtume iš naujo?

Ekspertai pasiūlymui pritarė.

Šio konkurso tikslas- urbanistinio vystymo krypčių nustatymas. Nutarėm išrinkti 3 skirtingų krypčių idėjas, kurios vėliau turėtų būti patikrintos, detaliai aptartos su visuomene ir profesionalais ir tobulinamos, kol galų gale vystymui būtų pasirinkta viena. Nusprendėm nekariauti su savivaldybe, kuri šių metų vasario mėnesį nurodė vykdyti vieno etapo salos konkursą.

Mūsų tikslas šiame etape – nėra išrinkti vieną geriausią projektą, nes nėra suformuluoto socialinio užsakymo. Manome, kad sąlygos turėtų būti gana laisvos, kad leistų kūrybinę įvairovę. Finiše turėtų gimti 3 lygiavertės vietos, 3 skirtingų urbanistinių krypčių projektams. Uždavinys yra bendramiestinis, svarbus, tai ir galutinio sprendinio paieškos procesas turi būti profesionalus ir atsakingas, kad išvengti atsitiktinumų.

R.Miliukštis: Noriu informuoti, kad Valatkevičius į šį susirinkimą vėluos. Girdėjau, kad lėšos konkursui buvo apkarpytos iki 50 tūkst. lt. Nerijus patikslins.

A.Karalius: Konkurso mastą esame aptarę. Gal yra nuomonių apie minimalią finansavino ribą, kurios nevalia peržengti?

G.Balčytis: Gal ta riba galėtų būti subjektyvi? Konkursas galėtų būti ir visai neapmokamas.

A.Karalius: Aš siūlyčiau organizuoti „workshop“ą, o ne konkursą.

G.Balčytis: „Workshop“as atrodo pigus tik įvaizdžio prasme. Realiai jis brangus.

E.Barzdžiukas: Vilijampolės kranto „workshop“as atsiėjo nuo 100 iki 150 tūkst. litų.

G.Prikockis: Praeitame susirinkime nusprendėm, kad galima vykdyti 1 etapą.

G.Balčytis: Gal konkursą reiktų skelbti rugsėjo mėnesį? Gal tuo laiku finansinė padėtis bus vėl pasikeitusi?

R.Rabačius: Vietoje 1 milijono į savivaldybės biudžetą įplaukė tik apie 100 tūkst. litų. Sunku prognozuoti, kaip eisis toliau.

G.Balčytis: Konkurso sąlygose yra punktas, kuris sako, kad atsiradus nenumatytoms aplinkybėms konkursą galima nutraukti.

R.Rabačius: Įdomus Jūsų pasiūlytas principas- eskiziniai variantai. Mums svarbu žinoti, kas saloje galėtų būti – parkas ar urbanizuota teritorija.

A.Karalius: Viena iš konkurso misijų- organizuoti dikusiją su visuomene ir savivaldybe. Svarbu šį klausimą nuodugniai išdiskutuoti.

V.Stauskas: Turiu keletą pastabų. Manau, miestui būtų naudinga, kad vertinimo komisijoje būtų atstovų iš Kraštovaizdžio sąjungos. Ta proga norėčiau paviešinti susitarimą tarp Tarptautinės architektų ir Tarptautinės landšafto architektų sąjungų.

A.Karalius: Žiuri narys galėtų būti A. Žickis arba kas nors kitas iš kraštovaizdžio sąjungos vadų- gal L. Dringelis.

V.Stauskas: Manau, kad 9 sąlygų punkte turėtų būti nurodyta išrinkti 3 geriausius, neaptariant kriterijų. Žiuri pati turėtų nuspręsti. Visuomenė jau pasisakė už minimalią salos urbanizaciją. Dar dėl konkurso pavadinimo. Vietoje „NEMUNO SALOS KAUNE URBANISTINĖS IDĖJOS PAIEŠKOS ATVIRO KONKURSO“ siūlau vietoje „urbanistinės“ naudoti sąvoką “architektūrinės“, kad nebūtų aliuzijų į urbanizaciją.

Aplink daug Nemuno pakrančuų. Tegu pasiūlymai būna laisvi.

A.Karalius: Dėl sąvokų: urbanistika- tai miesto formavimas. Landšafto architektūra- žaliojo kūno formavimas, architektūra- pastatai. Iki pastatų šiame etape neprieisime, bus tik taškeliai. Ar dar kam nors kliūva pavadinimas?

E.Barzdžiukas: Kyla klausimas, pagal kokią gradaciją vertinami pastatai? Susidarė įspūdis, kad kalbama apie urbanizaciją.

N.Valatkevičius: Urbanistikos sąvoka apima ir landšaftą, ir parkus.

A.Karalius: Ar kitiems kyla abejonių dėl pavadinimo. Matau, kad ne. Pavadinimo nebekeisime.

N.Valatkevičius: Noriu informuoti, kad savivaldybėje jau įjungtas taupymo režimas- konkurso premijoms liko tik 50 tūkst. litų.

A.Karalius: Gal susitarkime dėl 3 krypčių ir lygiaverčių premijų. Ar yra rimtų protestų dėl 3 krypčių?

E.Barzdžiukas: Esmė tame, kad konkurso metu reikės darbus dirbtinai klasifikuoti į grupes.

V.Stauskas: Tai laisvės apribojimas.

A.Karalius: Bet juk kryptys neįvardintos.

V.Stauskas: Kodėl premijos turi būti skirtos būtinai skirtingų krypčių projektams?

G.Balčytis: Formuluojant kryptis, reikėtų išvengti užkodavimo- žalia kryptis, urbanizuota, per vidurį. Gali būti, kad visos 3 kryptys užstatytos arba visos žalios. Gali būti vienos krypties 3 pokrypčiai. Svarbu, kad geri projektai neatkristų dėl krypčių.

G.Prikockis: Konkurso tikslas- iššaukti diskusiją ir vėliau organizuoti 2 etapą. Net totalus užstatymas sukels diskusiją. Pats tikslas- abstraktus. Turiu pasiūlymą dėl 9 punkto- gal geriau būtų 15 papunkčių, o ne 5, nes jie kelia aliuziją į krypčių užkodavimą.

G.Bernotienė: Grįžtu prie 5-6 krypčių. Tikslas turėtų būti – išrinkti geriausias kryptis.

A.Karalius: Apsispręskime- ar pradedam diskusiją nuo nulio ar tęsiam toliau?

E.Barzdžiukas: Pritariu pasiūlymui, kad nebūtų kriterijų aliuzijoms. Nereikėtų taip apibendrinti- siūlau paleisti laisvai. Žiuri bus atsakinga- kokios idėjos bus geros, tos ir bus atžymėtos.

R.Palys: Saloje daug interesų- emocinių, semantinių- sala didelė. Kas bus, jei išrinks 3 dangoraižių grupes? Manau, kad jei paleisim visai laisvai- tai tikslas nebus pasiektas. Komisija turėtų atrinkti skirtingų krypčių darbus.

A.Karalius: Tai turėtų būti 3 perspektyviausi projektai.

G.Bernotienė: Galėtų būti apibrėžta ir taip- „Skirtingos urbanistinės koncepcijos“.

A.Karalius: Svarbu tai, kad išrinkti reikia ne projektus, o kryptis.

L.Janušaitienė: Siūlau formuluotę- „ atrenkant perspektyviausius skirtingų krypčių projektus, premijuojant 3 geriausius“.

K.Zaleckis: Visi 9 punkto papunkčiai skirti visiems variantams, o ne nusako projektų kryptis.

N.Valatkevičius: O jei krypčių atsirastų daugiau, nei 3?

K.Zaleckis: Manau, trijų užtenka.

A.Karalius: Kas mano, kad pukto 9.2 teiginius reikia papildyti? Cituoju punktą 9.2:

9.2. Sala formuojama kaip:

atvira visuomeninė erdvė ar erdvių sistema su būtinais aptarnavimo objektais;

arba kaip pakrantės urbanizuota teritorija su tokiam miestovaizdžio tipui būdingomis charakteristikomis (pvz.: atviromis viešomis erdvėmis upės pkarantėje; geru funkciniu ir vizualiniu ryšiu su vandeniu ne tik ties kranto linija ir t.t.) ir dominuojančiais visuomeninės paskirties objektais;

arba kaip ankstesnių dviejų variantų derinys – vieną dalį salos skiriant atviroms viešoms erdvėms, kitą – pakrantės miestovaizdžiui formuoti.

Siūlau papildyti: „arba kitos funkcijos ir kompozicijos darnūs salos ir slėnio sprendiniai“.

E.Bardzdžiukas: Pirmi du 9 punkto papunkčiai kalba apie statinius.

K.Zaleckis: Punkte 9.3 kalbama apie kontekstą, o ne apie salą.

A.Karalius: Formuluoju kryptis:

  1. atvira visuomeninė erdvė ar erdvių sistema su būtinais apatarnavimo objektais;
  2. pakrantės urbanizuota teritorija su tokiam miestovaizdžio tipui būdingomis charakteristikomis (pvz.: atviromis viešomis erdvėmis upės pkarantėje; geru funkciniu ir vizualiniu ryšiu su vandeniu ne tik ties kranto linija ir t.t.) ir dominuojančiais visuomeninės paskirties objektais;
  3. kitos funkcijos ir kompozicijos darnūs salos ir slėnio sprendiniai.

Kas pasisako už šias kryptis?

Balsavo: „už“- 8 ekspertai.

A.Karalius: Yra dvi pozicijos: V.Stausko ir G.Prikockio. Urbanizacijos nederėtų atmesti iš anksto. Ji būtina diskusijai vystyti. Siūlau 9 punktą apibrėžti taip, kaip pasiūlė Janušaitienė, gale pridedant „iš jų“. Cituoju: “ atrenkant perspektyviausius skirtingų krypčių projektus, premijuojant 3 geriausius iš jų. “.

G.Prikockis: Gal reikia premijuoti visus dalyvius ir išrinkti projektus- kryptis?

G.Balčytis: Siūlau padidinti lygių premijų skaičių. Juk konkursas- idėjinis. Gali būti premijuojami 2 vienos krypties darbai.

A.Karalius: Gal grupių lyderiai gautų po 10 tūkst., o likusias lėšas tegu paskirsto žiuri savo nuožiūra?

G.Balčytis:   Manau, reikėtų daugiau laisvės.

N.Valatkevičius: Konkursas bus nestandartinis, todėl Prikockio pasiūlymas, manau, priimtinas.

A.Karalius: Lygiavos būti negali.

R.Palys : Duokime paskatinamųjų premijų.

A.Karalius: Yra 3 pasiūlymai dėl premijų.:

  1. Visi dalyviai gauna vienodas premijas.
  2. Premijos skiriamos 3 pirmoms vietoms ir 10 paskatinamųjų, kurias žiuri skiria savo nuožiūra.
  3. Premijos skiriamos 3 pirmoms vietoms ir 2-3 paskatinamosios.

G.Balčytis: Siūlau 3 pagrindines premijas po 10 tūkst. lt ir 5 paskatinamąsias.

A.Karalius: Gerai, priimam Gintaro pasiūlymą vietoje ankstesnio trečiojo. Balsuokime kas už paskutinį pasiūlymą- 3 pagrindines premijas po 10 tūkst. lt ir 5 paskatinamąsias?

Balsavo: „už“- 8 ekspertai.

A.Karalius: Dėl premijavimo nuspręsta. Siūlau punktą 9.4 išimti. Dabar pasitarkime dėl to, ar sąlygos bus mokamos. Kas už tai, kad sąlygos būtų išduodamos nemokamai?

Balsavo: „už“- 8 ekspertai.

A.Karalius: O gal skelbkime tarptautinį konkursą, bet medžiaga- lietuviškai? Kas norės- išsivers. Apie pateiktos medžiagos mastelį pasisakys K.Zaleckis.

K.Zaleckis: Manau, principinę salos ir pakrančių viziją reikėtų pateikti mastelyje1: 10 000.

N.Valatkevičius: „ Kauno planas“ turi salos medžiagą GIS sistemoje. Reikėtų iš jų prašyti. Sala M1: 2000 gerai atrodo. Gal Zaleckis galėtų pabandyti salą tokiame mastelyje įkomponuoti į planšetus?

G.Prikockis: Gal techninius klausimus palikime sąlygų rengėjui?

A.Karalius: Noriu priminti, kad numatyta projektinės dokumentacijos apimtis- 4 planšetai.

R.Raslavičius: Medžiagos pateikimas nusakytas sąlygų punktuose 19.1 ir 19.2.

A.Karalius: Pasitarkime dėl žiuri sudėties. Siūlau įrašyti A. Žickį, Kauno merą A.Kupčinską, J. Bučą, A.Miškinį, R.Palį, T. Grunskį, R.Gudienę vietoje I.Vaškelienės. Matau, niekas neprieštarauja. Ar būtinas gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymas? Ar galima būtų pasistengti, kad kaip įmanoma mažiau reikėtų pateikti priedų?

Gal reikėtų paieškoti rėmėjų? Gal reikia bandyti palikti įrašą apie 125 tūkst. litų sumą premijoms?

N.Valatkevičius: Šie skaičiai gali keistis, bėgant laikui.

A.Karalius: Be to, konkursą būtina katalogizuoti. Ir dėl architektūrinio metraščio ir dėl to, kad salos vystymo klausimai per vienus metus nesibaigs. Idėjos gali būti aktualios ilgus metus.

J.Merkevičienė: Sutinku, tik iš kur lėšos?

L.Janušaitienė: Ir skaitmenine forma saugoti savivaldybėje.

A.Karalius: Visa konkursinių projektų medžiaga turi būti nukopijuota, viena kopija saugoma KAUETe, kita- savivaldybėje.

G.Prikockis: Siūlau išbraukti 9 punktą iš viso arba pateikti priede.

K.Zaleckis: Noriu pasitikslinti dėl specifikacijų- ką darysime su S.Lukošiaus pateiktu tekstu? Jį redaguoti būtų neetiška, o savo forma jis tinka tik kaip priedas.

J.Merkevičienė: Tai gal ir pateikime jį kaip priedą.

A.Karalius: Akcentuoju, kad atplėšiant vokus, būtina skaityti autorių pavardes, ne tik firmų pavadinimus. Manau, dar kartą susitiksime, kai sąlygos bus paredaguotos pagal šio susirinkimo išvadas.

Audrys Karalius

Jūratė Merkevičienė

Komentavimas baigtas.